Bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – HCSN là việc áp dụng các chính sách hiện hành vào bài toán hạch toán những nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động đơn vị như cá hoạt động thu – đưa ra Ngân sách, nhân – rút dự toán. Thuộc Kế toán Việt Hưng xem 1 số dạng bài bác tập ngay lập tức sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

*
Bài tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp gồm đáp án 2 | kế toán tài chính Việt Hưng

CÂU 4: bài bác tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp ráng kế toán phát sinh 4

Tại đơn vị chức năng HCSN A trong tháng 3/N có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau (đvt:1.000đ), những tài khoản bao gồm số dư hợp lý.

Nhận thông báo dự toán ghê phí vận động do cơ thùng chính duyệt mang đến quý I/N số chi phí 80.000Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000Ngày 5/3 PC 149, bỏ ra trả lương cùng phụ cung cấp khác mang lại viên chức 17.000 phụ cung cấp lương 2.000Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật tư nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số chi phí 16.500Ngày 8/3 PT 131, thu ngân sách học phí của sinh viên, số chi phí 135.000Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào bank số chi phí 50.000Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cung cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000Ngày 14/3 PC 154 bỏ ra trả tiền năng lượng điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi vận động thường xuyênNgày 15/3 PC 155 đưa ra mua tài liệu phục vụ chuyển động HCSN ghi chi vận động thường xuyên là 10.850Ngày 25/3, PC 156, chi hoạt động nghiệp vụ và chuyên môn được ghi bỏ ra thường xuyên: 9.800Ngày 25/3 nhận cấp phép bằng lệnh bỏ ra tiền để chi phí đột xuất (hội thảo chăm đề) số tiền 12.000 đơn vị nhận được giấy báo tất cả của kho bạc bẽo nhà nước.Ngày 27/3 PC 132, rút tiền gởi kho tệ bạc về quỹ tiền mặt: 12.000Ngày 27/ PC 157 chi cho hội thảo chiến lược chuyên đề 12.000

YÊU CẦU

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

BÀI GIẢI

– NợTK008(dự toán chi vận động TX) 80

– 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH đụng năm nay) 30

Có TK008 30

– 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19

– 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16

– 8/3: NợTK111/CóTK5111 135

– 9/3: NợTK112/CóTK111 50

– 12/3: NợTK335/CóTK111 12

– 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54

– 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85

– 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8

– 25/3: NợTK112/CóTK46122 12

– 27/3: NợTK111/CóTK112 12

– 27/3: NợTK66122/CóTK111 12

THAM KHẢO: bài xích tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp bao gồm đáp án 1

CÂU 5: bài xích tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp cầm kế toán phát sinh 5

Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ)

A. Số dư đầu tháng 10/N .

TK 111 : 3.500.000

TK 112 (NH) : 1.500.000

TK 112 (KB) : 000

TK 511 : 770.000

Các tài khoản khác gồm số dư vừa lòng lý

B. Các nghiệp vụ phát sinh vào tháng như sau:

Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng tởm phí nhập quỹ tiền mặt để bỏ ra hoạt động thường xuyên 100.000Ngày 3/10 PC 321 chi tiền mặt cài đặt vật liệu nhập kho 25.000.Ngày 4/10 GBN 0031 đưa ra trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ khách hàng A bằng TGNH 750.000.Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp kinh phí mang lại ĐV cấp dưới bằng TGKB 120.000, bằng tiền mặt 80.000.Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền thanh lý tài sản cố định quý khách trả là 72.000.Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí phải nộp mang đến NSNN 800.000Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt mang đến Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp 800.000Ngày 23/10 GBC235 Nhận lệnh đưa ra tiền bằng TGKB 720.000 mang đến hoạt động thường xuyên.Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt mang lại viên chức A 5.000 đi công tác.Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV không có chứng từ ghi thu, ghi chi.Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo chi theo lệnh chi 000.Ngày 28/10 ĐV thanh toán tạm ứng khiếp phí với kho bạc ngày 1, số kinh phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn gớm phí thường xuyênNgày 29/10 PC 325 bỏ ra theo lệnh chi gồm các khoản vào dự toán bằng tiền mặt 720.000.Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi chi về nghiệp vụ nhận viện trợ ngày 26.

