*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

50 bài bác tập Giới trường đoản cú trong tiếng Anh bao gồm đáp án cụ thể


mua xuống 28 490 11

hijadobravoda.com sưu tầm với biên soạn bài bác tập Giới tự trong tiếng Anhcó đáp án, tất cả 50 bài tập tự cơ phiên bản đến cải thiện mong mong mỏi giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học tập về Giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anhhiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Giới tự trong tiếng Anh

I. Triết lý Giới trường đoản cú trong giờ Anh

1. Định nghĩa

Giới từ bỏ là đông đảo từ chỉ thời gian, vị trí... Chỉ sự liên quan giữa các từ không giống trong cụm, trong câu văn. Giới từ được thực hiện trong câu với vai trò đính thêm kết các từ, nhiều từ sẽ giúp bạn nắm rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Bạn đang xem: Bài tập giới từ có đáp án

Giới từ bỏ được thực hiện trong câu với giải pháp riêng mà lúc học theo từng loại ví dụ dưới đây, chúng ta cần chú ý để áp dụng đúng.

Ví dụ: I was born in 2000 : Tôi được sinh ra vào khoảng thời gian 2000

Câu này còn có giới trường đoản cú là in, và bạn không thể quăng quật từ này đi được nếu muốn câu có nghĩa đúng.

*

Giới trường đoản cú là 1 phần quan trọng của ngữ pháp

2. Vị trí

Giới từ trong câu được để ở những vị trí:

Sau tobe - trước danh từ:

I will stay in Vietnam for 2 years: Tôi đang ở lại việt nam khoảng 2 năm.

Sau rượu cồn từ ( hoàn toàn có thể đứng trực tiếp theo sau động trường đoản cú hoặc sau rượu cồn từ + 1 trường đoản cú khác)

I live in Hanoi: Tôi sống sống Hà Nội

She often go khổng lồ bed at 11p.m: Cô ấy thường xuyên đi ngủ vào 11h tối.

Sau tính từ:

He is very worried about her health: Anh ấy rất băn khoăn lo lắng về sức mạnh của cô ấy.

3. Các loại giới từ thường gặp

3.1. Giới từ bỏ chỉ thời gian

IN (trong, vào ngày/ vào dịp) được dùng để làm chỉ những buổi trong ngày, tháng, năm, mùa, thập niên, ráng kỷ hoặc khoảng thời hạn ở tương lai.

Ví dụ: in the afternoon, in October, in 2000, in the summer, in the 21st century, in the Middle Age, in two hours.

AT (vào lúc) được dùng để làm chỉ giờ, thời điểm cố định và thắt chặt hoặc những kỳ nghỉ.

Ví dụ: at 10 o’clock, at night, at bedtime, at dawn, at Christmas, at the moment, at present, at the same time, at that time, at first.

ON (vào) được dùng làm chỉ ngày trong tuần, tháng ngày trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.

Ví dụ: on Sunday, on 12th February, on Christmas Day, on Tuesday morning, on my birthday

(On time: đúng giờ)

3. 2. Giới tự chỉ chỗ chốn

AT (tại) được dùng để làm chỉ vị trí tại một điểm.

Ví dụ: at home, at school, at the airport, at the shop, at the beginning/ end, at the front/ back

IN (trong, ở trong) được dùng để làm chỉ địa điểm trong một diện tích, một không gian; sử dụng trước thương hiệu đường, thương hiệu thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với những phương nhân tiện đi lại bằng xe tương đối (car).

Ví dụ: in a hall, in the countryside, in the universe, in Vietnam, in Hanoi, in a bus

ON (trên, ở trên) được dùng để chỉ địa điểm trên bề mặt, số tầng trong một tòa đơn vị hoặc sử dụng với một số phương tiện đi lại.

Ví dụ: on the board, on the ground, on the second floor, on foot

*

Sơ vật tháp thể hiện biện pháp dùng In- On- At theo hiệ tượng sử dụng

3.3. Giới từ bỏ chỉ sự đưa động

To (đến)

Ví dụ: He goes lớn school by bus.

From … khổng lồ (từ … đến)

Ví dụ: How far is it from your school khổng lồ your house?

Through (xuyên qua)

Ví dụ: They walked through the forest.

Across (ngang qua)

Ví dụ: The children ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

Ví dụ: The cat walks around the the large circle.

Along (dọc theo)

Ví dụ: They walked along the riverside.

Up (lên)/ Down (xuống)

Ví dụ: The price of petroleum has went up.

Toward (Towards) (về phía)

Ví dụ: People have different opinions towards Tom’s behavior.

*

Giới trường đoản cú chỉ gửi động

4. Hiệ tượng của giới từ

Ở bên trên là hầu hết giới từ bỏ thường gặp gỡ theo đa dạng bề ngoài khác nhau. Bao gồm đến 6 vẻ ngoài giới tự được sử dụng hiện nay mà bạn cũng có thể phân biệt như sau.

- Giới trường đoản cú đơn: chỉ tất cả một chữ như in, on, at...

- Giới từ bỏ đôi: tất cả hai từ đối kháng ghép lại với nhau như into, within...

- Giới tự kép: giới tự ghép thêm a hoặc be ở trước như about, among, beside...

- Giới từ bởi phân từ: According khổng lồ (tùy theo), excepting = except (ngoại trừ)...

