Bài tập về trọng âm cùng phát âm trong giờ Anh là tài liệu cực kì hữu ích, nắm tắt cục bộ kiến thức lý thuyết, quy tắc ghi lại trọng tâm và các dạng bài bác tập thực hành thực tế có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập chọn từ có cách phát âm khác


Bài tập về trọng âm với phát âm bao gồm đáp án


Quy tắc đánh dấu trọng âm

I. Trọng âm rơi vào cảnh gốc từ:

Trong giờ Anh, tương đối nhiều từ được tạo ra thành bằng phương pháp ghép một gốc từ cùng với hậu tố hoặc chi phí tố. Trong số những trường phù hợp đó, trọng âm thường lâm vào tình thế gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào trong 1 từ, trọng âm của từ bỏ đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em"ploy - em"ployment ‘popular - un’popular ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu so với những từ bao gồm 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ bao gồm 2 âm tiết :

Đa số hầu hết từ có 2 âm ngày tiết thì trọng âm ở âm huyết đầu, nhất là lúc âm huyết cuối gồm tận thuộc bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: "father/ "enter/ "mountain/ "children/ "instant/ "absent/ "accent/ "valley/ "lion/ "plateau …


* ngoại lệ :

- "ciment/ "canal/ "decoy/ "desire/ "idea/ "ideal/ "July/ "machine/ "police/ "technique …

* Note :

Những cồn từ tận cùng bởi ent thì thường lại có trọng âm ngơi nghỉ âm tiết thứ 2.

- ac"cent/ con"sent/ fre"quent/ pre"sent …

* nước ngoài lệ :

- gần như từ bao gồm 2 âm tiết tận cùng bởi ent sau phía trên được dìm giọng ở âm tiết máy 2, dù chính là danh từ, đọng từ hay tính từ.

- e"vent (n)/ la"ment (n/ v)/ des"cent (n/ v)/ des"cend (n)/ con"sent (n/ v)/ con"tent (v) …

Những động từ dưới đây tận thuộc bằng er tuy thế lại được nhấn mạnh ở âm máu sau.

-con"fer/ pre"fer/ re"fer …

2. Từ tất cả 3 âm huyết :

Hầu hết danh từ tất cả 3 âm tiết thì trọng âm ở âm ngày tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau gồm tận thuộc là: ary, ature, erty, ory.

Ex: "animal/ "victory/ "property/ "catapult/ "chemistry/ "mineral/ "architect …

*Ngoại lệ : ci"cada/ ho"rizon/ pa"goda/ Sep"tember/ Oc"tober/ No"vember/ De"cember/ ac"complish/ e"xamine/ i"magine …

3. Từ tất cả 4 âm ngày tiết :

Ex: "atmosphere/ "generator/ "sanctuary/ "sanguiary/ "temporary …

* nước ngoài lệ :

cur"riculum/ memo"randum/ ulti"matum/ an"thusiast/ e"phemeral …

III. Trọng âm trước đều vần sau đây.

- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …


Ex: at"tendance/ at"tendant/ inde"pendence/ inde"pendent/ "consience/ ef"ficent/ lib"rarian/ po"litican/ fa"miliar/ in"terior/ po"etic/ po"etical/ "special/ "spatial/ me"morial/ in"dustrial/ arti"ficially/ e"ssentially/ simul"taneous/ spon"taneous/ com"pendious/ vic"torious/ "famous/ tre"mendous/"unity/ fami"liarity/ "memory/ "factory/ "injury/ "mercury/ "regular/ par"ticular/ sug"gestive/ ins"tintive/ com"petitive/ "sensitive/ sus"picion/ dis"cussion/ "nation/ in"vasion/ p"recious/ in"fectious/ "anxious/ diag"nosis …

* nước ngoài lệ :

"Catholic/ "politics/ "politic/ "lunatic/ a"rithmetic …

1. Danh từ chỉ các môn học tấn công trọng âm phương pháp âm huyết cuối một âm tiết.

Ex: e"conomics (kinh tế học)/ ge"ography (địa lý)/ ge"ology (địa chất học)/ bi"ology …

