Cách chuyển đổi từ hiện nay tại dứt sang thừa khứ đối chọi và ngược lại là tài liệu cực kỳ hữu ích mà lại hijadobravoda.com muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

Đây là 1 trong những dạng bài xích tập phổ biến khi học tiếng Anh. Để núm chắc các kết cấu câu đưa thì hiện nay tại chấm dứt sang quá khứ đơn, hãy thuộc hijadobravoda.com tham khảo bài viết dưới đây.


Lý thuyết chuyển đổi từ hiện tại xong xuôi sang vượt khứ đơn

Dạng này còn có các mẫu sau đây:

1. This is the first time I have seen him (đây là đầu tiên tôi thấy anh ta)


=>I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này còn có dạng:

Đây là lần trước tiên ... Làm cho chuyện đó

=> ...chưa khi nào làm chuyện kia trước đây.

The first time: thứ nhất tiên

Never ...before : chưa lúc nào trước đây

2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA từ thời điểm cách đó 3 năm)

=> I have studied English for 3 years. ( tôi học tập TA được 3 năm )

Mẫu này còn có dạng:

...bắt đầu làm nào đấy cách phía trên + khoảng chừng thời gian

=> .. đã có tác dụng chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ thay đổi when thành since thôi

3. I last saw him when I was a student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV)

=> I haven"t seen him since I was a student. (tôi đã không thấy anh ta từ lúc tôi là SV)

Mẫu này có dạng:

Lần sau cùng làm chuyện đó là lúc ....

=> ..không làm cho chuyện kia từ lúc ....

Last : lần cuối


Since : từ khi

4. The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi với anh ta từ thời điểm cách đây 2 năm)

=> She hasn"t gone out with him for two years.( cô ta sẽ không đi dạo với anh ta đã hai năm nay)

Tương tự mẫu mã 3 tuy vậy khác phần sau thôi

5. It"s ten years since I last met him. (đã 10 năm từ lúc tôi gặp anh ta lần cuối)

=> I haven"t met him for ten years. (tôi sẽ không chạm chán anh ta 10 năm rồi)

Mẫu này còn có dạng:

Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đấy lần cuối

=> ..không thao tác đó được + khoảng tầm thời gian

6. When did you buy it ? ( bạn đã hijadobravoda.com nó bao giờ ?

=> How long have you bought ? ( chúng ta đã cài đặt nó được bao thọ ? )

Mẫu này có dạng:

when: thì dùng quá khứ đơn

How long: thì dùng hiện tại hoàn thành

Bài tập đổi khác từ hiện tại hoàn thành sang thừa khứ đơn

Bài tập: Viết lại câu không chuyển đổi nghĩa

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn"t...........................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has...........................................................

3) We began eating when it started khổng lồ rain.

=> We have............................................................


4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t...........................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn"t........................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven"t........................................................

7) When did you have it?

=> How long ..........................................................

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven"t............................................................

9) I haven"t seen him for 8 days.

=> The last ............................................................

10) I haven"t taken a bath since Monday.

=> It is .....................................................................

11) Samuel started keeping a diary in 1997

Samuel has ___________________________________

12)We started learning English five years ago.

We have ___________________________________

13) I began living in Ho bỏ ra Minh thành phố when I was 8.

I have ___________________________________

14) She has taught the children in this remote village for five months

She started ___________________________________

15) He has written lớn me since April.

The last time __________________________________

16) She hasn’t had a swim for five years

She last __________________________________

17) They last talked khổng lồ each other two months ago

They haven’t __________________________________

18) The last time she saw her elder sister was in 1999


She hasn’t __________________________________

19) She hasn’t written to lớn me for years

It’s years __________________________________

20) Robert and Catherine have been married for ten years

It’s ten years __________________________________

ĐÁP ÁN

1. He hasn’t never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven’t cut my hair since I left her.

5. She has kissed me for 5 months.

6. We haven’t met (each other) for a long time.

7. How long have you had it?

8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw him was 8 days.

10. It is …. Days since I last took a bath.

11. Samuel has kept a diary since 1997.

12. We have learned English for five years

13. I have lived in Ho đưa ra Minh đô thị since I was 8.

14. She started lớn teach the children in this remote village five months ago.

15. The last time he wrote lớn me was in April.

16. She last had a swim was five years ago

17. They haven’t talked to lớn each other for two months.

18. She hasn’t seen her elder sister since 1999

19. It’s years since she wrote lớn me.

Xem thêm: Câu 48 Trang 114 Sách Bài 48 Trang 114 Sbt Toán 7 Tập 1 14 Sbt Toán 7 Tập 1

20. It’s ten years since Robert and Catherine were married.

II. Chia động từ nghỉ ngơi thì hiện nay tại ngừng và vượt khứ đơn

1) The police.........two people early this morning. (to arrest)

2) She.........to nhật bản but now she.........back. (to go - khổng lồ come)

3) Dan.........two tablets this year. (already/to buy)

4) How many games.........so far this season? (your team/to win)

5).........the công nhân Tower when you.........in Toronto? (you/to visit - khổng lồ stay)

6).........your homework yet? – Yes, I.........it an hour ago. (you/to bởi - to finish)

7) There.........an accident in High Street, so we have lớn use King Street khổng lồ get lớn your school. (to be)

8) I.........Peter since I.........last Tuesday. (not/to see - to arrive)

9) Frank.........his bike last May. So he.........it for 4 months. (to get - khổng lồ have)

10) I"m sorry, I.........earlier, but I.........a lot lately. (not/to write - khổng lồ work)