- nhiều từ như giới từ: Giới từ bỏ này là cả một nhiều từ: Because of (bởi vì), In the place of (thay vì)...

- Giới từ bỏ trá hình: Giới tự này đi theo cụm, thường ẩn trong nhiều từ như At 10 o’clock (o’ = of): dịp 10 giờ

5. Những sai lạc thường gặp mặt khi sử dụng giới từ

5.1. Áp đặt suy luận nhàn tương đồng

Bạn chạm mặt một động từ là think đi với giới từ bỏ là think about - nghĩ về về điều gì đó.

Đến khi bạn gặp mặt từ remember và bạn điền "nhớ về" là remember about là không đúng. Từ này sẽ không cần giới trường đoản cú about nữa.

5.2. Không phân biệt sự khác biệt khi thấy và một danh từ

Chúng ta tất cả câu: in the night cùng thấy ...a hot summer night và các bạn điền từ in vào nhưng thực tế đoạn này là đề xuất điền on chứ chưa hẳn in bởi nói tới một đêm rõ ràng chứ không chỉ có chung.

Vì thế, hãy chăm chú sử dụng đúng giới từ bỏ theo câu được cho, hiểu kỹ để tránh không đúng sót.

5.3. Ảnh hưởng trọn từ giờ Việt

Xu phía dịch từ giờ đồng hồ Việt vẫn là ảnh hưởng không nhỏ tuổi đến người học. Bao gồm cả dùng giới từ.

Trong tiếng Việt có: cảm thấy có lỗi cùng với ai đó - bạn dùng with sau đụng từ sorry xuất xắc apologize nhưng sự thật phải khác.

Trong giờ Anh là feel sorry for / apologize to lớn nhé!

Chú ý kỹ những điều này nha!

II. Bài xích tập Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Exercise 1: chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào nơi trống trong những câu sau đây.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

A. From / to

B. At / to

C. In / to

D. With / to

2. Lan will stay there _____ the beginning in September _____ November.

A. From/ to

B. Till/ to

C. From/ in

D. Till/ of

3. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper.

A. To

B. For

C. With

D. In

4. Make a bình luận _____ this sentence!

A. To

B. In

C. On

D. About

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.

A. For

B. With

C. To

D. About

6. Mum is always busy _____ her work in the laboratory.

A. With

B. At

C. In

D. Of

7. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.

A. In/ for

B. At/ on

C. At/ in

D. On/ on

8. Don’t believe her! She just makes ______the story.

A. Of

B. Up

C. Out

D. Off

9. Old people like to descant _____ past memories.

A. In

B. With

C. On

D. For

10. You should comply _____ the school rules.

A. To

B. About

C. With

D. In

Đáp án:

1A 2A 3B 4C 5C

6A 7B 8B 9C 10C

Exercise 2: Điền một giới từ thích hợp vào nơi trống trong số câu sau đây.

1. The price of electricity is going up _____ August.

2. They came lớn visit us _____ my birthday.

3. Did you have a good time _____ Christmas?

4. The children are really excited _____ their summer vacation.

5. We were very disappointed _____ the organization of the festival.

6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January khổng lồ March.

7. Helen had said goodbye khổng lồ everybody in the class _____ she left for the hometown.

8. My mèo is very fond _____ fish.

9. I waited _____ 10 o’clock & then went home.

10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine and half past nine.

Đáp án:

1. In 2. On 3. At 4. About 5. With

6. From 7.before 8. Of 9. Until 10. Between

Exercise 3: Điền một trạng từ phù hợp vào khu vực trống để chế tạo ra thành một bài bác IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, & make comparisons where relevant.

*

The two pie charts compare the percentages (1)___________ online sales across different retail sectors (2)___________ Canada in the years 2005 and 2010. For three of the sectors, it is evident that over this time frame there was significant change in their proportion of online transactions.

At 35% we can see that electronics and appliance sector accounted (3)___________ the majority of online sales in 2005, but this percentage had dropped to 30% by 2010. (4)___________ the same five-year period, as an increasing number of people chose to lớn purchase food and beverage online, we can see that transactions went (5)___________ just 22% (6)___________ 32%, making it the retail sector (7)___________ the largest overall proportion of the online market.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 10, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 10

In 2005, the home furnishing industry boasted an impressive 25% of the total online sales in Canada. However, by 2010, the figure had fallen considerably (8)___________ o 15%. Interestingly, online sales of đoạn clip games eventually overtook sales of home furnishings, although clip games still represented only 23% of the market.

Đáp án:

1. Of 2. In 3. For 4. During 5. From 6. Lớn 7. With 8. To

III. Bài xích tập áp dụng Giới từ giờ Anh có đáp án

A) Fill in prepositions of time “AT / IN / ON” as in the example:

1. .. On … Saturday 8. ………… 9 o’clock 15. ………… autumn

2. ………. July 9. ………… Christmas 16. ……….. Half past two

3. ………. 1984 10. ………… September 28th 17. ………… Monday morning

4. ………. March 25th 11…………. 1991 18. ………… Easter

5. ………. Friday 12. ……….. August 29th 19. …………10 o’clock

6. ………. Summer 13. ……….. Winter 20. …………Thursday afternoon

7. ………. The morning 14. ……….. The evening 21. ………… noon