2. Danh từ tận cùng bằng ate, ite, ude, ute trọng âm bí quyết âm máu cuối một âm tiết.

Ex: "consulate (lãnh sự quán)/ "appetite (cảm giác ngon miệng)/ "solitude (cảnh cô dơn)/ "institute (viện, cơ sở) …

3. Tính tự tận cùng bởi ary, ative, ate, ite trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: i"maginary ( tưởng tượng )/ i"mitative (hay bắt chước)/ "temparate (ôn hoà)/ "erudite (học rộng)/ "opposite (đối diện) …

4. Động tự tận cùng bằng ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối nhị vần, tuy thế nếu chỉ bao gồm hai âm huyết thì trọng âm sinh hoạt âm máu cuối.

Ex: "consolidate/ "decorate/ cre"ate/ con"clude/ "persecute/ "simplify/ "multiply/ ap"ply/ "criticise/ "compromise.

* ngoại lệ :

-a"ttribute/ con"tribute/ dis"tribute/ in"filtrate/ de"hydrate/ "migrate


5. Động từ tất cả hai âm ngày tiết : một vài đánh trọng âm làm việc âm máu đầu, nhiều phần trọng âm sinh sống âm huyết cuối.

Động từ bao gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm ở âm huyết đầu khi âm máu cuối bao gồm đặc tính tiếp vĩ ngữ và tận cùng bởi er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: "enter/ "govern (cai trị)/ "open/ "deepen/ "kindle ( bắt lửa, kích động)/ "finish/ "study/ "follow/ "narrow …

* nước ngoài lệ: al"low

Đa số rượu cồn từ bao gồm hai âm tiết thì trọng âm sinh hoạt âm máu sau, bởi âm huyết trước tất cả đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thường thì : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. En, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …

Ex: ab"stain/ add"ress/ ac"cept/ af"fect/ al"lay/ an"nul/ ap"ply/ ar"rive/ as"suage/ at"tach/ bi"sect/ com"bine/ co-"work/ co"llect/ con"clude/ de"pend/ dis"close/ ex"clude/ ef"face/ into/ en"large/ im"mix/ mis"take/ ob"serve/ oc"cur/ of"fend/ op"pose/ per"form/ pro"pose/ sub"mit/ suc"ceed/ suf"fuse/ sug"gest/ sup"plant/ sus"tain/ sur"prise/ trans"fer/ un"lock/ out"do …

6. Phần đông tiếp vĩ ngữ không có trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ ở vị trí 7 cũng thưòng ghép cùng với danh từ với tính từ. Ko kể ra, những tiếp vĩ ngữ sau đây không có tác dụng đổi trọng âm. Từ cội nhấn âm máu nào, từ gửi hoá vẫn đánh trọng âm nghỉ ngơi âm tiết đó.

7. Trọng âm rơi vào tình thế trước các từ tận thuộc bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, phần lớn từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng lâm vào tình thế trước nó.

Trường thích hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2 tính tự nó ngược lên với hầu như từ tận thuộc bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ cùng tính từ gồm hai âm tiết, trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy


Trường thích hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những rượu cồn từ tất cả hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Gần như từ được tạo ra thành vị hai cội từ, trọng âm thường lâm vào tình thế gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick...

12. Tính tự ghép thường sẽ có trọng âm chính bấm vào từ máy 1, mà lại nếu tính từ ghép nhưng từ đầu tiên là tính từ giỏi trạng trường đoản cú (Adjective or adverb) hoặc hoàn thành bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại dìm ở từ thứ 2 . Tương auto từ ghép và trạng từ bỏ ghép tất cả trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2 :

Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

13. Các từ ngừng bằng những đuôi : how, what, where, .... Thì trọng âm chính bấm vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

14. Những từ 2 âm tiết ban đầu bằng A thì trọng âm nhấp vào âm tiết thứ 2 :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Những từ tận thuộc bằng những đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm nhấp vào âm huyết ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient ko kể : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Những từ chấm dứt bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy trường hợp 2 vần thì trọng âm bấm vào từ trang bị 1. Nếu như 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấp vào vần thứ 3 từ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Các từ tận cùng bằng đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self thì trọng âm dìm ở chính các đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental


Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)...

