Reported speech là dạng câu con gián tiếp được chuyển sang từ câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một người nào đó. Dạng câu trực tiếp con gián tiếp hay xuất hiện chi chít trong những bài tập tiếng Anh. Cạnh bên việc kể lại những kiến thức lý thuyết, cửa hàng chúng tôi còn với đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp và kèm theo lời giải ví dụ bên bên dưới cùng.Bạn đã xem: bài bác tập câu con gián tiếp lớp 9 có đáp án


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại chấm dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight
BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển những câu sau tự câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

Bạn đang xem: Bài tập reported speech lớp 9

➔ nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go khổng lồ the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vị this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

4. “Where is the best place to eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What bởi vì you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy lựa chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. Lớn stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. She had gone to lớn the cinema

C. She went to lớn the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to lớn the theater the next day.Jun said that núm had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not lớn forget to vì chưng that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place khổng lồ eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Nghe Truyện Ngắn Của Thạch Lam Và Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ, Top 10 Tác Phẩm Hay Nhất Của Nhà Văn Thạch Lam

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before đưa từ yesterday nên lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề xuất lùi thì sống câu gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì sinh sống câu gián tiếp)Chọn B (told sb not lớn V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp gián tiếp sẽ giúp các em có tác dụng quen cùng với dạng bài tập này và làm soát sổ có công dụng cao hơn. Chúc các em học tốt.