LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANKAN1.1 Đọc tên nước ngoài (IUPAC) những chất sau :a. CH3-CH(CH3)-CH2-CH32-metylbutan (isopentan)b. CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 3-metylpentanc. CH3-CH(Br)-CH(C2H5)-CH32-brom-3-etylbutand. CH3-CHCl-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH32,3-dibrom-4-metylhexane. CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 2,3,5-trimetylhexan1.2 trường đoản cú các tên gọi hãy viết công thức cấu trúc của những chất :a. 4-etyl-2,3-đimetyl hexan CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3d. 3,3,5-tri metyl octanCH3-CH2-C(CH3)2-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3b. 6-etyl -2,2-đimetyl octanCH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3e. 3-etyl-2,3-đi metyl heptan CH3-CH(CH3)-C(C2H5)(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3c. 1-brom-2-clo-3-metyl pentan CHBr-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH31.3 Viết các phương trình bội phản ứng theo sơ đồ gửi hóa sau :CH3Cl  CH2Cl2  CHCl3  CCl4a. CH3COONa  CH4C2H2  C2H6  C2H4  etan0CH3COONa + NaOH  CaO ,t  CH4↑ + Na2CO3CH4 + Cl2  as  CH3Cl + HClclometan (metyl clorua)CH3Cl + Cl2  as  CH2Cl2 + HClñiclo metan (mrtylen clrrua)CH2Cl2 + Cl2  as  CHCl3 + HCltriclometan (clorofom)CHCl3 + Cl2  as  CCl4+HCl0l ln  C2H2 +3H22CH4  15000Ni ,tC2H2 + 2H2 →    C2H60C2H6  500 C , xt C2H4 +H20C2H4 + H2  Ni ,t  C2H6C2H6  C2H5Cl  C4H10  C4H8  nbutanb. C4H10isopropylcloruaC3H6  propannpropylclorua.0CH3-CH2-CH2-CH3  500 C , xt CH3-CH3 + CH2=CH2CH3-CH3 + Cl2  as  CH3-CH2Cl +HCl02CH3-CH2Cl + 2Na  tC , xt CH3-CH2-CH2-CH3 + 2NaCl0CH3-CH2-CH2-CH3  500 C , xt CH2=CH-CH2-CH3 + H20CH2=CH-CH2-CH3 + H2  Ni ,t  CH3-CH2-CH2-CH30CH3-CH2-CH2-CH3  500 C , xt CH3-CH=CH2 +CH40CH3-CH=CH2 + H2  Ni ,t  CH3-CH2-CH3CH3-CH2-CH3 + Cl2CH3-CHCl-CH3 (isopropylclorua) + HClCH2Cl-CH2-CH3 (propylclorua) + HClc. NHecxan  nbutan  etan  etylclorua.0CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3  500 C , xt CH3-CH2-CH2-CH3 + CH2=CH20CH3-CH2-CH2-CH3  500 C , xt CH2-CH3 + CH2=CH2CH3-CH3 + Cl2  as  CH3-CH2Cl +HCl1.4. Viết phương trình phản bội ứng clo hóa (tỉ lệ 1 : 1), phản nghịch ứng đề hiđrohóa, bội phản ứng nhiệt (cho biết sản nàođược ưu tiên).a. Propan + Cl2 CH 2Cl  CH 2  CH 3  HClCH3-CH2-CH3 + Cl2  as   CH 3  CHCl  CH 3  HCl CH 2  CH  CH 3  H 20CH3-CH2-CH3  tC , xt  CH 2  CH 2  CH 4b. N-butan CH 2Cl  CH 2  CH 2  CH 3  HClCH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2  as   CH 3  CHCl  CH 2  CH 3  HCl CH 2  CH  CH 3  CH 40CH3-CH2-CH2-CH3  tC , xt  CH 2  CH 2  CH 3  CH 3 CH  CH  CH  CH  H2232c. CnH2n+2CnH2n+2 + Cl2  as  CnH2n+1Cl + HCl công nhân H 2 n  H 20CnH2n+2  tC , xt (n1+ n2 =n) Cn1 H 2 n1  cn 2 H 2 n 2 2Câu 2. Viết các đồng phân và điện thoại tư vấn tên theo danh pháp quốc tế những hợp hóa học ứng với bí quyết phân tử sau:C5H12* C5H12CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentanCH3-CH(CH3)-CH2-CH3 2-metylbutan (isopentan)CH3-C(CH3)2-CH32,2 dimetylpropan (neopentan)1.5 Hai hóa học A, B cùng công thức phân tử C 5H12 tính năng với Cl2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 thì A chỉ chế tạo 1 dẫn xuất duynhất còn B chế tạo 