Este là giữa những dạng bái tập quang quẻ trọng tuyệt nhất của Hóa Hữu cơ. Làm cầm cố nào để giải giỏi dạng bài bác tập này? Sau đó là hướng dẫn của Trung chổ chính giữa luyện thi - cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CTPT CỦA ESTE DỰA VÀO

1. Làm phản ứng thủy phân mt axit (mt bazơ)

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

néste = nNaOH = nmuối = nancol

→ M = m/n

→ ví như là este no, đối kháng chức mạch hở M = 14n + 32 (CnH2nO2)

- lúc cô cạn hỗn hợp thu được cơ mà đề yêu ước tính cân nặng rắn thu được thì

mrắn= mmuối+ mNaOH dư

- thường thì dạng bài tập này bọn họ nên dùng ĐLBT cân nặng để giải

meste+ mNaOH= mrắn+ mancol

Ví dụ 1: mang lại 13,2g một este no, 1-1 chức, mạch hở tính năng hết với 150ml dd KOH 1M. Số CTCT của este thoả mãn đặc điểm trên là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

nKOH = 0,15 mol = neste

→Meste = 13,2/0,15 = 88

→14n + 32 = 88

→n = 4 C4H8O2 tất cả 24-2 = 4

Ví dụ 2: mang đến 12,9g một este đơn chức, mạch hở công dụng hết cùng với 150ml dd KOH 1M. CTPT là

Hướng dẫn giải

nKOH = 0,15 mol = neste

→Meste = 86

→14n + 32 = 86

→n = 3,85 đem n = 4→CTPT: C4H6O2

Ví dụ 3: cho 30g este đối kháng chức, mạch hở X công dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 0,5M. Khẳng định CTPT X

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,3 mol = nX

→MX = 100

→14n + 32 = 100

→n = 4,8 mang n = 5→CTPT C5H8O2

2. Xác minh CTPT nhờ vào phản ứng cháy

CnH2nO2 + (3n – 2)/2 O2→nCO2 + nH2O

- nCO2 = nH2O→este no, đối chọi chức, mạch hở

- neste= 1,5nCO2– nO2 (cháy)

→số nguyên tử C: n = nCO2/(1,5nCO2– nO2)

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 6g este X nhận được 4,48 lit CO2­ (đktc) với 3,6g H2O.

Bạn đang xem: Bài tập este cơ bản

Xác định CTPT của X

Hướng dẫn giải

nCO2 = 0,2 mol = nH2O

→Este no, đối kháng chức,mạch hở CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n – 2)/2 O2→nCO2 + nH2O

14n + 32 n

6 0,2

→n = 2

→CTPT C2H4O2

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 17,6g este X nhận được 35,2g CO2­ và 14,4g H2O

Xác định CTPT của X

Hướng dẫn giải

nCO2 = 0,8 mol = nH2O

→Este no 1-1 chức mạch hở CnH2nO2

→CnH2nO2 + (3n – 2)/2 O2→nCO2 + nH2O

14n + 32 n44

17,6 35,2

→n = 4 (CTPT C4H8O2)

Ví dụ 3: Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn khan có trọng lượng là

A. 3,28 gam.

B. 8,56 gam.

C. 8,2 gam.

D. 10,4 gam.

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,04 mol

neste = 0,1 mol

CH3COOC2H5 + NaOH→CH3COONa + C2H5OH

0,04 0,04

mrắn = mCH3COONa = 3,28g

Đáp án A

Ví dụ 4: Xà chống hóa 11,1 gam etyl fomat bằng 500 ml dung dịch KOH 0,4M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn khan có khối lượng là

A. 15,4g.

B. 14,7g.

C. 18,6g.

D. 17,2g.

Hướng dẫn giải

néste = 0,15 mol

nKOH = 0,2 mol

HCOOC2H5 + KOH→HCOOK + C2H5OH

0,15 0,15 0,15

mrắn = mHCOOK + mKOH dư = 15,4g

Đáp án A

Ví dụ 5: Xà phòng hoá trọn vẹn 22,2 gam láo hợp bao gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích hỗn hợp NaOH buổi tối thiểu bắt buộc dùng là

A. 400 ml.

B. 300 ml.

C. 150 ml.

D. 200 ml.

Hướng dẫn giải

Hai este là đồng phân của nhau có cùng CTPT là C3H6O2

nhh = 0,3 mol = nNaOH = 0,3mol

→Vdd NaOH = n/CM = 0,3 lit

Đáp án B

Ví dụ 6: Đun nóng 34 gam phenyl axetat với một lượng hỗn hợp NaOH dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam muối. Tính quý hiếm của m?

