Bài tập bố trí câu lớp 6 gồm đáp án

Nằm vào bộ bài bác tập tiếng Anh lớp 6 theo chăm đề năm 2022, bài tập bố trí câu hoàn hảo lớp 6 tất cả đáp án tiếp sau đây do hijadobravoda.com cập nhật và đăng tải. Bài bác tập Reorder the words khổng lồ make sentences lớp 6 tất cả đáp án cùng với những kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp gói gọn trong lịch trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 của bộ GD&ĐT giúp những em học sinh ôn tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6

Tài liệu bài tập tiếng Anh 6 vày hijadobravoda.com từ biên soạn, phấn kích KHÔNG xào nấu dưới đầy đủ hình thức.

I. Reorder the words & write the meaning sentences.

1. đô thị / beautiful / a / Ho đưa ra Minh / is.

. …………………………………………..

2. Green fields / there / are.

. ………………………………………………………….

3. Dog / it’s / friendly / a.


…………………………………………………………………….

8. Brushes/six/gets/her/o’clock/Hoa/at/up/teeth/and.

…………………………………………………………………………

9. On/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

………………………………………………………………………………

10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

……………………………………………………………………

III. Rearrange the sentences.

1. House/ is/ the market/ far/ to/ from/ how/ it/ Trang’s?

…………………………………………………………………………………………….

2. Lives/ street/ grandparents/ he/ Hoang Quoc Viet /his / on/ with.

…………………………………………………………….

3. Many /old / students/ my/have/ doesn’t/ class.

……………………………………………………….

4. Mrs/ the boy/ to/ who/ Quyen/ talking/ is?

………………………………………………………………………………

5. New / Hoa’s/ small/ school/ is.

………………………………………………………………………………..

6. Goes/ bus/ Hoang/ day/ work/ Mr./ every/ to/by.

……………………………………………………………………….

7. New/ from/ one/ is/ house/ his/ how/ different/ Minh’s/ old?

………………………………………………………………………….

8. Because/ children/ is/ she/ Mrs.Diep /misses/ unhappy/ her.

…………………………………………..

IV. Reorder the words. 

1. You/ can/ play/ the/ violin/? /

_________________________________________

2. Draw/ they/ can’t/ well/.

_________________________________________

3. Play/ I/ basketball/ can/.

_________________________________________


4. We/ can/ come/ house/ to/ your/?

_________________________________________

5. She/ sleep/ can’t/

_________________________________________

6. You/ cook/ can/?

_________________________________________

7. Watch/ can/ television/ I/ ?/

_________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words and write the meaning sentences.

1. Ho chi Minh is a beautiful city.

2. There are green fields.

3. It’s a friendly dog.

4. Minh is a new student.

5. There’s a big television.

6. There are four new cars.

7. There are two big pizzas.

8. There are ten small desks.

II. Use the given words khổng lồ make complete sentences.

1. Minh lives in a house near a lake.

2. There is a big yard in front of our school.

3. Are there many flowers to lớn the right of the museum?

4. What is there next lớn the photocopy store?

5. My father works in a hospital in the city.

6. How many people are there in Linh’s family?

7. My friend doesn’t live with his family in Ha Noi.

8. Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.

9. Our classroom is on the first floor.

10. There are six rooms in Minh’s house.

III. Rearrange the sentences.

1. How far is it from Trang’s house to the market?

2. He lives with his grandparents on Hoang Quoc Viet street.

3. My class doesn’t have many old students.

4. Who is the boy talking to Mrs.Quyen?

5. Hoa’s new school is small.

6. Mr. Hoang goes lớn work by bus every day.

7. How is Minh’s new house different from his old one?

8. Mrs. Diep is unhappy because she misses her children.

IV. Reorder the words.

1. You/ can/ play/ the/ violin/? /


____Can you play the violin?_____

2. Draw/ they/ can’t/ well/.

Xem thêm: Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 1, Tuyên Ngôn Độc Lập

______They can’t draw well. _______

3. Play/ I/ basketball/ can/.

______I can play basketball._____

4. We/ can/ come/ house/ to/ your/?

____Can we come to lớn your house?____

5. She/ sleep/ can’t/

_____She can’t sleep.______

6. You/ cook/ can/?

______Can you cook?_______

7. Watch/ can/ television/ I/ ?/

______Can I watch television?_______

Trên đó là Bài tập Sentence building lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm bộ bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng dạng bài xích tập không giống nhau như: