Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn bài tập đảo ngữ tiếng Anh có đáp án cực hay. Hãy theo dõi nhé!


Đảo ngữ là dạng ngữ pháp thường gặp ở các đề thi, với mức độ từ dễ đến khó. Để làm tốt dạng bài này, bạn nên nắm chắc lý thuyết và làm đa dạng bài tập để biết các lỗi thường gặp. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn bài tập đảo ngữ tiếng Anh có đáp án đầy đủ. Cùng theo dõi nhé!


Lý Thuyết Về Đảo Ngữ Tiếng Anh

*
Bài Tập Đảo Ngữ Tiếng Anh Có Đáp Án

Tự luận

Viết lại câu với hình thức đảo ngữ:

Ex1:

1. She had never been so happy before.

Bạn đang xem: Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

=> Never before…………………………………………

2. One rarely finds good service these days.

=> Rarely…………………………………………………

3. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only…………………………………………………

4. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner………………………………………………

5. The door could not be opened without using force.

=> Only ……………………………………………………

Ex2:

Lily had never been to such a cozy restaurant.John in no way wants to be associated with this job.They had no sooner eaten lunch than the fly lay onto the dining table.I rarely leave my house so early.People seldom appreciate this musician’s talent.They would understand what had happened that night only later.They had met such bad people nowhere before.He understood little about the situation.

Đáp án:

Ex1:

Never before had she been so happy.Rarely does one find good service these days.Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.No sooner had he left the office than the telephone rang.Only using force could the door be opened.

Ex2:

Never had Lily been to such a cozy restaurant.In no way does John want to be associated with this job.No sooner had they eaten lunch than the fly lay onto the dining table.Rarely do I leave my house so early.Seldom do people appreciate this musician’s talent.Only later would they understand what had happened that night.Nowhere had they met such bad people before.Little did he understand about the situation.

Trắc nghiệm

Ex1

1. Never ________ me again.

a. will be she love

b. she loves

c. she won’t love

d. she will love

2. Not only_______ but she is also very intelligent

a. she is beautiful

b. beautiful she is

c. is she beautiful

d. beautiful is she

3. No sooner___________ out that it rained.

a. did I go

b. I went

c. had I gone

d. I had gone

4. Seldom___________ the guitar.

a. he plays

b. does he play

c. he doesn’t play

d. he does play

5. Hardly___________a wrok whether son came back.

a. couldn’t she say

b. she could say

c. she couldn’t say

d. could she say

6. Often___________ a meeting.

a. do we have

b. we do have

c. have we

d. we have

7. Many a time___________ he wants to marry me

a. said he

b. he said

c. has he said

d. he has said

8. Only at weekend___________ my kids to Water Park

a. I don’t take

b. do I take

c. I take

d. I do take

9. So old ___________ that she couldn’t dance.

a. She wasn’t

b. she was

c. wasn’t she

d. was he

10. _______ here yesterday, you would have met me.

a. Were you

b. you were

c. Had you been

d. You had been

Đáp án

Ex1.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Ôn Tập Phần Làm Văn Sgk Ngữ Văn 10 Tập 2, Soạn Bài Ôn Tập Phần Làm Văn

1a2c3c4b5d6a7c8b9d10c

Download bài tập câu đảo ngữ tiếng Anh

Bạn hãy luyện tập nhiều hơn với câu đảo ngữ để nắm chắc kiến thức nhé. Dưới đây là tài liệu bài tập KISS English sưu tầm, hãy download để làm bạn nha.