Để khiến cho bạn nắm chắc được những kiến thức về thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) và phân minh được các dạng của thì hiện tại đơn nâng cao, ngoài ra còn giúp bạn hiểu được mối quan hệ giữa hai thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn, hijadobravoda.com đã tổng hợp một số bài quan trọng trong phần thì hiện tại đơn bài bác tập nâng cao mà lại bạn nên biết trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn (simple present) công thức, cách dùng chi tiết

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

Lý thuyết thì lúc này đơn cơ bản

Định nghĩa: bây giờ đơn (Simple Present Tense) là thì được sử dụng khi tín đồ nói muốn miêu tả một thực sự hiển nhiên, một sự việc, hành vi được ra mắt thường xuyên với được lặp đi lặp lại theo thói quen xuất xắc phong tục, tập quán.

Công thức:


Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động tự “to be”

Khẳng định

S + V(s/es)

S = I/ you/ they/ we/ N số các + V(nguyên mẫu)

S = He/ she/ it/ N số ít + V(s/es)

S + am/is/are + N/Adj

S = I + am

S = he/she/it + is

S = They/we/you + are

Phủ định

S + do/does + not + V(nguyên mẫu)

Do not = Don’t

Does not = Doesn’t

S + am/is/are + not + N/Adj

Is not = Isn’t

Are not = Aren’t

Nghi vấn

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Answer:

Yes, S + do/does

No, S + don’t/doesn’t

Am/is/are + S + N/Adj?

Answer:

Yes, S + am/is/are

No, S + am/isn’t/aren’t

Ví dụ

1. Câu khẳng định

Ex: He goes lớn museum by car

2. Câu bao phủ định

Ex: She doesn’t play baseball

3. Câu nghi vấn

Ex:

Q: Does she play tennis?

A: Yes, she does / No, she doesn’t

1. Câu khẳng định

Ex: They are from VietNam

2. Câu che định

Ex: My older sister is beautiful

3. Câu nghi vấn

Ex:

Q: Is he handsome?

A: Yes, he is / No, he isn’t


Cách dùng:

Thì hiện tại đơn thường được sử dụng trong số những hoàn cảnh sau:

Khi diễn đạt một sự việc, hành động hay thói quen thường xuyên được lặp đi lặp lại.

Ex:

My father always goes to bed at 10 pm (Bố của tôi luôn đi ngủ vào tầm 10 giờ tối)

I play to lớn badminton every Sunday. (Tôi chơi mong lông vào mỗi chủ nhật).

Dùng để diễn đạt một chân lý, một điều hiển nhiên tất cả thật

Ex:

The Earth goes around the Sun (Trái đất xoay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm hứng của một nhà thể

Ex:

I think that new your friend is a bad person (Tôi suy nghĩ người bạn mới của cậu là 1 trong người xấu)

She feels very happy (Cô ấy cảm xúc rất hạnh phúc)

Diễn tả một sự việc, vận động xảy ra theo thời hạn biểu cố kỉnh thể

Ex:

The flight starts at 8 a.m (Chuyến cất cánh sẽ căn nguyên lúc 8 giờ đồng hồ sáng)

Dấu hiệu dìm biết:

Thì bây giờ đơn trong câu rất thuận lợi nhận biết.

Khi mở ra những trạng từ chỉ gia tốc như:

Always (luôn luôn), usually (thường), often (cũng tức là thường nhưng tần suất ít rộng usually), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), seldom (rất hiếm), never (không bao giờ)

Everyday (mỗi ngày), every week (mỗi tuần), every month (mỗi tháng), once a week (một lần vào tuần), once a month (một lần trong tháng),....

Những trạng tự chỉ gia tốc này thường xuyên đứng trước đông đảo động từ bỏ thường, thua cuộc trợ rượu cồn từ và cồn từ lớn be vào câu.

Ex:

They always go khổng lồ the beach on holidays (Họ luôn đi biển lớn vào mọi ngày lễ).

She goes shopping two times a month (Cô ấy đi mua sắm 2 lần từng tháng).

Cách chia động từ sống thì lúc này đơn

Cách phân tách động tự “to be”

Đối với nhà ngữ “I”, động từ to lớn be chỉ sinh sống dạng tuyệt nhất là “Am”

Đối với nhà ngữ số không nhiều như “He, She, It” thì đụng từ lớn be là “Is”

Đối với nhà ngữ số nhiều như “We, They, You”, cồn từ khổng lồ be là “Are”

Ex:

I am a doctor

They aren’t from Japan

Cách phân chia động tự thường

Đối cùng với câu khẳng định, đụng từ thường đang thêm “s” hoặc “es” vào sau cùng ở đụng từ số ít và được không thay đổi ở rượu cồn từ số nhiều

Ex: She wants khổng lồ play piano every day.

Đối với câu đậy định, sử dụng “does not” + rượu cồn từ nguyên chủng loại ở rượu cồn từ số không nhiều và cần sử dụng “do not + rượu cồn từ nguyên mẫu ở động từ số nhiều.