18. Các từ chỉ số luợng thừa nhận trọng âm ở từ cuối dứt bằng đuôi - teen . Nguợc lại vẫn nhấn trọng âm làm việc từ trước tiên nếu xong xuôi bằng đuôi - y :

Thir’teen four’teen............ // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

IV. Từ tất cả 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thứ 2 nếu âm tiết trang bị 3 bao gồm nguyên âm ngắn và chấm dứt bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết đầu tiên nếu âm tiết thiết bị 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm song hay ngừng bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / "eksəsaiz/, compromise/ <"kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..

2. Danh từ: giả dụ âm ngày tiết cuối (thứ 3) bao gồm nguyên âm ngắn tốt nguyên âm đôi “əu”

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ 3 âm tiết tương tự như như danh từ

V. đều vần tất cả trọng âm nắm định

Những vần cuối tiếp sau đây luôn luôn có trọng âm :

- ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm và phát âm

Chọn từ bao gồm âm huyết được gạch men chân gồm phát âm không giống với đông đảo từ còn lại

Exercise 1

1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked

Exercise 2

1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort

Exercise 3

1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert

Exercise 4

1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

Exercise 5

1.A. CandyB.sandyC. ManyD. Handy
2.A. EarningB. LearningC. SearchingD. Clearing
3.A. WaitedB. MendedC. NakedD. Faced
4.A. GivenB. RisenC. RiddenD. Whiten
5.A. CoughB. ToughC. RoughD. Enough
6.A. AccidentB. JazzC. StampsD. Watch
7.A. ThisB. ThickC. MathsD. Thin
8.A. GasB. GainC. GermD. Goods
9.A. BoughtB. NoughtC. PloughD. Thought
10.A. SpearB. GearC. FearD. Pear

Exercise 6

1.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
2.A. AbsentB. RecentC. DecentD. Present
3.A. PromiseB. DeviseC. SurpriseD. Realise
4.A. LiableB. LividC. RevivalD. Final
5.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
6.A. BushB. BrushC. BusD. Cup
7.A. BoatB. BroadC. CoastD. Alone
8.A. LargeB. VegetableC. AngryD. Gem
9.A. MoreB. NorthC. LostD. Water
10.A. DistributeB. TribeC. TriangleD. Trial

Exercise 7

1.A. FoodB. LookC. TookD. Good
2.A. LuggageB. FragileC. GeneralD. Bargain
3.A. NourishB. FlourishC. CourageousD. Southern
4.A. NakedB. SacredC. NeededD. Walked
5.A. WalkB. WashC. OnD. Not
6.A. EightB. FreightC. HeightD. Weight
7.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
8.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Excursion
9.A. RatherB. SacrificeC. HardD. Father
10.A. HairB. StairsC. HeirD. Aisle

Exercise 8

1.A. EveningB. KeyC. EnvelopeD. Secret
2.A. LightB. FineC. KnifeD. Principle
3.A. FarmB. CardC. BareD. Marvelous
4.A. BothB. BottleC. ScotlandD. Cotton
5.A. ParkB. FarmC. WarmD. Marmalade
6.A. NatureB. PureC. PictureD. Culture
7.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Painted
8.A. CountryB. CoverC. EconomicalD. Ceiling
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. WithB. LibraryC. WillingD. If

Exercise 9

1.A. ThisB. ThereC. BreatheD. Breath
2.A. AskB. AngryC. ManagerD. Damage
3.A. NotebookB. HopingC. CockD. Potato
4.A. EngineerB. VerbC. DeerD. Merely
5.A. DamB. PlanningC. PlaneD. Candle
6.A. TheoryB. ThereforeC. NeitherD. Weather
7.A. ShootB. MoodC. PoorD. Smooth
8.A. SeatB. HeavyC. ReasonD. Neat
9.A. KissedB. HelpedC. ForcedD. Wanted
10.A. BarnB. Can"tC. AuntD. Tame