YÊU CẦU

Định khoản các nghiệp vụ tởm tế phát sinh và ghi sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ.Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111,112 trong hình thức NKC

BÀI GIẢI

– 1/10: NợTK111/CóTK336 100

– 3/10: NợTK152/CóTK111 25

– 4/10: NợTK334/CóTK111 50

– 8/10: NợTK112/CóTK3111 750

– 9/10: NợTK341 200

CóTK211 180

CóTK111 20

-11/10: NợTK111/CóTK5111 30

– 13/10: NợTK112/CóTK5118 72

– 15/10: NợTK5111/CóTK3332 800

– 20/10: NợTK3332/CóTK111 800

– 23/10: NợTK112/CóTK4612 720

– 24/10: NợTK312/CóTK111 5

-26/10: NơTK112/CóTK5212 200

– 27/10: NợTK111/CóTK112 720

-28/10: NợTK336/CóTK4612 100

– 29/10:NợTK6612/CóTK111 720

– 30/10: NợTK5212/CóTK4612 200

CÂU 6: bài tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp cầm kế toán tạo ra 6

Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M những năm N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình chi tiêu tài chính ngắn hạn như sau:

TK 1211: 000 (1000 cổ phiếu công ty A)

TK 1218: 000

Các thông tin tài khoản khác gồm số dư đúng theo lý

Các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Ngày 5/4 download trái phiếu công ty M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay trong khi mua. Các giá thành liên quan lại 600 tất cả đã trả bởi tiền mặtNgày 7/4 phân phối 500 cổ phiếu công ty A giá thành 120/CP thu bởi tiền gửiNgày 15/4 sở hữu 150 cổ phiếu doanh nghiệp D, giá sở hữu 500/CP, đã thanh toán giao dịch bằng chi phí gửi, hoa hồng nên trả là 2%, đã trả bởi tiền mặt.Ngày 20/4 bank báo gồm (vốn góp thời gian ngắn với công ty A): doanh nghiệp A thanh toán giao dịch số tiền mà đơn vị góp vốn bởi tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ vận động góp vốn là 2.000Ngày 29/4 ngân hàng gửi giấy báo bao gồm về khoản lãi chi phí gửi ngân hàng 2.000.Ngày 10/5 cài kỳ phiếu bank mệnh giá 50.000, lãi suất 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh toán định kỳ.Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000.Ngày 3/10 tải trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá bán 45.000, lãi suất vay 12% được thanh toán vào ngày đáo hạn

YÊU CẦU

Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoảnCác thị trường chứng khoán ngắn hạn của chúng ta trong quý khi đáo hạn hạch toán như thế nào?

BÀI GIẢI

1. Định khoản

– 5/4: a. Nợ TK 1211 50000

tất cả TK 3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)

có TK 111 45000

NợTK1211 600

CóTK111 600

NợTK3318 5000/10t = 500

CóTK531 500

– 7/4: Nợ TK 112 500*120 = 60000

tất cả TK 1211A 500*100 = 50000

gồm TK 531 10000

-15/4: a. Nợ TK 1211D 150*500 = 75000

gồm TK 112 75000

Nợ TK 1211D 2%*75000 = 1500

có TK 111 1500

– 20/4: Nợ TK 112 32000

có TK 1218 30000

bao gồm TK 531 2000

– 29/4; Nợ TK 112 2000

CóTK531 2000

– 10/5: a. Nợ TK 1211 50000

bao gồm TK 112 50000

Nợ TK 3118 50000*0,5% = 250

tất cả TK 531 250

– 1/6 Nợ TK 1218 100000

tất cả TK 111 100000

– 3/10 Nợ TK 1211 45000

tất cả TK 112 45000

2. Lúc đáo hạn các chứng khoán:

– NV1: a. Nợ TK 112 / gồm TK 1211 45000

Nợ TK 3318 / có TK 531 500

-NV6: a. Nợ TK 112 / có TK 1211 50000

Nợ TK 112 / gồm TK 531 250

– NV8: a. Nợ TK 112 / bao gồm TK 1211 45000

Nợ TK 112 / bao gồm TK 531 45000*12% = 5400

CÂU 7: bài xích tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp – Dạng tổng hợp

