Bạn đang xem: 100 Câu bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài xích Tập Trắc Nghiệm So trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học kiến tạo tại tp hcm – dùng Gòn


Bạn đang xem: Bài tập so that such that violet

Bạn đang suy nghĩ 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài bác Tập Trắc Nghiệm So đề nghị không? làm sao hãy cùng hijadobravoda.com đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vị nó khôn xiết thú vị với hay đấy!


Tham khảo tài liệu “bài tập ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ giao hàng nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: bài tập trắc nghiệm so that such that

*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to put on her sunglasses A. Such B. So C. Too D. Enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. Too B. Enough C. Such D. So3.It was _______ that we decided to go khổng lồ the beach. A. So a nice day B. Such nice a day C. So a day nice D. Such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. Many B. So C. Much D. Such5. Jane looked _____that the teacher told her to lớn see the doctor. A. So sick B. Such sick C. Sick so D. Much sick6. We had ____ of that place that we decided lớn return . A. So wonderful memories B. Such a wonderful memories C. Such wonderful memories D. So a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time khổng lồ complete the project. A.enough B. So C. Too D. Such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. So hard that B. Such hard work C. Such a hard work that D. So a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. So strong that B. So a strong that C. Such strong that D. Such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. Too B. Enough C. Such D. So11. It was ______ for us to want to lớn go out . A. So cold that B. Too cold C. Such cold thatD. Cold too12. Mr Pike is _________ lớn walk without a stick. A. Such a weak that B. So a weak C. Enough weak D. Too weak13. The ground is too hard _________ . A. For us lớn dig B. To dig C. For dig D. So dig14. The elephant _________ to lớn run fast. A.

are too big B. Is too big C. Too big D. For big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I lớn read B. I reading C. Me reading D. Me to lớn read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old khổng lồ work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to wear . D. These shoes are too big for me to wear them.18. These goods are __________expensive lớn be sold quickly. A. So B. Such C. Enough D. Too19. She walked too fast _______ . A. To follow B. For her younger sister C. For her younger sister to follow D. For her younger sister to lớn follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. Too B. Such C. So D. Enough21. He isn’t young ________ to wear this coloured shirt . A. Too B. Enough C. So D. Such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. For I khổng lồ buy B. Lớn buy C. For me khổng lồ buyD. For me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. Enough lớn carry B. Enough for her to lớn carry C. Enough carry D. Enough for carry24. The demo wasn’t ___________ them to bởi vì . A. Easy for enough B . For enough C. Easy enough for D. Enough easy for25. The land is too poor to grow crops. A. The land isn’t fertile enough to grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 11 Lưu Hoằng Trí File Word, Bài Tập Tiếng Anh 11

The land isn’t enough fertile to grow crops.


Vậy là đến đây nội dung bài viết về 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài xích Tập Trắc Nghiệm So đã tạm dừng rồi. Hi vọng bạn luôn theo dõi với đọc những bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên trang web hijadobravoda.com