... Lại kết cùng với hàm Maple: > LinearAlgebra(<,,>); sử dụng Maplet giải tập đại số con đường tính họ dùng Maplet nhằm giải tập đại số tuyến tính chẳng qua Maplet cung cấp ... đỡ đần ta dễ chú ý dụng để giải tập đại số tuyến tính cách dễ ợt 7.1 Giải hệ phương trình con đường tính phương pháp Gauss trong đại số tuyến tính việc giải hệ phương trình tuyến tính toán thường giỏi ... TRỢ mang lại VIỆC GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có không ít thư viện chăm biệt cho nghành toán học (được hotline Package), phần tìm nắm rõ thư viện Maple dùng làm giải tập đại số đường tính (package...

Bạn đang xem: Bài tập đại số tuyến tính có lời giải


*

... Tựa như Các véc tơ sau tự do tuyến tính hay dựa vào con đường tính a e1 = (-1, -2, 1, 2), e2 = (0, -1, 2, 3), e3 = (1, 4, 1, 2), e4 = (-1, 0, 1, 3) Xét buộc ràng đường tính xe1 + ye2 + ze3 +te4 = ... Km = n+1 – (m+1) = n – m Hệ sở véc tơ xn, xn-1, …, xm+1 13 bài tập chương Ma trận ánh xạ con đường tính Tính tích nhì ma trận dễ dàng Tính lũy quá sau cos φ - sin φ n sin φ = = sin φ 2cosφ sinφ cos ... = (2, 2, 5, 4), a4 = (2, 3, 4, 4) Dễ chứng minh (bằng tính toán với 6.a.) hai hệ chủ quyền tuyến đường tính C4 → bọn chúng sở C4 Tìm màn biểu diễn tuyến đường tính qua ei Từ gồm ma trận gửi sở (cij) → công thức...
*

... 1 11 9  h3  h1  7 3 11 13  h3 11 h2   Giải Xét ma trận bổ sung cập nhật B     3 15 17  h  3h1  11 7 15 25  h 11 h2     21   3 2 17 15   11 17    1 1 1  ...  1 1 4   1 1 1 1   h2 3h1   h3  h2   B   12 1 1      21 14 14     21 14 14  h  h1  1 10 9 9    21 14 14  0 0 0        1 1 4   ... 4      4 1    3  9             1 X  A 1B  A* B    11 11      |A| 11  3   1 11  4 5     11 11 11   4   11 Dạng Hạng ma trận...
*

... X  x  1,p2  2x  2x  3,p3  x  4x  2 độc lập hay phụ thuộc tuyến tính? Giải giải pháp Giả sử   k1p1  k p2  k3p3    k1 (x  x  1)  k (2x  2x  3)  k (x  4x  2) k1  2k  k   ... độc lập tuyến đường tính dựa vào tuyến đường tính Phương pháp biện pháp 1: minh chứng định nghĩa Xét   k1u1  k u   k m u m , dẫn đến hệ phương trình đường tính m ẩn k1,k , ,k m Hệ gồm ma trận hệ số ẩn A ... Lập tuyến tính nếu r(A)  m hệ U dựa vào tuyến tính. ( m số véc tơ hệ U) phương pháp 2: Xét ma trận khớp ứng hệ U sở tắc trường hợp r(A)  m hệ U độc lập đường tính nếu r(A)  m hệ U nhờ vào tuyến đường tính...
*

...  2x,p3  2x  1 P2 U1  s1  (2,1, 0),s2  (1,1,1),s3  (1, 0, 0) Giải Ta có f (p1 )  f (x  x  1)  (1, 2, 1)  v1 ,f (p2 )  f (x  2x)  (3, 3, 0)  v ;f (p3 )  f (2x  1)  (3, 2,1) ...  , v3 U1    3  , v 4 U1     3k  2k  6k  k  9  9     10  3            10 10 11 3    Vậy ma trận ánh xạ f cặp sở A   12 12 3   9 10   Dạng ...  k (1, 3)  (2, 1)  (k1  k , 2k1  3k )    2k1  3k  1 k   5  3   1  3 1 Vậy v1U     tựa như v1U     , v1U     Ma trận phải tìm A    1  3  4...
*