Ex: She doesn’t need lớn attend the meeting tomorrow.

Cách thêm “s” hoặc “es” vào rượu cồn từ

Đuôi “s” được cấp dưỡng sau đông đảo động từ có đuôi “p”, “t”, “f”, “k’’.

Đuôi “es” được cung cấp sau đông đảo động từ gồm đuôi “ch”, “sh”, “z”, “s”

Đuôi “ies” vào số đông động từ gồm đuôi “y”, bỏ “y” biến đổi đuôi “ies”.

Một số động từ bất quy tắc: vị - does, go - goes, have - has,...

Bài tập thì hiện tại đơn cải thiện (có đáp án)

Cùng hijadobravoda.com thử mức độ với những dạng bài xích tập cải thiện và một số bài thì bây giờ đơn vào đề thi IELTS nhé!

Một số dạng bài tập nâng cấp hiện tại đơn:

I. Put the verbs in brackets in the present simple tense.

At the Physics lesson the teacher (1.ask) ____the children about the influence of heat và cold on the body.

"Heat (2.make)______thing bigger and cold (3.make)______ things smaller", answers a boy.

“Quite right”, (4.say)______ the teacher. "Can you (5. Give)______ - an example". "In summer, when it"s hot, the days (6.be)______ longer, but in winter, when it"s cold, the days (7.be)______ shorter, (8.answer)______ the boy.

II. Use the correct tense of the verbs in brackets to lớn complete the sentences.

1. We (have) .................... English lessons on Tuesday & Friday.

2. - Where is Phong?

- I think he (read) ......... ...... In the library.

3. Chau usually (listen) ..................... To lớn the teacher in class, but she is not listening now; she (look) ................ Out of the window.

4. If the pupils vì chưng well at school, they (receive) ...................... Scholarships.

5. Who (play) ...... ..... Music upstairs? It"s really noisy.

6. It (start) .................raining on our way home, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn"t sure of the answer, so I (guess) ..................... And I (be)......coco right!

8. I (do) .......... My exercise now, but I can come & help you later.

III. Choose the correct answer A, B, C, or D lớn finish the sentences.

1. - "____class are you in?" - "Class 6B."

A. Which B. Where C. When D. Whose

2. In many schools in Vietnam students have to wear a_______.

A. Clothing B. Suit C. Uniform D. Coat

3. Trung: "Why do you think most people learn English?”

Phong: “______.”

A. All of them are B. I hear it is very good

C. Because it"s useful to lớn them D. Because I lượt thích it

4. When my friend misses the lessons, I always .. Him my notes.

A. Takes B. Send C. Borrow D. Lend

5. That is the laboratory_____we bởi all our experiments.

A. Which B. Where C. When D. That

6. I"m absolutely no good at all ____ any kind of sport.

A. With B. On C. At D. For

7. - "How"s your class this year?"

- “Great. ____ forty-seven students, and they are good friends.”

A. It"s B. They"re C. There"s D. There"re

8. It is necessary for students lớn listen lớn their teacher______.

A. Attentive B. Attentively C. Attention D. Attending

9. Children will work hard if the lessons are _____.

A. Nice B. Pleasant C. Disappointing D. Interesting

10. I"m always nervous when I"m_____an exam.

A. Taking B. Making C. Working D. Writing

IV. Complete each of the sentences by using the correct form of a verbs in each gap.

Example: - How vị you _spel_ your name, please?

- H-I-E-N

1. Sometimes we________a dictation in English.

2. Mick does not bởi vì very well in the dass because he doesn"t _____hard.

3. I"m sorry I cannot _______ any musical instruments.

4. The science teacher always sets a lot of homework for us to_________.

5. You are old enough to_______after yourself; Don"t ask your parents to_______everything for you.

6. The teacher says that I_________only few mistakes in my writing this time.

7. - "Would you_______ something lớn drink, Linh?”

- "No, thanks."

8. Dave_________overweight, but he doesn"t like it when his classmates_______him “Fatty”.

ĐÁP ÁN:

I.

1. Asks 2. Makes 3. Makes 4.says

5. Give 6. Are 7. Are 8. Answers

II.

1. Have 2. Is reading 3. Listen_is looking 4.receive

5. Is playing 6. Started 7. Guessed_was 8. Am doing

III.

1. A 2. C 3. C 4. D 5. B

6. C 7. D 8. B 9. D 10. A

IV.

1. Write/have 2. Work/study 3. Play 4. Do

5. Look - vì chưng 6. Make 7. Like 8. Is - call

Các dạng bài xích thì lúc này đơn trong bài thi Ielts:

I. Put the verbs into the Present simple.

The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according lớn sex and age. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

*
*
*

The three bar charts (1) …………………(illustrate) a survey of the consuming habit in music albums in Britain by sex and age group.

