Hiện tại solo và tiếp nối là 2 thì cơ bản, quan trọng được ứng dụng nhiều trong tiếp xúc thực tế cùng các trường hợp trong bài xích thi chứng chỉ. Bàn sinh hoạt hãy thuộc hijadobravoda.com ôn lại ngữ pháp và luyện tập bài tập (bt) thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn nhé!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước vẫn giỏi tiếng Anh như người phiên bản xứ & cải tiến và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua các app của hijadobravoda.com

Đăng cam kết ngay để được hijadobravoda.com support sản phẩm cân xứng cho con.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và tiếp diễn


Ngữ pháp: Thì bây giờ đơn và thì bây giờ tiếp diễn

Thì lúc này đơn với hiện tại tiếp nối là 2 thì bắt đầu cho kỹ năng ngữ pháp về thời thì, vì vậy bạn buộc phải ghi nhớ giải pháp dùng và cấu tạo câu nhằm học giỏi các thì tiếp theo sau và ứng dụng chuẩn chỉnh trong thực tế, bài xích thi.

Thì lúc này đơn

Định nghĩa: Thì lúc này đơn dùng để mô tả 1 hành vi xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi tái diễn có tính quy lao lý hoặc 1 thực sự hiển nhiên, 1 hành động diễn ra ở hiện tại tại.


Loại câu

Động tự thường

Động tự tobe

Khẳng định

S + V(s/es) + O

Nam often plays football. (Nam tiếp tục đá bóng).

S + am/is/are + O

I’m an engineer. (Tôi là 1 kỹ sư)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

Nam doesn’t lượt thích to play football. (Nam không say đắm đá bóng).

S + am/is/are not + O

I"m not an engineer. (Tôi không phải là một trong những kỹ sư).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Does phái nam often play football? (Nam có liên tiếp đá trơn không?)

Am/is/are + S + O?

Are you an engineer? (Bạn là kỹ sư phải không?)


Cách dùng:

Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên xuyên, lặp đi tái diễn theo quy luật, thói quen.

Nam often plays football. (Nam thường xuyên đá bóng).

Diễn tả 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

Diễn tả 1 định kỳ trình, thời hạn biểu, planer đã biết trước. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai)

The Math lesson starts at 9 o’clock tomorrow morning. (Tiết học tập toán bắt đầu lúc 9h sáng sủa mai).

Nhận biết:

Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Thì hiện tại tiếp diễn

Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn mô tả 1 hành vi đang xảy ra, kéo dãn 1 khoảng thời gian ở hiện tại tại.


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am playing games.

(Tôi đang nghịch game).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

I"m not playing games.

(Tôi đã không chơi game).

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you playing games?

(Bạn có đang chơi game không?)


Cách dùng:

Diễn tả hành vi đang xảy ra và kéo dãn ở hiện tại.

I am playing games. (Tôi đang nghịch game).

Phàn nàn về 1 hành vi nào đó liên tiếp xảy ra.

Nam is always going to lớn work forgetting to bring documents. (Nam luôn quên mang tài liệu khi đi làm).

Nhận biết:

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời gian: now (hiện nay, ngay lúc này), at present (hiện tại), at the moment (tại thời gian này), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động từ gồm tính đề nghị, nhiệm vụ như: look, listen, be quiet, v.v…

110+ câu bài xích tập (bt) thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Cùng hijadobravoda.com thử sức với hơn 110 câu bài bác tập về thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn sau đây nhé!

Bài 1: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

12. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

13. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in hồ chí minh City.

