Bài tập Hàm số tất cả lời giải

Với bộ bài tập Hàm số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập hàm số lớp 7

*

Bài 1: Cho bảng báo giá trị sau. Chọn câu đúng

x -12 -3 10 12
y 2 4 1 3

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là ko hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thuận cùng với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lệ thành phần nghịch với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi cực hiếm của x ta luôn xác minh được có một giá trị tương xứng của y yêu cầu đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn câu trả lời A


Bài 2: cho những công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x

A. 0B. 1C. 2D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là 1 trong hàm số

*
là một hàm số

Với y2 = x ta thấy lúc x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 nên với một cực hiếm của x mang đến hai quý giá của y yêu cầu y không là hàm số của x

Chọn đáp án C


Bài 3: mang lại hàm số. Tìm những giá trị của x làm thế nào cho vế đề xuất của công thức có nghĩa

A. X ≠ 4B. X = 4C. X ≠ 2D. X = 2

Hiển thị lời giải

Hàm số bao gồm nghĩa khi 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn câu trả lời D


Bài 4: bảng giá trị nào sau đó là đúng cùng với hàm số

*

*
Hiển thị lời giải
*

Chọn đáp án A


Bài 5: Một hàm số được cho bởi công thức y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

*
Hiển thị lời giải

*
Chọn đáp án B


Bài 6: Một hàm số được cho bẳng công thức y = f(x) = x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0B. 25C. 50D. 10

Hiển thị lời giải

Bài 7: cho hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C.

Xem thêm: Cách Tính Căn Bậc 2, Công Thức Tính Căn Bậc 2 Và Bài Tập, Cách Tính Căn Bậc Hai + Bài Tập Vận Dụng

f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đại lượng y trong bảng nào tiếp sau đây không đề xuất là hàm số của đại lượng x tương ứng:

*

Hiển thị lời giải

Quan liền kề bảng ở giải đáp B ta thấy, cùng với x = 1 với x = 3 thì trường tồn hai giá chỉ trị khớp ứng của y. Bởi đó, đại lượng y sinh hoạt bảng B chưa phải là hàm số của đại lượng x