Exercise 10

1.A. PurityB. BurningC. CureD. Durable
2.A. SeeB seenC. SportsmanD. Sure
3.A. PullB. SugarC. PluralD. Study
4.A. CourseB. CourtC. CourageD. Cough
5.A. BarkB. ShareC. DareD. Bare
6.A. CottonB. BottleC. ColdD. Common
7.A. DearB. HearC. BearD. Clear
8.A. BuryB. CurtainC. BurnD. Turn
9.A. FolkB. WorkC. PorkD. Corn
10.A. ShoutB. SugarC. ShareD. Surgery

Exercise 11

1.A. PoolB. MoonC. FoodD. Foot
2.A. NakedB. BelovedC. HelpedD. Wicked
3.A. FatalB. FavourC. FathomD. Famous
4.A. TombB. CombC. DomeD. Home
5.A. MythB. WithC. BothD. Tenth
6.A. SouthB. TruthC. SmoothD. Both
7.A. TickedB. CheckedC. BookedD. Naked
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
9.A. ChainB. EntertainC. BargainD. Complain
10.A. FoodB. BloodC. SoonD. Moon
Exercise 12
1.A. AboutB. AmountC. ShouldD. Ground
2.A. SaddleB. CaseC. ChaseD. Basement
3.A. DrummerB. FutureC. NumberD. Umbrella
4.A. FlameB. FameC. CameD. Manner
5.A. DarknessB. WarmthC. MarketD. Remark
6.A. HuntB. PulloverC. UnderD. Funny
7.A. BookB. FloorC. HookD. Cooker
8.A. FigureB. BrightC. FightD. Sight
9.A. OverB. RoseC. CoverD. Chosen
10.A. BaggageB. VillageC. ManageD. Stage
Exercise 13
1.A. ButterB. PutC. SugarD. Push
2.A. FewB. NewC. ThrewD. Knew
3.A. PrettyB. GetC. SendD. Well
4.A. GrewB. ThrewC. KnewD. Flew
5.A. CloseB. ChoseC. LoseD. Rose
6.A. BeardB. FurC. SearchD. Prefer
7.A. AreB. FairC. ThereD. Wear
8.A. ReliableB. LivingC. RevivalD. Final
9.A. HastyB. NastyC. TastyD. Wastage
10.A. BeadB. ReadC. DeadD. Recede
Exercise 14
1.A. NatureB. ChangeC. GravityD. Basis
2.A. DisciplineB. VisionC. CylinderD. Muscle
3.A. OfficeB. PromiseC. ServiceD. Expertise
4.A. SuitableB. BiscuitC. GuiltyD. Building
5.A. PatientB. CrescentC. AncientD. Machine
6.A. PhysicalB. MythologyC. RhythmicD. Psychology
7.A. BuryB. FriendlyC. PrettyD. Pleasant
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholarship
9.A. CreatureB. DecentC. LeagueD. Menace
10.A. DangerB. AngelC. AngerD. Magic
Exercise 15
1.A. PleasureB. SoundC. SameD. Best
2.A. FootB. PoolC. MoonD. Food
3.A. BirthB. TheirC. MythD. Fifth
4.A. TraysB. SaysC. BaysD. Days
5.A. CompanionB. CompanyC. ComparisonD. Compartment
6.A. NakedB. WickedC. BelovedD. Confused
7.A. PlumberB. DoubtC. DebtD. Herbage
8.A. ClothesB. GoneC. DroveD. Ghost
9.A. HearB. ClearC. SwearD. Ear
10.A. HeatB. GreatC. BeatD. Beak

