Thì bây giờ đơn là 1 trong trong 12 thì cơ bản và đó là một giữa những kiến thức thứ nhất khi ban đầu chinh phục một ngôn từ mới. Để giúp bạn nắm chắc kiến thức ngữ pháp của thì này, hijadobravoda.com sẽ cung cấp tài liệu thì hiện tại đơn bài tập từ cơ phiên bản cho đến nâng cao có đáp án tương đối đầy đủ trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn có đáp án


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước vẫn giỏi tiếng Anh như người phiên bản xứ & cải cách và phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua các app của hijadobravoda.com

Đăng ký kết ngay và để được hijadobravoda.com tư vấn sản phẩm tương xứng cho con.


Thì lúc này đơn: định hướng cơ bạn dạng và cách chia rượu cồn từ

Định nghĩa thì bây giờ đơn (Simple Present tense):

Thì lúc này đơn là thì được sử dụng để biểu đạt một sự thật hiển nhiên, một sự việc hay 1 hành động ra mắt và lặp lại liên tục theo thói quen, phong tục, khả năng diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Công thức:


Loại câu

Động từ bỏ thường

Động trường đoản cú “to be”

Khẳng định

S + V(s/es)

S = I/ you/ they/ we/ N số những + V(nguyên mẫu)

S = He/ she/ it/ N số không nhiều + V(s/es)

Ex:

I go to lớn school

She goes to school

S + am/is/are + N/Adj

S = I + am

S = he/she/it + is

S = They/we/you + are

Ex:

I am a student

He is handsome

They are from VietNam

Phủ định

S + do/does + not + V-inf(nguyên mẫu)

Do not = Don’t

Does not = Doesn’t

Ex:

I don’t often go to lớn school by car

He doesn’t buy it

S + am/is/are + not + N/Adj

Is not = Isn’t

Are not = Aren’t

Ex:

My sister isn’t tall

They aren’t from Japan

Nghi vấn

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Answer:

Yes, S + do/does

No, S + don’t/doesn’t

Ex:

Q: vì you lượt thích to play baseball?

A: Yes, i do

No, i don’t

Am/is/are + S + N/Adj?

Answer:

Yes, S + am/is/are

No, S + am/isn’t/aren’t

Ex:

Q: Is she tall?

A: Yes, she is

No, she isn’t


Cách dùng: Thì bây giờ đơn được áp dụng tuỳ vào trường hợp và thực trạng dưới đây:

Khi sử dụng để mô tả một sự việc, hành động hay thói quen liên tục được lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

My sister always goes lớn bed at 11 p.m

(Chị gái của tôi luôn đi ngủ vào tầm khoảng 11 tiếng đêm)

I play khổng lồ baseball every afternoon

(Tôi nghịch bóng chày mỗi buổi chiều).

Dùng để biểu đạt một chân lý, sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

The Earth goes around the Sun

(Trái đất xoay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm giác

Ví dụ:

I think that your girlfriend is a good person

(Tôi nghĩ bạn nữ của cậu là một trong người tốt)

He feels very bored

(Anh ấy cảm xúc rất nhàm chán)

Diễn tả một sự việc, vận động xảy ra theo thời hạn biểu thay thể

Ví dụ:

The flight starts at 8 a.m

(Chuyến cất cánh sẽ lên đường lúc 8 giờ sáng)

Dấu hiệu nhận biết:

Thì lúc này đơn vào câu rất dễ dãi nhận biết.

Khi xuất hiện thêm những trạng từ chỉ gia tốc như: Always (luôn luôn), usually (thường), often (cũng tức là thường nhưng tần suất ít rộng usually), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), seldom (rất hiếm), never (không bao giờ), every day, every week, every month, once a week, once a month,....

Những trạng trường đoản cú chỉ gia tốc này thường xuyên đứng trước phần nhiều động tự thường, thua cuộc trợ hễ từ và động từ khổng lồ be trong câu.

Ví dụ:

We always go to lớn the beach on holidays

(Chúng tôi luôn đi biển vào số đông ngày lễ).