It (2)……………(be) obvious that, according khổng lồ the graphs, male buyers (3)…………… (be) more than female ones in all types of music. Then, the demand for classic music (4)…………………(show) dramatically less than the two others. Regarding the pop music CD, first, people aged 16-34 (5)…………………(take) the highest percentage which (6)……………(be) 30% và above, followed by the male buyers with slightly under 30%. A similar trend has been stated for the Rock music products. However, for the classic music, the most active consumers, at 20%, (7)……………(be) people older than 45, & even more dramatically, 25-34 age group (8)…………………(take) the next place at 16% approximately.

Next, the percentage of female consumers (9)……………(be) always slightly lower than the male, which (10)…………………(be) 8%-10% for the pop và rock, 2%-3% for the classic around respectively.

In short, one would see the market penetration of the three kinds of music albums in the UK clearly.

II. Put the verbs into the Present simple.

Honestly speaking, I (1)…………………(want) to lớn talk about my mother, who (2) ……………(be) a business woman. I love her style for several reasons. First of all, it is her smart choice of wearing clothes. Needless to say, she is very well-dressed, and as a working woman, she always (3)…………………(choose) classy clothes. She sometimes (4)…………………(use) accessory as a special feature for her outfit. Even when the items (5)…………………(be) bought during sale season, she (6)…………………(know) how to lớn mix và match lớn create a timeless look, which I cannot keep my eyes off. Second of all, she (7)…………………(have) an undeniably sophisticated sense of style, which (8)…………………(make) her look exquisite in almost all kinds of outfit, from designer clothes to casual ones. Whenever we (9)…………………(go) out together, I feel extremely proud as my mother often (10)…………………(dress) simple but very stunning. I really admire her style và I wish I can have the ability to look as stylish as her.

III. Gạch men chân đầy đủ động từ với thêm “s” hoặc “es” nếu yêu cầu thiết

A dog bark – barks

Rivers flow toward the sea.

My mother worry about me.

A student buy a lot of books at the beginning of each term.

Airplanes fly all around the world.

Mr. Wong teach Chinese at the university.

The teacher ask us a lot of questions in class every day.

Mr. Cook watch game shows on TV every evening.

IV. Kết thúc câu hiện tại đơn với những từ mang lại trong ngoặc

Julie …… doesn’t …… (not / drink) tea very often.

What time ………………………… (the banks / close) here?

I’ve got a car, but I ………………………… (not / use) it much.

‘Where ………………………… (Ricardo / come) from?’ ‘From Cuba.’

‘What ………………………… (you /do)?’ I’m an electrician.’

It ………………………… (take) me an hour to get to work. How long ………………………… (it/take) you?

Look at this sentence. …………………………. (this word /mean)?

David isn’t very fit. He ………………………… (not / do) any sport.

V. Đặt những câu hỏi thì hiện tại đơn nhằm hỏi một người bạn giả định thương hiệu Lisa về bản thân và gia đình của cô ấy.

1. You know that Lisa plays tennis. You want khổng lồ know how often.

………..How often do you play tennis?...................................................

2. Perhaps Lisa’s sister plays tennis too. You want lớn know.

………………………………………………………………………………….

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one.

………………………………………………………………………………….

4. You know that Lisa ‘s brother works. You want to know what he does.

………………………………………………………………………………….

5. You know that Lisa goes khổng lồ the cinema a lot. You want lớn know how often.

………………………………………………………………………………….

6. You don’t know where Lisa’s grandparents live. You want lớn know.

………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN:

I.

1. Illustrate 2.is 3. Are 4. Shows 5. Take

6. Is 7.are 8. Takes 9. Is 10. Is

II.

1. Want 2.is 3. Chooses 4. Uses 5. Are

6. Knows 7.has 8. Makes 9. Go 10. Dresses

III.

A dog bark – barks

Rivers flow toward the sea.

My mother worries about me.

A student buys a lot of books at the beginning of each term.

Airplanes fly all around the world.

Mr. Wong teaches Chinese at the university.

The teacher asks us a lot of questions in class every day.

Mr. Cook watches trò chơi shows on TV every evening.

IV.

Julie …… doesn’t …… drink tea very often.

What time ……do the banks close…..here?

I’ve got a car, but I ………don"t use……… it much.

‘Where ………does Ricardo come……. From?’ ‘From Cuba.’

‘What ………do you do…….?’ I’m an electrician.’

It ……takes…. Me an hour to get to lớn work. How long ……does it take…. You?

Look at this sentence. ……does this word mean….?

David isn’t very fit. He …..doesn"t bởi any sport.

V.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Về Điều Kiện Xảy Ra Hiện Tượng Quang Điện Và Quang Dẫn Là Gì

How often vày you play tennis?

Does your sister play tennis?

Which newspaper vì you read?

What does your brother do?

How often bởi vì you go to the cinema?

Where vị your grandparents live?

Tổng hợp kiến thức thì hiện tại đơn bài xích tập nâng cấp trên đây để giúp bạn ghi nhớ lại ngữ pháp cùng tăng màn chơi tiếng anh xuất sắc nhất.