Chúng ta thường xuyên tập trung không hề ít vào kim chỉ nan mà quên đi vấn đề thực hành trong số bài tập. Chính vì thế, trong bài bác học hôm nay không chỉ đề cập lại những kiến thức liên quan đến thì vượt khứ đối kháng mà các dạng bài bác tập trung tâm liên quan đến thì này được đào sâu hơn. Hi vọng chúng ta hoàn thành các bài tập về thì vượt khứ đơn và khám nghiệm lại giải đáp ngay phía dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá đối chọi và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì vượt khứ 1-1 sử dụng nhằm diễn tả một hành động, sự việc xẩy ra trong thừa khứ cùng đã xong xuôi ngay tại thời đặc điểm đó trong thừa khứ, không còn liên quan lại gì cho hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

– Thì thừa khứ sử dụng để miêu tả sự thiệt đúng về quá khứ.

– Thì quá khứ dùng để chỉ hành vi chen ngang, gián đoạn.

– Thì quá khứ thường dùng để làm kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Vết hiệu nhận ra thì quá khứ đơn.

 Thì vượt khứ đơn đơn giản dễ dàng và có tương đối nhiều dấu hiệu nhận ra khi vào câu có những từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời hạn

– in + time (trong vượt khứ)

– When, S + was/were

– From … to …

C. Cấu tạo của thì vượt khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu phủ định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển những động tự sau lịch sự dạng bất quy tắc sinh hoạt thì quá khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài tập phân tách động từ sinh sống thì vượt khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to lớn Korea to lớn see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken và some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late và (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh & Tony _________ (see) dolphins and turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue máy tính xách tay 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài xích tập điền từ và phân tách động từ vào các câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ to give up smoking 4 months ago.

3. Last week, nam ______ a new car. Now it belongs khổng lồ someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: bài tập tìm cùng sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France và moved to lớn a small village.

Xem thêm: Soạn Bài Quan Sát Tưởng Tượng So Sánh Và Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả (Chi Tiết)

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.