Đốt cháy 3 lit các thành phần hỗn hợp 2 hiđrocacbon no tiếp nối trong hàng đồng đẳng dẫn thành phầm lần lượt qua

bình (1) đựng CaCl2 khan rồi bình (2) đựng hỗn hợp KOH. Sau thí nghiệm trọng lượng bình (1)

tăng 6,43g, bình (2) tăng 9,82g.

Lập phương pháp 2 hiđrocacbon với tính hàm vị % (theo thể tích) của hiđrocacbon trong láo lếu hợp,

các thể tích khí được đo ở đktc.
Bạn đang xem: Bài tập gọi tên ankan tự luận

*
19 trang | chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 12238 | Lượt tải: 7
*

Bạn vẫn xem văn bản tài liệu Bài tập từ luận Hóa 11 kèm đáp án - Chương 5: Hidrocacbon no, để tải tài liệu về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 10 Cơ Bản, Giải Bài Tập Hóa Học 10, Hóa 10

2 – CH2 – CH2 – CH3 d) 2,3 – đimetylbutan : CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH3 e) 3 – etyl – 2 – metylheptan : CH3 – CH(CH3) – CH(C2H5) – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 g) 3,3 – đimetylpentan CH3 – CH2 – C(CH3)2 – CH2 – CH3 Câu 2 ( câu từ luận) Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon A nhận được 3,52 gam cacbon đioxit và 2,16 gam nước. Lượng oxi yêu cầu cho làm phản ứng là 4,48 gam. Cho thấy thêm m gam chất A chỉ chiếm thể tích 0,896 lít (đktc) a)Cho biết bí quyết phân tử của A. B)Viết công thức cấu tạo, dự đoán đặc thù hóa học đặc trưng của A cùng minh họa bởi phương trình hóa học. *a) Gọi phương pháp phân tử của hiđrocacbon A là CxHy. Phương trình chất hóa học của phản ứng cháy là CxHy + (x + )O2  xCO2 + H2O m = (3,52 + 2,16) – 4,48 = 1,2 (gam) 2 CxHy có trọng lượng mol là: M = = 30 (gam) Vậy x 29 gam). Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon là : C2H4 với C2H6. Câu 13 ( câu từ bỏ luận) Đốt 300,0 ml tất cả hổn hợp khí bao gồm N2 cùng hiđrocacon X trong 675,0 ml oxi (dư) thu được 1125,0 ml hỗn hợp khí. Sau khi dẫn lếu hợp thành phầm qua hỗn hợp H2SO4 đậm sệt thì còn 675,0 ml, liên tiếp dẫn qua dung dịch NaOH còn 300,0 ml (các khí đo trong cùng điều kiện). A)Xác định công thức phân tử của X. B)Thực hiện nay phản ứng cầm với Cl2 chiếm được một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu trúc của X. *a) lếu láo hợp có hiđrocacbon X : CxHy có VX = a ; N2 có b.a + b = 300,0 (I) CxHy + (x + )O2 xCO2 + H2O CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Vhỗn hòa hợp khí = b + 675,0 – (x + )a + xa + a = 1125,0  b + a = 375,0 (II) sau thời điểm qua hỗn hợp H2SO4 đặc, H2O bị ngưng tụ: a = 1125,0 – 675,0 = 450,0  ya = 900,0 , b = 225,0 , a = 75,0  y = 12 sau khoản thời gian đi qua dung dịch NaOH chỉ có CO2 bị hấp thụ: xa = 675,0 – 300,0 = 375,0  x = 5  Hiđrocacbon X là C5H12. B) tiến hành phản ứng cố kỉnh với Cl2 chiếm được một dẫn xuất monoclo duy nhất, phải C5H12 có tính chất đối xứng cao nhất, 12 nguyên tử H có vị trí hoàn toàn giống nhau. X là CH3 – C(CH3) – CH3. Câu 14 ( câu từ luận) 11 Đốt cháy trọn vẹn 0,80 lít láo lếu hợp có hiđrocacbon A với CO2 trong 3,50 lít oxi (dư) thu được 4,90 lít hỗn hợp khí. Sau thời điểm ngưng tụ khá nước còn sót lại 2,50 lít, thường xuyên dẫn qua bình đựng photpho white đun nóng chỉ với lại 2,00 lít khí (các thể tích đo trong cùng điều kiện). A)Xác định cách làm phân tử của A. B) Tính % thể tích hỗn hợp đầu. C) mang lại clo hóa A thu được 57% sản phẩm chính nuốm monoclo. Viết