Trong giờ Anh, thì hiện tại đơn là trong số những thì quan lại trọng số 1 trong cả văn nói với văn viết. Bài viết sau đây đã trình bày chi tiết về cấu trúc, biện pháp dùng và nhất là các bài tập thì bây giờ đơn được soạn cụ thể. Hãy cùng khám phá ngay bây chừ nhé!


Tóm tắt định hướng thì hiện tại đơn

*

Cấu trúc (Form)

I, We, You, They + Verb (bare-infinitive)He, She, It + Verb + s/es: – Động từ chia ở lúc này (V)

(Nếu chủ ngữ sinh sống ngôi 3 số ít, ta cần thêm s hoặc es vào sau động từ)

Cách dùng (Usage)

Thì bây giờ Đơn

Thì bây giờ đơn biểu đạt một chân lý, một thực sự hiển nhiên,

Ex:

The sun rises in the EastThey live in England.I am a student

Thì hiện tại đơn miêu tả một thói quen, một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn pdf

Ex:

Mary often goes to lớn school by bicyclė.I get up early every morningWhat bởi you vị every night?

Thì hiện tại đơn còn được sử dụng để diễn đạt hành động vụ việc tương lai vẫn xảy ra theo thời hạn biếu hoặc chương trình, kế hoạch đã định theo thời hạn biểu

Ex:

The train leaves at seven twenty-three tomorrow morning.I’ve got the tour details here.We spend three days in Rome.

* lưu giữ ý: Ta thêm es sau những động trường đoản cú tận thuộc là: o, s, x, ch, sh.

Các phó từ bỏ thường được sử dụng chung với thì lúc này đơn:

*

Often usually, frequently: thườngAlways, constantly: luôn luôn luônSometimes, occasionally: thỉnh thoảngSeldom, rarely: ít khi, hi hữu khiEvery day / week/ month: mỗi ngày/ tuần, tháng

Thể lấp định (Negative form)

*

– Đối với hễ từ quan trọng đặc biệt (be, can, may…), ta thêm not ngay sau động từ đó

Ex:

He is a good student → He is not/ isn’t a good pupil.My brother can swim → My brother can not/ can’t swim.

– Đối với rượu cồn từ thường xuyên ta cần sử dụng trợ cồn từ do với các chủ ngữ I, you, we, they). hoặc does (với các chủ ngữ he, she. It), và thêm not sau do, does.

Ex:

She likes coffee → She does not doesn’t lượt thích coffee.They want new clothes →They vày not/ don’t want new shoes.

Thế nghi vấn (Interogative form)

*

– Đối với cồn từ đặc biệt ta đưa động từ bỏ ra đầu câu

Ex:

You are tired now → Are you tired now?Peter can drive a oto → Can Peter drive a car?

– Đối với rượu cồn từ thường, ta thêm vì chưng hoặc does vào đầu câu.( nhớ đưa động từ bao gồm về nguyên mẫu)

Ex:

Her father likes tea → Does her father like tea?They vày their homework every day. Bởi they do their homework every day?

Bài tập thì lúc này đơn

*

Chia đụng từ

1. He often (have) ________ dinner at 6.00 pm.

2. Lan’s brothers (be) ________ doctors.

3. Nam’s father (be) ________Mai’s teacher.

4. Mai & Hoa (not be) _________ Mr Tam’s students.

5. You and I (be) good friends.

6. Every morning Lan (get) ________up at 6.

7. I (go) ________to school at 6.30 every day.

8. He (brush) ________ his teeth every morning.

9. Mai (get) ________dressed at 6.50 every morning.

10. Hoa (go) ________to school by bus every- day.

11. He (not live) ________ in Ho đưa ra Minh city.

12. You (speak) ________ English?

13. My best friend (write)________ lớn me every month.

14. Her life (be) so boring. She just (watch)________ TV every night.

15. Johan is so smart that he (pass)________ every exam without even trying.

16. He (live) ________ in a house? Marry (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

17. Where your students (be) ________?

18. Our sister (work) ________ in a bank.

19. Dog (like) ________ meat.

20. He (live)________ in California.

21. It (rain)________ almost every day in Viet Nam.

22. We (fly)________ to US every summer.

23. Our mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

24. The ngân hàng (close)________ at five o’clock.

25. Marry (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

26. I often (have) ________ breakfast at 6.00.

27. She (have) ________ a new haircut last Monday.

28. My Children (be not) ________ hard working.

29. He (study) ________ on Saturday.

30. I (be) ________ at countryside on Sunday.

Đáp án:

1. Has

2. Are

3. Is

4. Are not

5. Are

6. Gets

7. Go

8. Brushes

9. Gets

10. Goes

11. Does not live

12. Vì chưng you speak English?

13. Write

14. Is/watches

15. Passes

16. Lives/tries/ don’t think

17. Where are your student?

18. Works

19. Likes

20. Lives

21. Rains

22. Fly

23. Fries

24. Closes

25. Tries/don’t think

26. Have

27. Has

28. Are not

29. Studies

30. Am

Hoàn thành câu

*

1. Sắp xếp câu dưới sau thành câu hoàn chỉnh

1. Live / bởi / where / you?

2. Not / is / this / book / my /.

3. In / Hue / live /I.

4. Is / classroom / this / your?

5. Book / your / close.

Đáp án:

1. Where vày you live?

2. This is not my book

3. I live in Hue

4. Is this your classroom

5. Your book close

Chuyển thành câu lấp định

1. Mai brushes her teeth every day.

2. There is a flower on the table.

3. I walk to lớn school every morning.

4. They live in a small village.

5. I am a student.

Đáp án:Mai does not brush her teeth every day.There is not a flower on the table.I don’t walk to school every morning.They don’t live in a small village.I am not a student.

Bài tập tổng phù hợp thì lúc này đơn 1

Fill in the blank with the appropriate verbs from the menu (Hãy điền vào mỗi chỗ trống bằng một đụng từ say mê hợp):

get make put be have say

open go take do wash see

1. I ______ up at seven o’clock. I________ the window và _________ my bed. I _______ my morning exercises in front of.the xuất hiện window. Then I______ my hands và face and wash behind my ears too.

2. I________ back to my bedroom and_______ on my shirt. I_________ my red scarf out of the wardrobe. The wardrobe_______ in the corner of the bedroom. Then I _____ lớn the kitchen and___________ my breakfast. My sister usually _______ up late & ________ her breakfast at 8 o’clock.

3. After breakfast I_________ my books và exercise-books into my school-bag. Then I________ good-bye to lớn Mother and______ to lớn school.

4. In the street I________ my friends. They go to lớn school too.

Bài tập hiện tại đơn tổng thích hợp 2

*

Dùng hiệ tượng dúng của cồn từ vào ngoặc.Miss White’s students (not be)______________Lan’s brothers (be)_______________Nam’s father (be) __________ Mai’s teacher.Mai and Hoa (not be) ___________ Mr Tam’s students.You and I (be)_____________ good friends.Every morning Lan (get)_______________ up at 6.I (go) ___________ lớn school at 6.30 every day.He (brush)____________ his teeth every morning.Mai (get) ; dressed at 6.50 every morning.Hoa (go)___________ khổng lồ school by bus every- day.Đáp án:

1. Aren’t

2. Are

3. Is

4. Aren’t

5. Are

6. Gets

7. Go

8. Brushes

9. Gets

10. Goes

Hãy hoàn toàn đoạn văn sau, sau dó trả lời các câu hỏi.

Hello. My name (1) ________ Lan. I’m twelve (2)__________ old. I’m a student. I (3) ________ a brother, Nam. He’s (4) ____________ engineer. He’s twenty-seven. We live (5) ________ a house (6)___________ a lake. Our house (7) ________ a yard. Our hcuse is (8)__________ big. It’s small.

* Questions:How old is Lan?What does she do?What’s her brother’s name?How old is he?What does he do?Where vì chưng they live?What does their house have?Is their house big?Đáp án:IsYearshaveaninnearhasnotĐổi các câu sau lịch sự thể đậy định với nghi vấn.Our house has a yard.There is a park near the hotel.She lives in a house near a lake. –He works in a factory.They have literature on Tuesday.Lan takes a shower every morning.Those are her pencils.I watch television every night.His mother does the housework every day.Her brother & sister play sports after lunch.Đáp án:

1. Our house doesn’t have a yard.

Does your house have a yard?

2. There isn’t a park near ….

Is there a park near…?

3. She doesn’t live….

Does she live…?

4. He doesn’t work….

Does he work…

5. They don’t have….

Do they have…?

6. Lan doesn’t take….

Does Lan take…?

7. Those aren’t her pencils.

Are those her pencils?

8. I don’t watch….

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2021

Do you watch…?

9. His mother doesn’t do….

Does his mother do…?

10. Her brother và sister don’t play sports…

Do her brother & sister play sports…?

Như vậy họ đã thuộc nhau tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng cũng tương tự một số bài tập thì hiện tại đơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về các câu hỏi, kiến thức liên quan đến thì lúc này đơn, chúng ta hãy để lại comment dưới nội dung bài viết này để công ty chúng tôi hỗ trợ nhé!