Thì hiện nay tại xong là một trong những thì tinh vi và khiến nhiều fan học hoảng loạn nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Hiểu rõ sâu xa điều đó, TOPICA Native gởi đến các bạn tổng thích hợp trọn cỗ bài tập thì bây giờ hoàn thành gồm đáp án (Present Perfect) để các bạn nắm chắc thêm cách áp dụng thì đặc biệt này.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

1. Tóm tắt lý thuyết thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect)

Trước khi bắt đầu làm bài tập hiện tại hoàn thành, bạn cần củng gắng lại một số trong những kiến thức nên biết của thì hiện nay tại xong dưới đây.

1.1. Phương pháp thì lúc này hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể đậy định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách áp dụng thì bây giờ hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong thừa khứ cùng còn thường xuyên ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi đang học giờ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vụ việc đã xẩy ra nhiều lần trong thừa khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi vẫn xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một ghê nghiệm cho tới thời điểm hiện tại tại.

VD: I have never been to lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vấn đề vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành vi không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm vị trí của tôi)


Để nâng cao trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa học thử, hưởng thụ sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

1.3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này hoàn thành

Để nhận biết động từ buộc phải chia sống thì bây giờ hoàn thành, chúng ta nên để ý những tự sau gồm trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: không từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: trong vòng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: chưa (dùng trong câu tủ định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / thứ hai..

1.4. đoạn phim hướng dẫn cách dùng thì lúc này hoàn thành

2. Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện nay tại dứt cơ bản


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Bài 1: Chia hầu hết động từ trong câu sau đây ở thì lúc này hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose to work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann & Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to go to lớn Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) khổng lồ England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak lớn you in a minute. I ____ (be) to Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want to see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew & he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… khổng lồ start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now & we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the end of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: bài bác tập viết lại câu thì hiện nay tại hoàn thành dưới dạng câu xác minh dựa trên hầu như từ nhắc nhở dưới đâyMary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / to a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại hoàn thành dưới dạng câu ngờ vực dựa trên hầu như từ nhắc nhở dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / hotline / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to lớn London 
*

Bài tập sáng tỏ thì hiện tại xong và quá khứ đơn


Bài 4: phân tách động từ vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the kiểm tra yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.
Để nâng cao trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa huấn luyện và đào tạo thử, hưởng thụ sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

Bài 5: Lựa chọn phương án đúng

1. When ____ to da Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange khổng lồ me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) to lớn work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc cùng viết lại câu với từ bỏ just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài xích tập thì hiện tại tại xong xuôi nâng cao

Bài 1: Chia các động tự sau sống thì hiện tại tiếp nối hoặc hiện tại tại kết thúc sao đến phù hợp My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks khổng lồ the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại các câu dưới đây sao mang lại nghĩa không đổi This last time Tom came back khổng lồ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went khổng lồ Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tinh Chất Mầm Đậu Nành Tác Hại Của Mầm Đậu Nành Tác Hại Khôn Lường

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: search lỗi sai với sửa lỗi trong số câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided lớn start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài tập thì quá khứ 1-1 và hiện tại hoàn thành

Chuyển đổi từ hiện tại dứt sang vượt khứ đối kháng (và ngược lại)