Giải bài bác tập trang 45 bài xích 9 Axit nitric cùng muối nitrat Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Viết công thức electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ bao gồm hóa trị với số thoái hóa bao nhiêu...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 45


Bài 1 trang 45 sgk hóa học 11

Viết cách làm electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết thêm nguyên tố nitơ tất cả hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu ?

Bài giải:

công thức electron của axit nitric

*

Công thức cấu tạo phân tử

*

 

Trong HNO3, nitơ có số lão hóa +5 cùng hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 sgk hóa học 11

 Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu ở chỗ có vệt (?). Sau đó, cân bằng pthh theo phương thức thăng bằng electron, ta được hiệu quả sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3 trang 45 sgk hóa học 11

Hãy đã cho thấy những tính chất hóa học tầm thường và khác biệt giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Bài giải:

Có thể lập bảng so sánh:

 

HNO3

H2SO4

Tính axit (mạnh, trung bình, yếu)

 

 

Tính oxi hóa

Tác dụng với kim loại Tác dụng với phi kimTác dụng với đúng theo chất

 

 

Chú ý: Viết các pthh để minh họa.

Bài 4 trang 45 sgk chất hóa học 11

a) trong phương trình hóa học của phản nghịch ứng nhiệt phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) trong phương trình hóa học của bội phản ứng sức nóng phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) lựa chọn D. 21

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) chọn A. 5

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau đây:

NO2

*
HNO3 
*
Cu(NO3)2
*
Cu(OH)2 
*
Cu(NO3)2 
*
CuO
*
Cu
*
CuCl2

Bài giải:

Trước hết, khẳng định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc hỗn hợp kiềm khác;

(4): HNO3; (5): nhiệt độ độ; (6): H2, t0 hoặc C, CO; (7): khí clo, t0 hoặc dung dịch muối của kim loại vận động kém rộng Cu, hoặc HCl với O2.

Sau đó, lập pthh tương ứng.

Bài 6 trang 45 sgk hóa học 11

Khi hòa tan 30,0 g tất cả hổn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít hỗn hợp axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Khẳng định hàm lượng xác suất của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, hiểu được thể tích hỗn hợp không ráng đổi.

Bài giải:

nNO = (6,72 over 22,4) = 0,300 (mol)

(n_HNO_3) = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

(n_HNO_3) = 1,2 mol

(n_Culeft( NO_3 ight)_2) = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được (n_HNO_3) là 0,030 mol, (n_Culeft( NO_3 ight)_2) là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO: % mCuO  = (1,2 over 30) . 100% = 4,0 %

Từ (1) cùng (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Biểu Thức Tính Suất Điện Tự Cảm Là Etc =, Lý Thuyết Tự Cảm

Nồng độ mol HNO3 sau phản bội ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7 trang 45 sgk chất hóa học 11

Để pha chế 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0 % nên dùng bao nhiêu tấn amoniac ? biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuẩ là 3,8 %.