14. Hung & his friend (play)_______________badminton.

15. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

16. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

17. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

18. There (be)____________________ animals in the circus.

19. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

20. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

21. How old _________she (be)?

22. How ___________she (be)?

23. My children (Go)________________to school by bike.

24. We (go)_______________to supermarket lớn buy some food.

25. Mr. Hien (go)________________on business khổng lồ Hanoi every month.

26. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

27. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

28. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

29. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

30. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

31. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

32. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

33. How _________your children (go)_________________to school everyday?

34. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

35. We_______________________(play) soccer in the yard now.

36. My father (go)___________ lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

37. My house (be)_________in the city & it (be)_________small.

38. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

39. This (be)________a book và there (be)_________pens.

40. Mr. Quang đãng (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

41. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

42. What time _________you (start)___________your class?

43. ___________you (be) in class 12A3?

44. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

45. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

46. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

47. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

48. __________________she (like)______________apples?

49. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

50. He can (swim)_______________but I can"t(swim)_____________________.

51. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

52. I (like)__________________ice-cream.

53. Where ___________________Mr. Ha (live)_______________?

54. hijadobravoda.coms can (climb)_________________ the tree.

55. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

56. We (go) ______________to market và (buy)_________________some fruits.

57. Now, Lan (study)________________English & Lien (listen)______________to music.

58. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

59. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

60. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

Bài 2: hoàn thành đoạn văn

Dear Editor!

I ____________(61. Write) this letter because it ___________ (62. Seem) khổng lồ me that far too many changes ___________ (63. Take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (64. Lose) our identity. I _________ (65. Live) in a small town but even this town ___________ (66. Change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (67. Build) a burger place where my favorite restaurant used to lớn be.

Our culture __________ (68. Belong) khổng lồ everybody, & I __________ (69. Not understand) why the town leaders ________ (70. Not do) to lớn preserve it. They simply __________ (71. Not care). In fact, I ________ (72. Think) of starting an kích hoạt group. I _________ (73. Appear) on a TV show on Friday evening to lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (74. Get) too late.

Bài 3: Điền động từ hợp lý cho câu

75. Lan (not have) ............................. Many friends in her new school.

76. Hung (come) ........… .................. From Vinh but he (stay) ............................. With his relatives in Ho bỏ ra Minh thành phố at the moment.

77. We (not drive) ............................. Khổng lồ work every day. We (go) ............................. By bus.

78. Who you (talk) ............................. Khổng lồ on the phone now, Minh?

79. Where your new friend (live) ............................., Nga?

- She (live) ............................. On Hang Bai street.

80. You (be) ............................. In class 7A?

- No, I (be) ............................. In class 7D.

81. Look! Jane (play) ............................. The guitar. This afternoon, she will play table tennis.

82. I (not talk) ............................. Lớn her at present

83. How often ............................. She (go) ............................. Fishing?

- She (go) ............................. Once a year.

84. (Be) ............................. Your friends ............................. Students?

Bài 4: phân chia động từ vào ngoặc

85. It often __________________ in Ireland. That’s why they hotline it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

86. Such behaviour normally __________________ me furious. (make)

87. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

88. Where is Tom? - I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

89. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

90. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Bài 5: sắp xếp và ngừng câu

91. He/ often/ have/ breakfast/ late.

92. You/ do/ the housework/ at the moment?

93. I/ not/ go/ khổng lồ school/ on weekends.

94. John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

95. They/ like/ beer or wine?

96. What/ he/ usually/ do/ at night?

97. The teacher/ never/ lose/ his temper.

98. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

99. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

100. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

101. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

102. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

103. My/ mother/ clean/ kitchen.

Xem thêm: Những Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Viết Là Gì, Ngôn Ngữ Viết Là Gì

Bài 6: kết thúc đoạn văn sau

It (104. Be) is Sunday evening và my friends and I (105. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (106. Wear)....... A beautiful long dress và (107. Stand)....... Next to her boyfriend. Some guests (108. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (109. Dance)....... In the middle of the room. Most people (110. Sit)....... On chairs, (111. Enjoy)....... Foods & (112. Chat)....... With one another. We often (113. Go)....... Khổng lồ our friends" birthday parties. We always (114. Dress)....... Well and (115. Travel)....... By taxi. Parties never (116. Make)....... Us bored because we like them.