Đây là nội dung bài viết cuối thuộc trong Series Lập Trình phía Đối Tượng. Với trong bài viết này bọn họ sẽ làm một số trong những bài tập thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng tổng hợp nhé.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng

Sau đây, họ sẽ cùng nhau đi làm 1 bài tập xây dựng hướng đối tượng người tiêu dùng khá cơ bản:


Bài tập thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng cơ bản

Bài tập tạo lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

Thuộc Tính: tuso, mauso.Phương thức:Hàm Khởi tạo nên Không Tham Số, Hàm HủyNhập , XuấtCong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, yêu mến 2 phân số obj1 với obj2 rồi in hiệu quả ra màn hình

Code chế tạo class Phân số:


Bài Tập làm chủ Vận động viên

Đề bài

Xây dựng lớp chuyển vận viên VanDongVien gồm:

Thuộc tính: hoten (chuỗi ký kết tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).Phương thức:Thiết lập ko tham số.Thiết lập 5 tham sốHủy bỏNạp chồng toán tử nhập >>Nạp ck toán tử xuất Nạp ck toán tử so sánh > (một đi lại viên là lớn hơn nếu chiều cao lớn hơn,trong ngôi trường hợp chiều cao bằng nhau thì xét cân nặng lớn hơn)

Xây dựng chương trình chính:

Khai báo p là đối tượng người tiêu dùng lớp Vandongvien (sử dụng hàm tùy chỉnh thiết lập 5 tham số), hiển thị thông tin của p. Ra màn hình.Nhập vào một mảng gồm n chuyên chở viên.Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.Sắp xếp mảng vẫn nhập theo trang bị tự tăng dần, hiển thị danh sách đã sắp đến ra màn hình.

Lời Giải:


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include
using namespace std;
class VanDongVien

protected:
string hoten, monthidau;
int tuoi;
float cannang, chieucao;
public:
VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

VanDongVien(string hoten, string monthidau, int tuoi, float cannang, float chieucao)

this->hoten = hoten;
this->monthidau = monthidau;
this->tuoi = tuoi;
this->cannang = cannang;
this->chieucao = chieucao;

~VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

//----------------------------------------------//
friend istream &operator>>(istream &is, VanDongVien &obj)

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(is, obj.hoten);
cout "Nhap mon Thi Dau: "; fflush(stdin); getline(is, obj.monthidau);
cout "Nhap Tuoi: "; is >> obj.tuoi;
cout "Nhap Can Nang: "; is >> obj.cannang;
cout "Nhap Chieu Cao: "; is >> obj.chieucao;
return is;

friend ostream &operator

cout
cout "Mon Thi Dau: " obj.monthidau endl;
cout "Tuoi: " obj.tuoi endl;
cout "Can Nang: " obj.cannang endl;
cout "Chieu cao: " obj.chieucao endl;
return os;

bool operator > (const VanDongVien &obj)

if (this->chieucao > obj.chieucao)
return true;
else if (this->chieucao obj.chieucao)
return false;
else if (this->cannang > obj.cannang)
return true;
else
return false;

;
void swap(VanDongVien &a, VanDongVien &b)

VanDongVien temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(VanDongVien arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; i++)
for (int j = 0; j n - i - 1; j++)
if (arr > arr)
swap(arr, arr);

int main()

VanDongVien p("Nguyen Van A", "Bong Da", 20, 178, 70.5);
cout p;
cout "Nhap So Luong: "; int n; cin >> n;
VanDongVien *arr = new VanDongVien;
for (int i = 0; i n; ++i) cin >> arr;
cout endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
cout "Sort" endl;
Bubblesort(arr,n);
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Nguyen Van B
Cau Long
20
80
190
Nguyen Van C
Bong Chuyen
21
78
188
Nguyen Van D
Boi Loi
19
81
188

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ho Ten: Nguyen Van A
Mon Thi Dau: Bong Da
Tuoi: 20
Can Nang: 178
Chieu cao: 70.5
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Sort
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190

Bài Tập OOP nâng cao

Bài Tập cai quản bán vé đồ vật bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaybay gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaybay, giavePhương thức:Cấu tửHủyNhapXuatgetgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoiPhương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấtThuộc tính: Vemaybay *ve; int soluong;Phương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấttongtien(): trả về tổng số tiền bắt buộc trả của hành khách

Chương trình chính: Nhập vào 1 list n quý khách (n nhập từ bàn phím).Hiển thị list hành khách cùng số tiền đề nghị trả tương xứng của mỗi khách hàng.Sắp xếp danh sách hành khách hàng theo chiều sút dần của Tổng tiền.

Lời Giải


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#include
using namespace std;
class Date

protected:
int day, month, year;
public:
Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

~Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

void input()

cout "Nhap Ngay: ";
cin >> this->day;
cout "Nhap Thang: ";
cin >> this->month;
cout "Nhap Nam: ";
cin >> this->year;

void output()

cout "Ngay/Thang/Nam: " this->day "/" this->month "/" this->year endl;

;
//-------------------------------------------------------------//
class Vemaybay

protected:
string tenchuyen;
Date ngaybay;
int giave;
public:
Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave = 0;

~Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ten Chuyen: "; fflush(stdin); getline(cin, this->tenchuyen);
cout "Nhap tức thì Bay: " endl;
ngaybay.input();
cout "Nhap Gia Ve: "; cin >> this->giave;

void output()

cout "Ten Chuyen: " this->tenchuyen endl;
cout "Ngay Bay: " endl " ";
this->ngaybay.output();
cout "Gia Ve: " this->giave endl;

int getgiave()

return this->giave;

;
class Nguoi

protected:
string hoten, gioitinh;
int tuoi;
public:
Nguoi()

this->hoten = this->gioitinh = "";
this->tuoi = 0;

~Nguoi()

this->hoten = this->gioitinh = "";
this->tuoi = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(cin, this->hoten);
cout "Nhap Gioi Tinh: "; fflush(stdin); getline(cin, this->gioitinh);
cout "Nhap Tuoi: "; cin >> this->tuoi;

void output()

cout "Ho Ten: " this->hoten endl;
cout "Gioi Tinh: " this->gioitinh endl;
cout "Tuoi: " this->tuoi endl;

;
class Hanhkhach : public Nguoi

protected:
int soluong;
//Vemaybay *ve;
Vemaybay ve<1000>;
int tongtien;
public:
Hanhkhach()

this->soluong = 0;
//this->ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
tongtien = 0;

~Hanhkhach()

soluong = 0;
delete <>ve;
tongtien = 0;

void input()

Nguoi :: input();
cout "Nhap So Luong Ve hanh hao Khach domain authority Mua: "; cin >> this->soluong;
//ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.input();
tongtien += ve.getgiave();


void output()

cout "- Thong Tin Khach Hang: " endl;
Nguoi :: output();
cout "- Thong Tin Chuyen Bay: " endl;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.output();
cout endl;

cout endl;

bool operator (const Hanhkhach &obj)

if (this->tongtien
else return false;

;
//----------------------------------------------------------//
void swap(Hanhkhach &a, Hanhkhach &b)

Hanhkhach temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(Hanhkhach arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; ++i)
for (int j = 0; j n - i - 1; ++j)
if (arr arr)
swap(arr, arr);

//----------------------------------------------------------//
int main()

cout "Nhap So Luong Khach Hang: "; int n; cin >> n;
Hanhkhach *arr = new Hanhkhach;
for (int i = 0; i n; ++i) arr.input();
cout endl endl "Output" endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

cout "After Sort: " endl;
Bubblesort(arr, n);
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
Nguyen Van A
Nam
20
2
Ha Noi - nhị Phong
10 2 2020
500000
Hai Phong - Ha Noi
15 2 2020
450000
Nguyen Van B
Nam
21
1
Ha Noi - TP.Ho chi Minh
20 2 2020
1500000
Nguyen Thi C
Nu
19
3
Ha Noi - da Nang
19 2 2020
1200000
Ha Noi - Hue
18 2 2020
1250000
Hue - da Nang
22 2 2020
500000

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Output
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: nhị Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TP.Ho bỏ ra Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
After Sort:
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - domain authority Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TP.Ho bỏ ra Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - nhì Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: nhị Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------

Trong bài xích tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng số 3 này, mình tất cả 1 để ý nhỏ.Nếu không sắp đến xếp các hành khách theo tổng tiền, thì mình vẫn rất có thể khai báo ve là một con trỏ kiểu Vemaybay, tuy vậy khi mình thực hiện sắp xếp, mình cần đổi chỗ những ô nhớ chứa hành khách. Ví như vẫn khai báo Vemaybay *ve, tức là ve sẽ được lưu trong bộ nhớ chỉ đọc, nên khi đổi chỗ sẽ gây nên lỗi Segmentation Fault.

Xem thêm: Những Bài Tập Gym Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả Bất Ngờ Sau 1 Tuần

*
*

Cách bóc tách code C++ thành file .h và .cppTính Đa Hình trong Lập Trình phía Đối TượngBài Tập C++ về tính Kế ThừaTính kế thừa Trong Lập Trình phía Đối Tượng


Nạp chồng Hàm cùng Nạp ck Toán Tử


Hàm chúng ta Và Lớp bạn Trong C++


Subscribe
Connect with
Notify of
new follow-up comments
Label
Name*
Email*
Website
Connect with
Label
Name*
Email*
Website
2 phản hồi
Inline Feedbacks
View all comments
Load More Comments
Khóa học tập miễn phí
Ưu đãi bắt đầu nhất

Mã tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá & khuyến mãi kèm theo khóa học lập...


Khóa học tập lập trình Java cơ bạn dạng miễn phí


Học thiết kế online với mức giá ưu đãi


Lập trình WinForm cùng với C# qua 10 ứng dụng


Học HTML5, CSS3, Bootstrap 4 và cắt Web từ file PSD


Học Python từ Zero – Hero


Khóa học tập lập trình apk toàn tập


Học lập trình sẵn C/C++ TỪ A – Z


hijadobravoda.com share kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng xã hội những tín đồ học lập trình. Cho đi kiến thức và kỹ năng mình gồm là cách học tập tác dụng nhất


Báo lỗi / tương tác / bắt tay hợp tác / Quảng cáo
hijadobravoda.comger
Discord
Facebook
Linkedin
Youtube

BÀI VIẾT HAY


1000 bài bác tập thiết kế C/C++ có lời giải của thầy Khang


Bài 1. Trình làng khóa học “Học C Bá Đạo”


Kiểm tra số nguyên tố thực hiện C/C++ với Java


CHUYÊN MỤC HAY


- BẠN BÈ & ĐỐI TÁC -

---

© 2018-2020. Bạn dạng quyền ở trong Lập Trình ko Khó. Privacy & Terms


2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply
Insert
NHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Tạo Class vào C++


Lập Trình phía Đối Tượng Là Gì?