Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: (396 – 264) : 4 = …. ?

A. 36

B. 35

C. 34

D. 33

Câu 2: Người ta xếp 4235 mẫu cốc vào các hộp, mỗi vỏ hộp 6 loại cốc. Hỏi có thể xếp được rất nhiều nhất từng nào hộp với còn vượt mấy mẫu cốc ?

A. 75 vỏ hộp thừa 5 cốc

B. 704 hộp thừa 11 cốc

C. 705 vỏ hộp thừa 5 cốc

D. 703 vỏ hộp thừa 17 cốc

Câu 3: Kết trái của phép tính: 8652 : (2 × 3) = …. ?

A. 1442

B. 1342

C. 1433

D. 1432

Câu 4: Thương của nhì số là 2145. Nếu gấp số bị phân tách lên 5 lần và giữ nguyên số phân chia thì yêu mến của hai số khi ấy là:

A. 429

B. 2140

C. 2150

D. 10725

Câu 5: Tìm x thỏa mãn: 246 : x + 34 : x = 5
Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 14 lớp 4

A. 57

B. 56

C. 55

D. 54

Câu 6: Có 2 tạ 70kg gạo được chia những vào 6 bao. Hỏi mỗi bao bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 45kg

B. 48kg

C. 49kg

D. 46kg

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bởi hai cách:

a) (18 × 25) : 6 b) 368 : (8 × 2)

Câu 2: Xe trước tiên chở 2350kg hàng, xe đồ vật hai chở 2500kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Câu 3: Thương của phép chia bằng 1404. Nếu như số bị chia giảm xuống 3 lần với số phân tách tăng gấp đôi thì được thương bắt đầu là bao nhiêu?


Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi lời giải đúng được 0,5 điểm


*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải

Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

(2350 + 2500) : 2 = 2425 (kg)

Đáp số: 2425kg hàng.

Câu 3: (2 điểm)

Khi số chia giảm 3 lần thì thương giảm 3 lần cùng số phân tách tăng gấp đôi thì thương sút 2 lần

Thương mới là:

1404 : 3 : 2 = 234

Đáp số: 234.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 14

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: (19 × 32) : 8 = …. ?

A. 76

B. 75

C. 74

D. 73

Câu 2: Phép tính làm sao có kết quả bằng với kết quả của phép tính: (312 – 224) : 4

A. 11 × 3

B. 44 : 2

C. 36 : 2

D. 14 × 5

Câu 3: Thương của phép chia bằng 2619. Ví như số bị chia sụt giảm 3 lần và số phân chia tăng 3 lần thì được thương bắt đầu là bao nhiêu?

A. 229

B. 291

C. 215

D. 275

Câu 4: Tìm x thỏa mãn: 96 : (x × 2) = 6

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia gồm dư, biết yêu quý số bằng một nửa số phân chia và bằng 246 cùng số dư là số dư phệ nhất?

A. 121523

B. 30380

C. 121032

D. 121277
Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2 Bài Vượt Thác, Ngữ Văn Lớp 6 Trang 37 Sgk

Câu 6: Mỗi bao gạo khối lượng 50kg. Người ta ý định chuyển 240 bao gạo bằng 6 thuyền. Hỏi trung bình từng thuyền chở mấy tấn gạo?

A. 2 tấn

B. 3 tấn

C. 4 tấn

D. 5 tấn

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

a) 83910 – 290 : 5 + 293

b) (8365 – 293) : 8

c) 738 + 8652 : 6

Câu 2: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a) (32 × 12 + 32 × 13) : 8

b) (18 × 11 – 6 × 11) : 3

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều rộng lớn là 5cm, ví như chiều lâu năm hình chữ nhật giảm sút 3 lần thì diện tích hình chữ nhật bắt đầu là 525cm2. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 14

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Kết trái của phép tính: (114 + 112) : 2 = …. ?

A. 113

B. 123

C. 115

D. 125

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 738 + 8652 : 6 là:

A. 3180

B. 2180

C. 2170

D. 3170

Câu 3: Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, từng cuộn dài 150m. Siêu thị đã bán được 1/3 số dây điện. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

A. 1250m

B. 1200m

C. 600m

D. 1300m

Câu 4: Kết trái của phép tính: 216 : (2 × 3) = …. ?

A. 32

B. 36

C. 35

D. 33

Câu 5: Một người thao tác trong 5 ngày được trả số tiền công là 748000 đồng. Hỏi trung bình một ngày thao tác làm việc người đó dấn được bao nhiêu tiền?


A. 159600 đồng

B. 148600 đồng

C. 158600 đồng

D. 149600 đồng

Câu 6: Thương của phép chia bởi 1980. Trường hợp số bị chia sụt giảm 4 lần và giữ nguyên số phân chia thì được thương new là bao nhiêu?

A. 475

B. 485

C. 495

D. 465

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) (272 + 12) : 4 b) (275 – 125) : 5

Câu 2: Tìm x:

a) 42 : x + 36 : x = 6 b) 90 : x – 48 : x = 3

Câu 3: Một phép phân chia hết tất cả thương là 204. Trường hợp số bị chia giảm đi 6 lần và giữ nguyên số phân chia thì được yêu mến mới bằng bao nhiêu?