... Bien soan cugn "BM tap dẻo so tuygn tinh" Cugn each dude phân chia lam bố chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, ... - Bei tap 35 D HtiOng dein hoac clap so 43 Chudng KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH • PHUGNG TRINH TUYEN TINH 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1 Kh8ng gian vec to lớn 57 §2 Anh xa tuyeen tinh 61 ... Hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS) Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an khổng lồ trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap sở hữu tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nham gain sinh vien higu...
... I = 1, Tính K , J ,  0 0 λ3     KJ, JK  0 b) Tính A , n > nguyên, v i A =     0 3   n bài 21 mang lại đa th c f(x) = 3x3 – 2x + Tính f(A)  −2  A =  −4     −5    bài bác 22 ... A 2kπ 2kπ + i sin , k , n ∈ ¢ Tính n n m m S = a0 + a1m + + an −1 , m ∈ ¥ bài 27 mang đến ak = cos bài xích 28 bài 29 bài bác 30 bài xích 31 a 0 đến A =  b a  ,   0 a   a 0 đến A =  a    0 a ... N A bài xích 23 mang đến A m t ma tr n vuông th c Ch ng minh r ng n u detA 0, E ma tr n đối kháng v Bài...
... 104 Tài liệu tìm hiểu thêm Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG 113 Đại số đường tính Trang: Phần I thuyết tập Đại số đường tính cỗ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Trang: Chương Định thức Định ... ĐHAG Đại số đường tính Trang: 35 Chương Hạng ma trận với định thức, ma trận (đặc biệt hạng ma trận) pháp luật để giải toán hệ phương trình tuyến đường tính dành riêng đại số tuyến đường tính nói chung bài ... 0, x = ±1 bài Tập Tính α β γ β γ α γ α β α, β, γ, nghiệm phương trình: x3 +px+q = Giải phương trình: 1 1 Đại số đường tính x x2 x3 =0 27 16 64 cỗ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG bài xích Tập Trang:...
... 2, 1, −2), bài tập Đại số con đường tính - Tín a) Hãy với mức giá trị λ, hệ a1 , a2 , a3 bài xích 58 Trong không khí tuyến tính R3 , không khí M hệ tự do tuyến đường tính sinh thành phần b) Hãy kiếm tìm số thực λ ... Hệ phụ thuộc tuyến đường tính b) chứng tỏ tổ hợp con đường tính hệ a1 , a2 , a3 tất cả vô số trình diễn đường tính qua a1 , a2 , a3 bài bác 37 Trong không khí con đường tính R3 cho M không gian bài bác 46 trong ... 2, 3) ∈ Imf bài 72 mang đến ánh xạ tuyến tính f : R3 −→ R3 xác minh công bài 79 cho ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 khẳng định công thức thức bài bác tập Đại số con đường tính - Tín cùng với x = (x1 , x2 , x3 ) ∈...
... Giãn? bài 67 mang đến hàm cầu gồm dạng Q = Q(P ) = AP −β bộ môn Toán - Đại học tập Thăng Long 12 Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng a tìm hàm mong ngược p = p. (Q) b Tính hệ số giãn nở εQP εP Q nhị hệ số ... , bài xích 15 Tính định thức sau: −1 1 −1 , −1 0 2 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 , 10 10 20 4 4 , 1 a b cỗ môn Toán - Đại học tập Thăng Long −1 , −2 a c b c Đại số con đường tính, Giải tích Ứng dụng bài bác 16 Tính định ... F f : R3 → R2 , f (x, y, z) = (2xy, 6x + y − z) bài bác 41 search ma trận sở tắc ánh xạ tuyến đường tính sau: cỗ môn Toán - Đại học tập Thăng Long Đại số con đường tính, Giải tích Ứng dụng a f : R → R f (x, y) =...
... ⎝ ⎠ bài 11: tra cứu biện luận hạng ma trận sau theo tham số m ∈ K: ⎛ 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ m ⎟ ⎜1 m ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG bài bác ... X = ⎩ bài bác 5: Giải biện luận theo tham số thực hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = ⎪x + 2x + x = ⎩ bài 6: ... + x = ⎪2x + 3x - x = ⎪ ⎪x1 + x2 = ⎩ x2 = x2 - x3 + x = x2 + x3 + x4 = x2 - x = 10 bài 2: Giải hệ phương trình tuyến tính sau: ⎧ x1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨2 x1 + x2 − x3 = ⎪3x − x − x = ⎩ ⎧ x1 + x2...

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 19 Trang 75 76 Sgk Toán 9 Tập 2


... N phương pháp - Bư c 2: ch n nam bao gồm C2 Suy bao gồm 3C2 cách ch n + Trư ng h p 2: ch n n phái mạnh - Bư c 1: ch n n C2 biện pháp - Bư c 2: ch n nam giới bao gồm Suy bao gồm 5C2 biện pháp ch n + Trư ng h phường 3: ch n n bao gồm giải pháp V y ... Ta tất cả 4! = 24 s V y 120 – 24 = 96 s Ví d 20 M t đội bao gồm phái nam n Ch n ngư i mang đến ñó gồm nh t n H i bao gồm bí quyết Gi i + Lo i 1: ch n ngư i tùy ý 13 ngư i bao gồm C13 giải pháp + Lo i 2: ch n phái nam (không bao gồm ... bao gồm 10 cu n sách toán không giống Ch n cu n, h i tất cả phương pháp Gi i M i cách ch n 10 cu n sách m t t h p ch p. C a 10 V y gồm C10 = 210 giải pháp ch n Ví d 16 M t đội gồm nam n Ch n ngư i cho ñó gồm nh t n H i có...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8