*

10 bài xích tập excel nâng cao + lời giải cho ai cầnNếu chúng ta đang đi kiếm danh sách, list bài bác tập excel hãy xem ngay lập tức 10 bài xích tập excel cải thiện + lời giải cho ai cần, thực thụ cần

Bài 1: một số trong những hàm cơ bản. Mang đến bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Thưởng 8-3: thưởng 200.000 mang lại những nhân viên cấp dưới Nữ, còn lại không được thưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao

Thưởng A: thưởng 300.000 mang đến những nhân viên cấp dưới có ngày công >=24, sót lại không được thưởng.Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho những nhân viến Nam tất cả ngày công >26 hoặc nhân viên Nữ tất cả ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel xong bảng tài liệu dưới đây:

BẢNG bỏ ra TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác tự động điền tài liệu vào cột STT (theo tứ tự tăng đột biến 1,2,3...).Điền cột tên hàng: nếu 2 ký kết tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” sót lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một số hàm cơ bản. đến bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 đến CÁN cỗ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối bên bắt buộc cột Năm sinh theo thời giờ hệ thống, sau đó tính tuối của cán bộ, nhân viên.Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.Tính lâm thời ứng = 80% * Lương.Thêm vào một cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu phục vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTP thưởng 200000, sót lại thưởng 100000.

Thêm vào cột còn sót lại ở cuối bảng tính, tính còn lại =Lương + Thưởng - lâm thời ứng.Tính tổng số chi phí còn bắt buộc chi cho cán bộ, nhân viên theo list trên; Tính lương bình quân. Tính lương cao nhất, Lương thấp nhất.

Bài 4. Một vài hàm cơ bản. Mang đến bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

Công ty ABC

100

L002C

Công ty ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn cứ vào ký kết tự đầu tiến của triệu chứng từ để phân bổ số lượng vào những cột số lượng của Xăng, Gas và Dầu lửa.Nếu ký tự đầu của hội chứng từ là X thì số lượng được phân bổ vào cột Xăng.Nếu cam kết tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ vào cột Gas.Nếu cam kết tự đầu của hội chứng từ là L thì con số được phân chia vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho mỗi cột = con số * Đơn giá

Trong đó solo giá nhờ vào bảng giá, gồm 2 loại giá: giá cung ứng (CC) và giá marketing (KD); nếu cam kết tự buộc phải của chứng từ là c thì mang giá cung cấp, trái lại lấy giá tởm doanh.

Tính tổng cho từng cột.Tính tổng số hội chứng từ đề xuất xuất HĐ = Tổng của các số là cam kết tự sản phẩm 4 của mã triệu chứng từ.Trích xuất ra một list mới với đk số lượng>100.

Bài 5. Một số trong những hàm cơ bản. đến bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày sống = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD)

b) Tính tổng thể ngày ở, tổng số tuần, tổng thể ngày lẻ.

⇒ đề thi thương mại dịch vụ ngân mặt hàng 2021

⇒ đề thi tài chính tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài chính doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Mang đến bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên 1-1 vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Văn Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng quản lí trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng khiếp doanh

1,800,000


Bâng mã ngach cùng phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch cùng phụ cấp” hãy dùng hàm VLOOKUP để điền tài liệu vào 2 cột thương hiệu ngạch với Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ phiên bản + (Phụ cung cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Mang đến bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ sở hữu BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy cân bằng Parasonic

300

115

95

To

Máy cân bằng Tosiba

250

85

56

Sa

Máy điều hòa Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã hàng với Bảng mã, điền số liệu cho các cột: thương hiệu hàng, giá nhập, số lượng nhập, con số xuất.Tính Thành tiền = giá nhập * con số nhập.Tính giá bán xuất phụ thuộc vào Mã hàng: nếu như Mã hàng có ký tự đồ vật 4 (tính từ mặt trái) là A thì giá bán xuất=Giá nhập+15, nếu là B thì giá chỉ xuất = giá nhập+12,còn lại giá xuất =Giá nhập+10Tính chi phí xuất phụ thuộc giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là USD.Tính tổng cộng cho mỗi cột.Chèn thêm cột Ghi chú làm việc cuối.Điền tin tức cho cột ghi chú như sau: nếu SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, ví như SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn sót lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Mang lại bảng tài liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập công thức điền quý hiếm vào cột thừa nhận xét theo khí cụ sau:

Nếu thời gian lưu kho nếu 30 Nếu thời hạn lưu kho >90 ghi dấn xét: cung cấp chậmDựa vào ký tự đầu của Mã với Bảng tra cứu dưới đây, cần sử dụng hàm VLOOKƯP để điền tin tức vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu giúp giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành chi phí = con số X Đơn giá chỉ X 1.1; format tiền Việt Nam.Hoàn thành bảng những thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò search (HLOOKUP), các hàm thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Ở KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã đối kháng giá phòng phân chia theo nhiều loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày đến, nếu như ngày đi trùng cùng với ngày đến thì tính 1 ngày.Giá phòng nhờ vào loại phòng với bảng đơn giá phòng, nếu phòng có một người thuế thì mang giá 1, nếu có từ 2 tín đồ trở lến thì giá chỉ 2.Giá phụ thu phụ thuộc vào loại phòng và bảng báo giá phụ thu.Tiền chống = số ngày * (Giá chống + giá chỉ phụ thu), tuy nhiên nếu người mướn phòng bên trên 10 ngày thì được bớt 10% giá bán phụ thu.Thống kê số tiền chiếm được theo từng các loại phòng.

Loại

Số người ở

Số chi phí thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Mang đến bảng dư liệu sau:

Tổng đúng theo doanh số bán sản phẩm của 3 chi nhánh Công ty ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh sử dụng Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ đồ gia dụng thị như sau:

*

Chỉnh sửa đồ gia dụng thị theo yếu cầu sau:

Thay đối giao diện tô nền đến Series dữ liệu

Thêm tiêu đề mang lại đồ thị “Tổng thích hợp doanh số bán hàng của 3 trụ sở Công ty

ANZ năm 2012”.

Xem thêm: Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37

Hiện thị giá trị cho mỗi cột.

Xoay chiều màn biểu diễn của thứ thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column