She goes shopping three times a month

(Cô ấy đi buôn bán 3 lần mỗi tháng).

Cách chia động từ vào thì bây giờ đơn:

Động từ “to be”:

Chủ ngữ

Động từ bỏ “to be”

I

am

Ex: I am worried about my job

Chủ ngữ số ít (He, she, it)

is

Ex: She is a teacher

Chủ ngữ số những ( We, they,...)

are

Ex: They are from Korea


Động trường đoản cú thường:

Động từ số ít

Động trường đoản cú số nhiều

Câu khẳng định

- Đuôi “s” sau số đông động từ tất cả đuôi “p”, “t”, “f”, “k’’.

- Đuôi “es” được thêm vào sau hầu như động từ tất cả đuôi “ch”, “sh”, “z”, “s”

- Đuôi “ies” vào phần lớn động từ tất cả đuôi “y”, bỏ “y” thay đổi đuôi “ies”.

Ex: He wants khổng lồ study Math.

- Động từ nghỉ ngơi dạng nguyên mẫu

Ex: I love my flowers!

Câu che định

Doesn"t + V(nguyên mẫu)

Ex: She doesn’t need to lớn attend the class tomorrow.

Don’t + V(nguyên mẫu)

Ex: They don’t lượt thích you


1 số bài xích tập tiếng anh về thì bây giờ đơn (Present Simple)

Hãy bắt đầu làm thân quen với các dạng bài bác tập cơ phiên bản nhất của thì hiện tại đơn để nắm vững cách chia động từ bỏ và làm rõ ngữ cảnh của thì.

Bài tập thì bây giờ thường cơ bản

Bài 1. Bài xích tập chia động từ (thêm s/es)

My sister (work) ________ in a hospital.

Cat (like) ________ fish.

She (live)________ in California.

It (rain)________ almost every morning in London.

My mother (fry)________ eggs for breakfast everyday.

The museum (close)________ at six o"clock.

Peter (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

Jessica is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV everyday.

My girlfriend (write)________ khổng lồ me two times a week.

You (speak) ________ French?

He (not live) ________ in HoChiMinh city.

Bài 2. Cần sử dụng do/does hoặc do not/does not ngừng các câu sau

He ....... Ride a oto to his office.

Their friends ....... Live in a big house.

The cát ………. Like me.

They ....... Bởi their homework on Sundays.

Mike ....... Play baseball in the afternoons.

……they take a bus lớn school every morning?

The train ....... Arrive at 8 a.m.

We ....... Go lớn bed at midnight.

My sister ....... Finish work at 7 p.m.

……she often play the piano?

Bài 3. Điền has/have hoặc has not/ have not để hoàn thành xong câu

She________ a new haircut today.

I usually________ breakfast at 6 a.m

We________a holiday in October every year.

They don’t________breakfast every morning.

Linh doesn’t usually________ lunch.

They________breakfast together everyday.

We ______ some posters.

She ______ many foreign friends.

Nicky always ______ lunch at a nhật bản restaurant.

He ______ some bananas.

Bài 4. Bài bác tập phân tách động từ khổng lồ be

My book……….on the table.

That school…………big.

Who………..that?

This………a ruler.

They……..from the USA.

No, it……..

………..your room big?

There…… a lamp in the desk

I………a student.

This………. Her yellow dress.

Bài 5. Bài bác tập thu xếp câu hoàn chỉnh thì lúc này đơn

you / to lớn speak / French

when / go / home / she

they / the kitchen / lớn clean

where / she / her car / khổng lồ ride

Ben / lớn work / in the hospital

Bài 6. Bài xích tập tìm và sửa lỗi sai

He doesn’t plays football in the afternoon.

The bus don’t arrive at 8 a.m.

Our friends doesn’t live in a big house.

They aren’t vì chưng their homework on weekends.

The cát don’t lượt thích me.