Exercise 16

1.A. BookB. PutC. BrookD. Booth
2.A. OrchestraB. ChasmC. ChemicalD. Orchard
3.A. PrescriptionB. PreliminaryC. PresumptionD. Preparation
4.A. NourishB. FlourishC. TournamentD. Courage
5.A. PuddingB. PunctureC. PutD. Cushion
6.A. BreatheB. TeethC. ThoughD. There
7.A. DescribeB. ExciteC. TimberD. Dive
8.A. SlaughterB. DraughtC. NaughtyD. Plaudit
9.A. DevotionB. CongestionC. SuggestionD. Question
10.A. CopperB. CopyC. DolphinD. Colonel

Exercise 17

1.A. BoughtB. DaughterC. CoughD. Sight
2.A. SureB. SoupC. SugarD. Machine
3.A. ButB. BuryC. NutD. Young
4.A. MeasureB. DecisionC. PermissionD. Pleasure
5.A. LoseB. ChoseC. CloseD. Dose
6.A. PositionB. OasisC. DesertD. Resort
7.A. StoneB. ZoneC. PhoneD. None
8.A. GiveB. FiveC. HiveD. Dive
9.A. SwitchB. StomachC. MatchD. Catch
10.A. StudyB. ReadyC. PuppyD. Occupy

Exercise 18

1.A. ReliableB. LiquidC. RevivalD. Final
2.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
3.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
4.A. SovereignB. FountainC. DetermineD. Routine
5.A. BeardB. WordC. HeardD. Third
6.A. GhostB. HostageC. LostD. Frosty
7.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
8.A. MeasureB. PleasureC. TreasureD. Ensure
9.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
10.A. ThreeB. ThanksC. ThinkD. Farther

Exercise 19

1.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
2.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Decision
3.A. SuperstructureB. ApartheidC. VirtuallyD. Statute
4.A. WealthB. ClothC. WithD. Marathon
5.A. PuzzleB. SecurityC. SkullD. Productive
6.A. ApprenticeB. AppreciationC. BotanistD. Diagram
7.A. EmblemB. ElectrificationC. ExactD. Entire
8.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
9.A. LocateB. PatrioticC. OratorD. Poverty
10.A. GenuineB. GeneticistC. GuaranteeD. Generate
Exercise 20
1.A. LivelyB. KiteC. DrivenD. Bite
2.A. SaleB. BandC. SandD. Tan
3.A. StartedB. LookedC. DecidedD. Coincided
4.A. BlowB. ShowC. HoleD. Cow
5.A. SungB. SupperC. SupplyD. Nun
6.A. MuleB. MugC. MudD. Multiply
7.A. CatsB. TapesC. LivesD. Cooks
8.A. GroundB. ShouldC. AboutD. Amount
9.A. WeatherB. BreadC. AheadD. Mean
10.A. AuthorB. OtherC. ThereD. Breathe
Exercise 21
1.A. EnoughB. RoughC. LaughD. Though
2.A. StageB. VillageC. ManageD. Package
3.A. LicenseB. CombineC. SeasideD. Police
4.A. SomeB. DoneC. OnceD. Home
5.A. NotB. NobodyC. WroteD. Spoken
6.A. BeforeB. BornC. WorkD. Boring
7.A. BeeB. BeerC. SeemD. Flee
8.A. PeachB. TeachC. MeasureD. Meat
9.A. SoundB. TouchC. DownD. Account
10.A. DesignB. PreserveC. BasicD. Physical
Exercise 22
1.A. PathB. ToothC. ThemeD. Thames
2.A. SoundB. AmountC. CountryD. Noun
3.A. ClimbingB. BasketC. SubwayD. Club
4.A. ProblemB. PopularC. ConvenientD. Rod
5.A. RoseB. HouseC. MouseD. Practice
6.A. AgreedB. MissedC. LikedD. Watched
7.A. RearB. DearC. BearD. Fear
8.A. GuideB. DrivenC. TwiceD. Shine
9.

Xem thêm: Tên Các Màu Xanh ? Ý Nghĩa Của Từng Màu Bản Chất, Phân Loại Và Ý Nghĩa Của Các Màu Xanh

A. HearB. ClearC. PearD. Fear
10.A. PunctualB. RubbishC. ThunderD. Furious

Exercise 23|xosoketqua.com