Tài liệu trên một đơn vị chức năng hành thiết yếu ­ sự nghiệp có vận động kinh doanh tính thuế giá trị tăng thêm theo cách thức khấu trừ trong quí I/N (đvt 1.000đ)Tình hình đầu quý:Tạm ứng: 000Phải trả công ty cung cấp: 000Phải trả viên chức: 000Phải trả nợ vay: 000Hao mòn TSCĐ: 000Nguồn vốn ghê doan: 000Chênh lệch thu chi, chưa cách xử trí (dư có): 000Nguồn ngân sách đầu tư hoạt động:Năm nay: 000Năm trước: 000Dự toán ngân sách đầu tư hoạt động: 300.000Tài sản cố định HH: 560.000Nguyên trang bị liệu: 000Thành phẩm, hàng hóa: 000Tiền mặt: 000Phải thu người mua: 000Chi giá thành SXKD dở dang: 000Nguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ 000Chi vận động năm trước: 000Dụng cụ: 000Các nghiệp vụ phát sinh vào quý:Ngày 2/1 người mua thanh toán toàn thể tiền sản phẩm còn nợ kỳ trước bởi chuyển khoản.Ngày 3/1 Xuất kho đồ gia dụng liệu để cho sản xuất 160.000, cho hoạt động sự nghiệp 150.000Ngày 4/1 Tính ra tổng số chi phí lương buộc phải trả được cho cán bộ, công chức với công nhân phân phối trong kỳ 360.000, trong các số ấy cho thành phần cán bộ, công chức hành chủ yếu ­ sự nghiệp 300.000, bộ phận công nhân cung ứng 60.000 (trong đó nhân viên trực tiếp chế tạo 40.000, nhân viên làm chủ 20.000)Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo xác suất quy định.Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ ở thành phần sản xuất 25.000Ngày 18/1 Nhận kinh phí đầu tư hoạt động, tổng cộng 800.000, bao gồm:Tiền mặt: 100.000Tiền gửi kho bạc: 230.000Vật liệu: 140.000Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình: 330.000.Ngày 21/1 ngân sách chi tiêu dịch vụ download ngoài áp dụng cho hoạt động sản xuất sẽ trả bằng tiền tạm bợ ứng (gồm cả thuế GTGT 10%) là 33.000.Ngày 24/1 Xuất luật pháp cho hoạt động sự nghiệp 40.000, cho vận động sản xuất 20.000.Ngày 25/1 Nhập kho thành quả từ sản xuất con số 10000 sản phẩmNgày 2/2 Xuất bán trực tiếp tại kho cho tất cả những người mua 9000 thành phẩm, giá cả chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%. Tiền hàng người mua sẽ thanh toán giao dịch vào quý sau.Ngày 4/2 Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng tiêu thụ đang chi bởi tiền mặt 6.000Ngày 8/2 Rút dự toán ngân sách đầu tư sự nghiệp đưa ra trực tiếp cho chuyển động sự nghiệp 100.000Ngày 10/2 dấn viện trợ bằng tiền mặt bổ sung cập nhật nguồn ghê phí chuyển động đã gồm chứng tự ghi thu, ghi chi 200.000.Ngày 20/2 bổ sung cập nhật nguồn gớm phí vận động từ chênh lệch thu, chi 50.000Ngày 23/2 Rút dự toán kinh phí đầu tư sự nghiệp 190.000, trong các số ấy mua dụng cụ vận động ( đã nhập kho) trị giá 40.000, thanh toán cho người bán 150.000.Ngày 27/2 báo cáo quyết toán năm ngoái được duyệt, công nhận số chi họat đụng 250.000 được kết gửi vào nguồn khiếp phí. Số khiếp phí thời gian trước còn lại chưa áp dụng hết, đơn vị đã nộp lại chi tiêu bằng tiền giữ hộ kho bạc.Ngày 2/3 Tổng số chi phí điện, nước, điện thoại cảm ứng đã trả bằng tiền khía cạnh thuộc chuyển động sự nghiệp vào kỳ 50.000.Ngày 12/3 Thanh toán những khoản được cho cán bộ, công chức và công nhân tiếp tế của đơn vị bằng tiền khía cạnh 340.000.Ngày 31/3 Kết chuyển chi phí và xác định tác dụng kinh doanh trong kỳ.Ngày 31/3 bổ sung quỹ khen thưởng: 25%, quỹ phúc lợi 25%, quỹ vạc triển chuyển động sự nghiệp 20%, còn lại bổ sung cập nhật kinh phí chuyển động thường xuyên trường đoản cú chênh lệch thu, đưa ra chưa xử lý.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh cùng phản ánh vào tài khoảnLập bảng bằng vận tài khoảnLập report tổng hợp thực trạng kinh tổn phí và quyết toán kinh phí đầu tư đã sử dụng.Lập báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 9 : Tính Chất Hóa Học Của Muối, Giải Hóa 9 Bài 9: Tính Chất Hóa Học Của Muối