Bài 7. Bài xích tập kết thúc đoạn văn

My cousin, Peter, 1.(have)……….. A dog. It 2.(be)……….. An intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name 3.(be)……….. Kiki & it 4.(like)……….. Eating pork. However, it 5.(never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it 6.(bark)……….. When strange guests visit. Lớn be honest, it 7.(be)……. Very friendly. It 8.(not/ like)……….. Eating fruits, but it 9.(often/ play)……….. With them. When the weather 10.(become)……….. Bad, it 11.(just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter 12.(play)……….. With Kiki every day after school. There 13.(be)……….. Many people on the road, so Peter 14.(not/ let)……….. The dog run into the road. He 15.(often/ take)……….. Kiki lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki 16.(sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

Bài 8. đưa từ câu xác định thành câu tủ định

I usually go lớn church on the weekend.

I lượt thích explorations in the deep forest

I study medicine according khổng lồ my father"s wishes.

We clean the bedroom twice a day

My mother helps me with my homework every evening

Đáp án bài bác tập thì bây giờ đơn cơ bản

Đáp án bài bác 1.

My sister works in a hospital.

Cat likes fish.

She lives in California.

It rains almost every morning in London.

My mother fries eggs for breakfast everyday.

The museum closes at six o"clock.

Peter tries hard in class, but I vị not think he"ll pass.

Jessica is so smart that she passes every exam without even trying.

My life is so boring. I just watch TV everyday.

My girlfriend writes khổng lồ me two times a week.

Do you speak French?

He does not live in HoChiMinh city.

Đáp án bài xích 2.

She doesn"t ride a bike to her office.

Their friends don"t live in a big house.

The cát does/doesn’t lượt thích me.

They don"t bởi their homework on Sundays.

Mike does/doesn"t play baseball in the afternoons.

Do they take a bus khổng lồ school every morning?

The train doesn"t arrive at 8 a.m.

We don"t go to lớn bed at midnight.

My sister doesn"t finish work at 7 p.m.

Does she often play the piano?

Đáp án bài 3.

She has a new haircut today.

I usually have breakfast at 6 a.m

We have a holiday in October every year.

They don"t have breakfast every morning.

Linh doesn’t usually have lunch.

They have breakfast together everyday.

We have some posters.

She has many foreign friends.

Nicky always has lunch at a nhật bản restaurant.

He has some bananas.

Đáp án bài 4.

My book is on the table.

That school is big.

Who is that?

This is a ruler.

They are from the USA.

No, it isn’t

Is your room big?

There is a lamp in the desk

I am a student.

This is her yellow dress.

Đáp án bài xích 5.

Do you speak French?

When does she go home?

Do they clean the kitchen?

Where does she ride her car?

Does Ben work in the hospital?

Đáp án bài 6.

He doesn’t play football in the afternoon.

The bus doesn"t arrive at 8 a.m.

Our friends don"t live in a big house.

They don"t bởi vì their homework on weekends.

The mèo doesn"t like me.

Đáp án bài bác 7.

has

is

is

likes

never bites

barks

is

doesn’t like

often plays

becomes

just sleeps

plays

are

doesn’t let

often takes

is sometimes

Đáp án bài xích 8.

I don"t go khổng lồ church on the weekend.

I don"t like explorations in the deep forest

I don"t study medicine according lớn my father"s wishes

We don"t clean bedroom twice a day

My mother doesn"t help me with my homework every evening

Bài tập thì lúc này đơn nâng cao

Bài 1. Phân chia động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Look. She _______ (listen) khổng lồ us.

We ________ (stay) at a hotel this month.

I _________ (go) khổng lồ bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Ben _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Thursday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Emma each year.

We ______ (go) to lớn discos on Sundays.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Hè Lớp 1 Lên 2 Mới Nhất 2023, 50 Bài Toán Ôn Tập Hè Lớp 1 Lên Lớp 2

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

Bài 2. đến dạng đúng của hễ từ để kết thúc đoạn văn (thì bây giờ đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) lớn me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used lớn be. Our culture _____________________ (belong) to everybody, and I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) khổng lồ preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an action group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening khổng lồ make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (get) too late.