4 dẫn xuất. Viết công thức cấu tạo của A, B và những dẫn xuất clo của chúng. CH 2Cl  CH (CH 3 )  CH 2  CH 2Cl  HCl CH Cl  CH (CH )  CHCl  CH  HCl233asCH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2     CH 3  CCl (CH 3 )  CH 2  CH 3  HCl CH 2Cl  CH (CH 3 )  CH 2  CH 3  HClCH3-C(CH3)2-CH3 + Cl2  as  CH2Cl-C(CH3)2-CH3 + HCl1.6 khẳng định công thức phân tử với viết công thức kết cấu của những hiđrocacbon trong mỗi trường hòa hợp sau :a. Ankan A bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 bởi 36.Dặt CTTQ của ankan A: công nhân H 2 n  2 (với n>0)MAd A/ H 2  M A  M H 2 .d A/ H 2 =2.36=72=14n+2→n=2MH2CTPT của A: C5H12CTCT: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentanCH3-CH(CH3)-CH2-CH3 2-metylbutan (isopentan)CH3-C(CH3)2-CH3 2,2 dimetylpropan (neopentan)b. Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của B là C3H7.ankan B tất cả CTPT bao gồm dạng (C3H7)n → C3n H 7 nvì là ankan nên: 7n=2.3n + 2Ta tất cả : cn H 2 n  2 ( C3H7)n→ n=2CTPT của B : C6H14c. Ankan X tất cả %C= 80% ;Dặt CTTQ của ankan X: công nhân H 2 n  212n.100 80  n  2%C=14n  2CTPT của X: C2H6CTCT của X: CH3-CH3d. Ankan Y tất cả %H=25% ;Dặt CTTQ của ankan Y: cn H 2 n  2(2n  2).100 25  n  114n  2CTPT của Y: CH4f. Hóa hơi 12g ankan D thấy chiếm một thể tích bởi thể tích của 5g etan đo ở cùng điều kiện.Dặt CTTQ của ankan D: cn H 2 n  2%H=Vhơi của D = Vhơi của etan →nD=nC2H6=6 0.2 mol308.8 44 =14n+2→n=30, 2CTPT của D: C3H6CTCT của D: CH3-CH2-CH31.7 xác minh công thức phân tử và viết công thức kết cấu của những hiđrocacbon trong mỗi trường thích hợp sau :a. Đốt cháy trọn vẹn 1 lít ankan A hình thành 3 lít CO2. Các thể tích đo thuộc điều kiện.Dặt CTTQ của ankan A: công nhân H 2 n  2MD =Cn H 2 n  2 +1l(3n+ 1) /2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O3l1 n  n31 3CTPT của A: C3H6CTCT của A: CH3-CH2-CH3b. Đốt cháy trọn vẹn 1 ankan B cùng với lượng O2 hoàn toản thì thấy tổng số mol các chất trước bội nghịch ứng bằng tổngsố mol các chất sau bội nghịch ứng.Dặt CTTQ của ankan A: công nhân H 2 n  2Ta gồm :Cn H 2 n  2 +(3n+ 1) /2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O1 + (3n+ 1) /2 = n + n + 1→ n= 1CTPT của B: CH4d. Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon Y chiếm được 17,6 g CO2 và 0,6 mol H2O.Dặt CTTQ của ankan Y: công nhân H 2 n  2nCO 2 17, 6 0, 4 mol44Cn H 2 n  2 +(3n+ 1) /2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O0,40.6nn 1 n2Ta có:0, 4 0.6CTPT của Y: C2H6CTCT của Y: CH3-CH3e. Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon Z thu được CO2 cùng H2O theo xác suất Vco2 :Vhơi nước = 3 : 4.Vì nH 2O  nCO2 → hiđrocacbon Z là ankanDặt CTTQ của ankan Z: cn H 2 n  2Cn H 2 n  2 + (3n+ 1) /2 O2 →nCO2 + (n + 1)H2O34n n 1 n334CTPT của Y: C3H8CTCT của Y: CH3-CH2- CH31.8 Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam tất cả hổn hợp X gồm etan với propan. Cho cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịchCa(OH)2 dư sau bội nghịch ứng thấy trọng lượng bình đựng Ca(OH)2 tạo thêm 34,6 gam.Tính % cân nặng mỗi khí trong hỗn hợp X và dX/H2 = ? C2 H 6 x mol  O2Ca ( OH ) du7, 4 g hhX    sp (CO2  H 2O )    2  bình tăng 34,6g= mCO2  mH 2 o C3 H 8 y molmhh  mC2 H 6  mC3 H8  30 x  42 y  7, 4 g (1)Ta có:C2H6 + 7/2O2 → 2 CO2 + 3H2Ox2x3xC3H8 + 5 O2 → 3CO2 + 4 H2Oy3y4ybình tăng 34,6g= mCO2  mH 2O  nCO2 .44  nH 2O .18  (2x + 3y).44 + (3x + 4y).18=142x + 204y=34,6g (2) mC2 H 6  mC3 H8 mC H .100 ........100%mC3 H8  3 8=...........mhh7, 4 30 x  42 y  7, 4 x  ....... từ (1) cùng (2) ta có hệ pt: 142 x  204 y  34, 6 y  ........