phương trình chất hóa học và qui định phản ứng cố clo. *a) hỗn hợp tất cả hiđrocacbon A: CxHy có V1 lít. CO2 tất cả V2 lít. V1 + V2 = 0,80 (I) CxHy + (x + )O2 xCO2 + H2O Vsau làm phản ứng = V2 + 3,5 – (x + )V1 + xV1 + V1 = 4,90 (II) sau khoản thời gian ngưng tụ hơi nước: V2 + 3,5 – (x + )V1 + xV1 = 2,5 (III) trường đoản cú (II) cùng (III)  V1 = 2,4  yV1 = 4,80 sau khi hấp thụ qua photpho trắng, chỉ từ CO2 : V2 + xV1 = 2,00 (IV) Thể tích O2 dư: V2 + 3,5 – (x + )V1 = 0,50 (V) cố gắng yV1 = 4,6, kết hợp (IV) và (V)  V2 = 0,2 ; V1 = 0,6 , xV1 = 1,8 , x = 3, y = 8 phương pháp phân tử của X là C3H8  công thức kết cấu của X : CH3 – CH2 – CH3. B) = 25% ; = 75% c) CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 CH3 – CHCl – CH3 + HCl hình thức phản ứng: -Bước khơi mào: Phân tử Cl2 hấp thụ tích điện ánh sáng sủa bị phân giảm đồng li thành 2 nguyên tử clo. Cl – Cl Cl + Cl (I) 12 -Bước cách tân và phát triển dây truyền: nhì phản ứng (2) và (3) lặp đi lặp lại hàng ngàn lần như một dây chuyền. CH3 – CH2 – CH3 + Cl  CH3 – CH – CH3 + HCl (2) CH3 - CH – CH3  Cl + CH3 – CHCl – CH3 (3) -Bước đứt dây chuyền: các gốc thoải mái kết phù hợp với nhau thành những phân tử bền hơn. Cl + Cl  Cl2 (4) CH3 - CH – CH3 + Cl  + CH3 – CHCl – CH3 (5) CH3 - CH – CH3 + CH3 - CH – CH3  CH3 – CH(CH(CH3)2) – CH3 (6) Câu 15 ( câu từ bỏ luận) Đốt cháy hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả V = 4,48 ml tất cả hai hiđrocacbon CnH2n+2 và CmH2m ( n = m) rồi dẫn láo hợp sản phẩm vào nước vôi trong dư tạo ra 4,0 gam kết tủa. Xác minh công thức phân tử, công thức kết cấu và thể tích từng hiđrocacbon trong tất cả hổn hợp đầu nếu cân nặng bình nước vôi vào tăng là 2,57 gam. *Khối lượng thành phần cacbon bao gồm trong 448 ml nhị hiđrocacbon là: MC = = 0,48 (gam). Cân nặng sản phẩm CO2 là = 1,76 (gam)  trọng lượng sản phẩm H2O là: 2,57 – 1,76 = 0,81 (gam) khối lượng hiđro bao gồm trong 448 ml nhì hiđrocacbon mH = = 0,09 (gam) khối lượng của 448 ml hai hiđrocacbon là: 0,48 + 0,09 = 0,57 (gam) cân nặng mol của các thành phần hỗn hợp là : M = = 28,5 (gam) bởi vì n = m ta suy ra n = 2, m = 2 hay phương pháp phân tử của những hiđrocacbon sẽ là C2H6 và C2H4 Câu 16 ( câu trường đoản cú luận) Tỉ khối của một hỗn hợp khí gồm metan với etan so với không khí bằng 0,6. Hỏi bắt buộc dùng từng nào lít khí oxi nhằm đốt cháy trọn vẹn 3 lít hỗn hợp đó. Tính khối lượng mỗi thành phầm sinh ra. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn 13 *Giải theo phương thức phân tử lượng vừa phải (M ) với số nguyên tử cacbon vừa phải ( n ) Ta có: hhM = 29.d = 29.0,6 = 17,4 (g) Đặt CTPT tương tự (C2H4 và C2H6) là 2 2n nC H  1 2hhM (C3H8 + CH4 ) đưa sử: % CH4 = 100 – 43,8 = 56,2% Thì 2hhM = 44.0,438 + 16.0,562 = 28,26 Vậy 1hhM > 2hhM > 2NM = 28. Hỗn hợp trên nặng rộng nito Câu 19 ( câu trường đoản cú luận) 16 Khí cacbonic sinh ra khi đốt 33,6l các thành phần hỗn hợp propan với butan được dẫn vào dung dịch NaOH, tạo thành 286,2g Na2CO3 và 252g NaHCO3 Hãy xác định thành phần theo thể tích của tất cả hổn hợp hai hiđrocacbon trên. Các thể tích khí được đo sống đktc. *Số mol tất cả hổn hợp propan cùng butan = 33,622, 4= 1,5 mol 2 3Na con = 286, 2106= 2,7 mol 3NaHCOn = 25284= 3 mol Đặt bí quyết phân tử tương tự (C3H8 với C4H10) là: 2 2n nC H  (3