Bạn vẫn xem: Tổng Hợp những Dạng bài Tập so sánh Hơn giờ Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Trong tiếng Anh trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xây cất tại thành phố hcm – sử dụng Gòn

Bạn đang lưu ý đến Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Hơn tiếng Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Trong giờ đồng hồ Anh đề xuất không? nào hãy cùng hijadobravoda.com đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, vị nó khôn cùng thú vị với hay đấy!


So sánh rộng trong tiếng anh được phát âm là việc so sánh giữa 1 đơn vị với 2 hay nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng kỳ lạ được nói tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn lớp 6

Đang xem: bài bác tập đối chiếu hơn tiếng anh lớp 6

Những nội dung chủ yếu có trong bài bác viết:

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được phát âm là kết cấu so sánh thân 2 hay nhiều vật/người cùng nhau về 1 hay là một vài tiêu chí, vào số có 1 vật đạt được tiêu chuẩn được gửi ra tối đa so với những vật còn lại

So sánh hơn thường xuyên được thực hiện cho việc đối chiếu 2 hay những vật/người với nhau (với hầu hết trường hợp đối chiếu 1 thiết bị với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Kết cấu so sánh hơn

So sánh hơn với tính tự ngắn và trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ đạt thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er” S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ cồn từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ bỏ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính tự dài cùng trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ lâu năm L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được thừa nhận mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chăm chú khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính trường đoản cú ngắn)

– với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu như từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ có 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vì chưng là tính từ bỏ dài).=> giả dụ từ đó xong xuôi bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một trong tính từ gồm 2 âm tiết nhưng lại khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

+ một trong những tính từ cùng trạng từ chuyển đổi đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có nhiều hơn một âm ngày tiết (trừ trường hợp 2 âm máu của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*

 (Mới + HOT) – Inbox thừa nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ cùng trạng tự sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng nhằm điền vào chỗ trống trong những câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English kiểm tra was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Bài 24 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 24 Trang 12 Toán 8 Tập 1

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong số bài thi giờ anh. Và nếu như bạn không nắm vững cách dùng so sánh hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất rất có thể sẽ bao hàm nhầm lẫn xứng đáng tiếc tác động đến kết quả làm bài của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại đa số comment, thắc mắc mà chúng ta đang gặp mặt phải nhé.