%mC2 H 6 MX mC2 H 6 .100mhh........100= ..........7, 4mhhX7, 47, 4 .........nhhXx  y ....  ..... d X / H2 M X ........M H221.9. Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp có etan và butan. Cho toàn bộ sản phẩm cháy theo thứ tự qua bình I đựngdd H2SO4đđ và bình II đựng dd Ca(OH) 2 dư. Sau thử nghiệm thấy trọng lượng bình I tăng 7,2 gam cùng bình IIcó 30 gam kết tủa. Tính % cân nặng và % theo số mol mỗi khí trong tất cả hổn hợp ban đầu.  H2 SO4 dac bìănh I t ng 7, m2 g= H 2O C3 H 8 x mol  O2ag hhX    sp (CO2  H 2O)  Ca  OH  du C4 H10 y mol    2  bình II bao gồm 30 g  =mCaCO3  mCO2nH 2O mH 2O18...... ...........nCO 2  nCaCO3 mCaCO318.............C3H8 + 5O2 → 3 CO2 + 4H2Ox3x4xC4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2Oy4y5ynH 2O  4 x  5 y  ..........nCO2  3x  4 y  .....ta có hệ pt:1.11 a) tất cả hổn hợp X tất cả hai ankan có dX/H 2 = 11,5. Xác định hai ankan nói trên và tính % theo thể tích của hhX. Biết nhì ankan là liên tiếp trong dãy đồìng đẳng.* Đặt CT chung hhX là: công nhân H 2 n  2Md X / H 2  X  M X  d X / H 2 .M H 2  11,5.2  23  14n  2  n  1.5M H2Vậy hai ankan là thường xuyên trong hàng đồng đẳng là CH4 và C2H6*nCH 4nC2 H62  n 0,5 1n  1 0,5 1→ %VCH 4  50%%VC2 H 6  50%c) Một hh 2 parafin kề cận trong hàng đồng đẳng gồm tỉ khối hơi so với không khí bởi 2,3. Xác minh ctpt của2 parafin này và tính % mỗi chất về thể tích.* Đặt CT bình thường hh 2 parafin là: công nhân H 2 n  2Md X / kk  X  M X  d X / kk .M kk  2,3.29  66.7  14n  2  n  4.6M kkVậy nhị parafin là kề cận trong hàng đồng đẳng là C4H10 với C5H12*nC4 H10nC5H125  n 0, 4 %VC H  40%4 10n  4 0, 6%VC5 H12  60%→d) Một hỗn hợp 2 ankan thể khí ngơi nghỉ đktc bao gồm tỉ khối so với C 2H4 bởi 0,875. Xác minh công thức phân tử và %thể tích láo hợp.* Đặt CT phổ biến hỗn hòa hợp 2 ankan thể khí là: cn H 2 n  2MXd X / C2 H 4  M X  d X / H 2 .M C2 H 4  0,875.28  24,5  14n  2  n  1.6M C2 H 4Vậy 2 ankan thể khí là CH4 với C2H4*nCH 4 2  n 0, 4 %VCH  40%4nC2 H 6 n  1 0, 6%VC2 H 6  60%1.12. Đốt cháy trọn vẹn 19,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai ankan sau phản bội ứng nhận được 57,2 gam CO2.a. Tính khối lượng nước tạo thành thành cùng số mol O2 phản ứng.b. Ví như 2 ankan trên là đồng đẳng liên tiếp. Hãy xác định 2 ankan đó cùng tính % theo cân nặng mỗi ankan.mCO257, 2mC .12 .12  15.6 g4444mH  19,8  15, 6  4, 2 g  nH  4.2 mol nH  nH 2O .2  4, 2  nH 2O  2,1mol  mH 2O  2,1.18  37,8mhhX  mO2  mCO2  mH 2O  mO2  57, 2  37,8  19,8  75.2 g* Đặt CT chung hỗn phù hợp 2 ankan thể khí là: công nhân H 2 n  2Cn H 2 n  2 3n  1O2 2nCO21,3(n  1) H 2O2.1n n 1 n  1.251,3 2.1Vậy 2 ankan đồng đẳng liên tục là CH4 cùng C2H6nCH 4 2  n 0, 75 %VCH  75% %VC2 H 6  25%4nC2 H6 n  1 0, 25Ta có:1.13. Đốt cháy V(lít) các thành phần hỗn hợp hai ankan tiếp đến trong dãy đồng đẳng. Dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựngCaCl2 khan rồi bình 2 đựng hỗn hợp KOH. Sau thí nghiệm cân nặng bình 1 tăng 6,43gam với bình 2 tăng9,82 gam.a. Lập phương pháp hai ankan.b. Tính % theo số mol những ankan trong láo hợp, tính V (đkc).CaCl2 khannh 1 t ng 6, 43gam=m cn H 2 n 2H 2O     bìă O2V (l ) hhX    sp (CO2  H 2O)  dung dich KOHnh 2 t ng 9,82 mg=  CO2 công nhân 1 H 2( n 1) 2      bìăĐặt CT bình thường hỗn hợp 2 ankan thể khí là: công nhân H 2 n  26, 439,82nH O  0.357molnCO2  0, 223 mol218443n  1Cn H 2 n  2 O2 nCO2 (n  1) H 2O20,2230,357nn 1 n  1, 670.223 0,357Vậy 2 ankan đồng đẳng tiếp tục là CH4 với C2H6nCH 4 2  n 0, 23 % nCH  0.23 mol %nC2 H 6  0, 67 mol4nC2 H6 n  1 0, 67Ta có:1.14. Đốt cháy 20,4 gam một tất cả hổn hợp 2 hiđrocacbon no mạch hở bắt buộc dùng 51,52 lít oxi (đktc).a. Tính thể tích khí CO2 nghỉ ngơi (đktc) và cân nặng nước chế tạo ra thành.b. Khẳng định ctpt với tính % theo thể tích mỗi hiđrocacbon trong hh. Biết 2 hiđrocacbon hầu như là hóa học khí ngơi nghỉ điềukiện thường.1.15. Khi brom hóa 22 gam propan tín đồ ta nhận được 33,948 gam isopropyl bromua cùng 2,952 gam n-propylbromua. Tính hiệu suất từng sản phẩm và công suất chung của bội phản ứng.1.16. Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 ankan tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Hấp thụ toàn thể sảnphẩm vào trong bình Ba(OH)2 thấy trọng lượng bình tăng 134,8 gam. Tính khối lượng CO 2 và H2O sản xuất thành cùng tìmctpt của 2 ankan.1.17. Tất cả hổn hợp X tất cả ankan A với B có cân nặng phân tử hơn nhát nhau 28 (đ.v.C). Đốt cháy hoàn toàn m(g)hh X mang lại hỗn hợp thành phầm khí và hơi sau bội nghịch ứng đi qua bình 1 đựng hỗn hợp H 2SO4đđ và bình 2 đựngdung dịch KOH thì cân nặng bình 1 tăng m1(g) và bình 2 tăng m2(g).a. Nếu m1 = 25,2 và mét vuông = 44. Khẳng định công thức phân tử cùng % theo số mol của A, B trong hh X, tính m?b. Nếu như m1 = 32,4 và mét vuông = 61,6. Xác minh công thức phân tử của A, B và tính m = ? Biết A, B gần như là hóa học khíở đkt.1.18. Đốt cháy một hỗn hợp có 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp A, B thu được co 2 và H2O theo tỉ trọng số mollần lượt là 11 : 14. Tìm cách làm phân tử với % theo thể tích của nhì hiđrocacbon này.1.19*. Đốt cháy trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp hai đồng đẳng của các hiđrocacbon no, mạch hở có thành phần hơnkém nhau k nguyên tử cacbon thì nhận được b gam CO2.a. Tìm khoảng khẳng định của số nguyên tử C vào hiđrocacbon theo a, b, k.b. Mang lại a = 2,72 (g) ; b = 8,36 (g) và k = 2. Tìm kiếm công thức của các hiđrocacbon và tính % theo cân nặng củachúng trong lếu hợp.1.20** Một hỗn hợp X tất cả hiđrocacbon (A) với O2 dư đem đốt cháy hoàn toàn thu sản phẩm làm rét thì thể tíchgiảm 50 %. Nếu đến khí sót lại qua KOH dư thể tích sụt giảm 83,3 % số còn lại.a. Khẳng định công thức phân tử với viết công thức kết cấu các đồng phân của A.b. Tính thành phần % về thể tích của A và oxi trong tất cả hổn hợp X.c.


Bạn đang xem: Bài tập gọi tên ankan


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 7 : Bài 7, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 7 Bài 7

Đồng phân như thế nào của A khi phản ứng nắm với Cl2 cho một sản phẩm duy nhất.