Trong kết cấu đề thi THPT nước nhà môn giờ Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm tới 20% số câu hỏi. Nhằm mang về cho các em học sinh lớp 12 một tài liệu ôn tập quality bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đó là tuyển tập những bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết từng câu và bài dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề gọi hiểu giờ Anh đúng mực siêu vận tốc ăn chắn chắn điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi trung học phổ thông QG gồm tất cả 2 phần: 1 bài đọc đọc ngắn với 1 bài xích đọc hiểu dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 12


Contents

1 1, bài xích tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập hiểu hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài hiểu hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them lớn move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, và the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to vì lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear và communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to use social truyền thông media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want lớn use wheels

C, most inventions were to vày with farming

D, it took time for new ideas lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói tới trong bài xích đọc như một lấy một ví dụ về tiến bộ khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar power nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now và then

Bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói rằng trong vượt khứ

A, mọi bạn đã không phát minh ra những thứ

B, phần lớn người không muốn sử dụng bánh xe

C, số đông các phát minh là để gia công nông nghiệp

D, buộc phải mất thời gian để những ý tưởng mới biến hóa mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, technology và văn minh rất chậm. Fan dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng yêu cầu mất 8.000 năm để ý tưởng đi khắp nuốm giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Tại sao nhà văn áp dụng ví dụ về trang bị bay?

A, Để phân tích và lý giải tại sao giao thông biến hóa trong vậy kỷ 20.

B, cũng chính vì ông nghĩ rằng chính là phát minh quan trọng nhất trong định kỳ sử.

C, Để giải thích cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã phát triển gấp rút như cố gắng nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài cố kỉnh kỷ qua, đầy đủ thứ đã bắt đầu tiến cách nhanh hơn. Mang một phát minh sáng tạo của vậy kỷ đôi mươi như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện media xã hội thông dụng nhất sẽ là gì.

B, Vi mạch đã trở đề nghị nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, chúng ta sẽ không cần các thiết bị như smartphone thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social truyền thông or tìm kiếm the internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: bọn họ sẽ không cần điện thoại thông minh thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tìm kiếm internet vày internet vẫn ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập gọi hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 ý tưởng cũ, nhưng mà mọi fan chỉ bắt đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là một trong những ý tưởng khoa học viễn tưởng và không một ai thực sự cho rằng nó vẫn hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian thuận lợi hơn những so với bên trên Trái đất.

D, Mọi người đã test nó vào khoảng thời gian 1941, nhưng họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying to develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian. Mọi tín đồ cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng chúng ta lẽ ra đề xuất lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người đang nỗ lực phát triển một trạm tích điện mặt trời trong ko gian.

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề rất tốt cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con tín đồ trong ko gian

B, máy tính xách tay sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng những phát minh

D, Tiến bộ hiện thời và sau đó

Bài viết nói về các tân tiến ở vượt khứ, hiện tại đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài hiểu hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Accidents bởi not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five khổng lồ nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than đô thị or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to the passage?

A, Children aged five to nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 & over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing & working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các chương trình đô thị hóa đang được tiến hành ở những nơi trên rứa giới, đặc biệt là ở các vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống rậm rạp với đất đai cùng tài nguyên hạn chế. Đó là hệ trái tất yếu hèn của phân phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã mang lại rất nhiều công dụng cho xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau cho cơ quan ban ngành địa phương và những nhà hoạch định thị xã trong vượt trình gia hạn đô thị hóa bền vững, nhất là ở những nước vẫn phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp gỡ trong các bài đọc hiểu tiếng anh

Khi rất nhiều người xum xê vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ nhằm đáp ứng. đang thiếu công ty ở, tích điện và nước Điều này sẽ tạo ra các đô thị quá đông đảo mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện tại nay, quy trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu ớt ở các nước đang cải tiến và phát triển nơi đô thị hóa bền vững ít liên quan đến cuộc sống của fan dân. Nhà ở của mình chỉ là mọi khu ổ loài chuột tồi tàn với điều kiện lau chùi kém.

Con cái của họ chỉ đã có được giáo dục cơ bản. Bởi vì đó, cuộc chiến tranh sinh tồn là ưu tiên hàng đầu của họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi quality cuộc sống của mình được cải thiện, bọn họ mới hoàn toàn có thể tìm kiếm hồ hết giá trị cao không giống trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập hiểu hiểu giờ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều như thế nào dưới đó là đúng?

A, con trẻ em từ năm đến chín tuổi đương đầu với xác suất tai nạn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đương đầu với phần trăm tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 tín đồ trong giới hạn tuổi 85 vẫn chết bởi tai nạn.

D, Nguy cơ chạm chán tai nạn cao hơn trong một số trong những nhóm fan nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nàn ở đông đảo nhóm tín đồ khác nhau, ví dụ như như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: tín đồ từ 85 tuổi trở lên có chức năng chết vày tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần người Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): yếu hơn, phải chăng hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: máy tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely khổng lồ use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo đói nhận được dịch vụ y tế kém, thường ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với ít tính năng bình an hơn, và ít sử dụng dây an ninh hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm bạn nào dưới đây ở Mỹ gồm nguy cơ gặp mặt tai nàn cao nhất?

A, người Mỹ phiên bản địa

B, fan Mỹ nơi bắt đầu Á

C, người Mỹ domain authority trắng

D, người Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần người Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong khúc văn đề cập tới điều gì?

A, nam giới

B, tín đồ Mỹ bản địa

C, nguy cơ

D, tín đồ Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần người Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

Điều làm sao KHÔNG được đề cập như một vì sao cho phần trăm tại nạn cao hơn nữa trong nhóm fan nghèo?

A, Ít kiến thức về an toàn.

B, Thiếu thương mại & dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, áp dụng ô tô kết hợp ít tính năng bình an hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts.

Xem thêm: Drama Trà Xanh Là Gì Mà Khiến Cộng Đồng Mạng Dậy Sóng 'Rần Rần'?

Tạm dịch: những người sống nghèo đói nhận được thương mại dịch vụ y tế yếu (câu B), thường xuyên ở giữa những ngôi nhà tất cả lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng an toàn hơn (câu D), cùng ít cần sử dụng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT non sông môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn thể Ngữ pháp tất cả trong đề thi, gồm triết lý và bài xích tập vận dụng. Dễ dãi tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm cao kỳ thi THPT quốc gia môn tiếng Anh