A. 20,5 gam

B. 49,5 gam

C. 29 gam

D. 44 gam

Hướng dẫn giải

néste = 0,25 mol

CH3COOC6H5 + 2NaOH→CH3COONa + C6H5ONa + H2O

0,25 0,5 0,25 0,25 0,25

Theo ĐLBT khối lượng

meste + mNaOH = m2 muối + mH2O

mmuối = 49,5 g

Đáp án A

DẠNG 2: TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

HS = mtt.100/mLT = npư.100/nbđ

* giữ ý: mchất gia nhập = m.100/HS

msản phẩm = m.HS/100

Ví dụ 1: Đun 15 gam axit axetic cùng với etanol dư (có H2SO4 đặc làm xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, chiếm được 15,84 gam este. Năng suất của phản nghịch ứng este hóa là

A. 90%

B. 62,5%

C. 55%

D. 72%

Hướng dẫn giải

naxit = 0,25 mol

CH3COOH + C2H5OH (thuận nghịch)→CH3COOC2H5 + H2O

0,25 0,25

→méste = 22g

→HS = 15,84.100 /22 = 72%

Đáp án D

Ví dụ 2: Tính khối lượng este metyl metacrylat nhận được khi làm cho nóng 215 gam axit metacrylic (CH2=C(CH3)COOH) với 100 gam ancol metylic (CH3OH). Giả thiết phản nghịch ứng este hóa đạt ngưỡng 60%.

A. 125 gam

B. 175 gam

C. 150 gam

D. 200 gam

Hướng dẫn giải

nãxit = 2,5 mol

nancol = 3,125 mol

→néste = 2,5 mol

→meste = 2,5.100 = 250g

→HS = 60%→meste = 250.60/100 = 150g

Đáp án D

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CTCT HOẶC GỌI TÊN ESTE

2 dữ kiện: - khẳng định CTPT (giả thuyết đã cho)

- phụ thuộc vào giả thuyết của đề (pt đốt cháy hoặc phản ứng xà chống hóa ,...)

Ví dụ1: Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este solo chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl fomat

B. Etyl propionat

C. Etyl axetat

D. Propyl axetat

Hướng dẫn giải

nKOH = 0,1 mol

Meste = 8,8/0,1 = 88

= 14n + 32 = 88

→n = 4 (CTPT C4H8O2)

RCOOR’ + KOH→RCOONa + R’OH

0,1 0,1

→MR’OH = 4,6/0,1 = 46

→MR’ + 17 = 46

→MR’ = 29 (C2H5-) ancol C2H5OH

CTCT X CH3-COOC2H5

Đáp án C

Ví dụ 2: Một este no, solo chức mạch hở X có trọng lượng phân tử là 88. đến 17,6 gam X tính năng với 300ml hỗn hợp NaOH 1M đun nóng, kế tiếp đêm cô cạn láo lếu hợp, sau phản bội ứng chiếm được 23,2 gam bẫy rắn khan. Tìm CTCT của X.

A. HCOOCH2CH2CH3

B. HCOOCH(CH3)2

C. CH3CH2COOCH3.

D. CH3COOCH2CH3

Hướng dẫn giải

Ta có: 14n + 32 = 88

→n = 4 CTPT C4H8O2

nNaOH = 0,3 mol

nX = 0,2 mol

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

0,2 0,3 0,2 0,2

Mrắn = mNaOH dư + mRCOONa = 23,2

→mRCOONa = 19,2g

→MRCOONa = 19,2/0,2 = 96

→MR = 29 (C2H5-) CH3CH2COOCH3.

Có thể giải bài xích tập này theo ĐLBT khối lượng

meste+ mNaOH= mrắn+ mancol

→mancol = 17,6 + 0,3.40 – 23,2 = 6,4g

→MR’OH = MR’ + 17 = 6,4/0,2 = 32

→MR’ = 15 (CH3) tất cả dạng –COOCH3

Đáp án C

Ví dụ 3: Đốt cháy trọn vẹn 1,1 gam hợp hóa học hữu cơ X thu được 2,2 gam CO2 cùng 0,9 gam H2O. Mang đến 4,4 gam X công dụng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp NaOH 1M thì tạo ra 4,8 gam muối. X có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOH

D. CH3COOCH3

Hướng dẫn giải

nCO2 = 0,05 mol = nH2O à este no solo chức, mạch hở CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n – 2)/2 O2→nCO2 + nH2O

14n + 32 n

1,1 0,05

→n = 4 CTPT C4H8O2

nNaOH = 0,05 mol

nX = 0,05 mol

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

0,05 0,05 0,05 0,05

→Mmuối = 4,8/0,05 = 96

→MR + 67 = 96

→MR = 29 (C2H5-)

→C2H5COOCH3

→Đáp án A

Ví dụ 4: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản bội ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức kết cấu của X là

A. CH2=CHCH2COOCH3.

B. CH3COOCH=CHCH3.

C. C2H5COOCH=CH2.

D. CH2=CHCOOC2H5.

Xem thêm: Giải Vở Bài 17 Luyện Tập Chung, Giải Vnen Toán Đại 6 Bài 17: Luyện Tập Chung

Ta có: 14n + 32 = 100

→n = 4,8 làm tròn n = 5 CTPT C5H8O2

nX = 0,2 mol

nNaOH = 0,3 mol

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

0,2 0,3 0,2 0,2

mrắn = mNaOH dư + mmuối = 23,2

→Mmuối = 19,2g

→ MR = 29 (C2H5­-) CTCT C2H5COOCH=CH2.

→Đáp án C

Ví dụ 5: Đun este đối kháng chức X trong 400ml dung dịch NaOH 0,5 M, cô cạn dung dịch thu được 9 gam ancol và 16,4 gam chất rắn. Cho toàn cục ancol sinh ra tác dụng hết với mãng cầu dư thấy tất cả 1,68 lit khí H2 (đktc). Phương pháp của X là.