Biết rằng giá chỉ trị thành phầm dở dang thời điểm cuối kỳ (CPSXKD dở dang cuối kỳ) là 100 triệu đồng.

BÀI GIẢI

Nợ TK 112 / tất cả TK 3111 150Nợ TK 631 160

Nợ TK 6612 150

có TK 152 310

Nợ TK 6612 300

Nợ TK 631 60

tất cả TK 334 360

Nợ TK 6612 300*17% = 51

Nợ TK 631 60*19% = 11,4

Nợ TK 334 300*7% + 60*6% = 24,6

tất cả TK 332 87

Nợ TK 631 / có TK 214 250Nợ TK 111 100

Nợ TK 112 230

Nợ TK 152 140

Nợ TK 211 330

có TK 4612 800

+ Nợ TK 6612/Có TK 466 330

+ gồm TK 0081 800

Nợ TK 631 30

Nợ TK 31131 3

bao gồm TK 312 33

Nợ TK 6612 40

Nợ TK 631 20

tất cả TK 153 60

Cuối kỳ new tính giá thànhNợ TK 3111 693

có TK 531 9000*0,07 = 630

tất cả TK 33311 63

+ cuối kỳ mới tính giá vốn

Nợ TK 631/ bao gồm TK 111 6Nợ TK 6612/ gồm TK 4612 100; bao gồm TK 0081 100Nợ TK 111 / tất cả TK 4612 200Nợ TK 421 / tất cả TK 4612 50Nợ TK 153 40

Nợ TK 3311 150

có TK 4612 190; bao gồm TK 0081 190

+ Nợ TK 4611 300

có TK 6611 250

tất cả TK 3338 50

+ Nợ TK 3338 / bao gồm TK 112 50

Nợ TK 6612 / tất cả TK 111 50Nợ TK 334 / tất cả TK 111 340+ Tính ngân sách sản phẩm = 80 + 537,4 – 100 = 517,4 triệu

Z đơn vị sản phẩm = 517400000 đ/10000 sp = 51740 đ/sp

Nợ TK 155 / tất cả TK 631 517,4

+ Tính giá vốn kết quả của 9000 sp đã tiêu thụ

Nợ TK 531/ có TK 1551 9000*0,05174 = 465,66Nợ TK 531/Có TK 4212: 630 – 465,66 = 164,34Nợ TK 4212 164,34

có TK 4311 164,34*25% = 41,085