Tổng vừa lòng 100+ câu bài tập thì quá khứ hoàn thành vừa đủ dạng bài theo các cấp độ trường đoản cú cơ bạn dạng đến cải thiện giúp bạn làm việc ôn tập kỹ năng hiệu quả. Cùng thực hành và đối chiếu công dụng ở phần cuối bài xích để bình chọn trình độ của mình nhé!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước sẽ xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ và trở nên tân tiến ngôn ngữ nổi bật qua những app của hijadobravoda.com

Đăng ký ngay để được hijadobravoda.com support sản phẩm tương xứng cho con.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn


Tóm tắt ngữ pháp thì vượt khứ trả thành

Định nghĩa: Thì quá khứ ngừng (Past Perfect Tense) được thực hiện để miêu tả 1 hành động, sự việc xảy ra trước 1 hành động, vấn đề khác. Hành vi sau được chia ở thì thừa khứ đơn.

Công thức:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had + VpII

I had done my homework before I watched TV. (Tôi đã xong bài tập trước khi xem ti vi).

Phủ định

S + had not + VpII

I hadn’t eaten until my parents went home. (Tôi vẫn chưa ăn cho tới khi cha mẹ tôi về).

Nghi vấn

Had + S + VpII?

Yes, S + had

No, S + had not/ hadn’t

Had you bought some coffee by the time you went lớn the office? (Bạn sẽ mua coffe trước khi tới cơ quan buộc phải không?)

WH - question

WH-word + had + S + VpII+…?

S + had + VpII+…

Which had you eaten before going lớn the office? (Bạn đã nên ăn những gì trước khi đến cơ quan?)


Cách dùng thì vượt khứ hoàn thành:

1. Diễn tả hành động, vụ việc đã xẩy ra và dứt trước 1 hành động, vụ việc khác trong quá khứ.

VD: I had done my homework before I watched TV.

(Tôi đã xong xuôi bài tập trước khi xem ti vi).

2. Mô tả 1 hành động, sự việc xẩy ra và kéo dãn đến 1 thời điểm nhất định trong thừa khứ.

VD: I hadn’t eaten until my parents went home.

(Tôi vẫn không ăn cho đến khi cha mẹ tôi về).

3. Miêu tả một hành động, sự việc xảy ra trước một thời điểm nhất mực trong thừa khứ.

VD: I had waited for him by dinner time.

Tôi vẫn chờ anh ấy cho tới bữa tối.

4. Mô tả 1 hành động hoặc sự kiện xẩy ra như một sự chuẩn chỉnh bị, chi phí đề cho một hành cồn khác.

VD: I had reviewed grammar và exercises before my English exam.

(Tôi vẫn ôn ngữ pháp và bài bác tập trước bài bác kiểm tra giờ đồng hồ anh).

5. Nói đến sự thất vọng về vấn đề nào kia trong vượt khứ

I wished I had told the truth khổng lồ her.

(Tôi cầu là tôi đã nói thực sự cho cô ấy).

6. Ứng dụng vào câu đk loại 3 biểu đạt điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ.

VD: If he had had breakfast, he would have been hungry and tired.

(Nếu anh ta bữa sáng thì anh ta đã không trở nên đói cùng mệt).

Dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ dứt có thể nhấn biết dễ ợt qua các trạng từ:

Until then: cho tới khi, đến lúc nào đó

By the time: vào lúc, trước lúc nào đó

Prior khổng lồ that time

Before: trước khi

After: sau khi

When by: lúc nào, vào lúc

By the over of: vào thời điểm cuối lúc nào

By the kết thúc of + time in the past …: vào thời điểm cuối + 1 thời điểm trong thừa khứ

Tổng phù hợp 100+ câu bài tập thì vượt khứ trả thành

Ở phần này, chúng ta hãy thuộc hijadobravoda.com thử sức với các dạng bài tập từ dễ dàng đến nặng nề để nỗ lực chắc, nắm rõ kiến thức hơn.

Thì thừa khứ hoàn thành: bài bác tập cơ bản (Beginner)

Bài 1: chọn từ gợi nhắc thích vừa lòng và mang đến dạng đúng để chấm dứt câu


cut

drink

snow

leave

read

make

ride

have

phone

wash


Before they arrived…

1. My dad _____________ the grass.

2. I _____________ the car.

3. ____________ her bike?

4. The train ___________ already.

5. Sam ____________ us.

6. ________________ a lot?

7. We ____________ lunch.

8. It _____________ some water.

9. He ______________ a ghost story.

10. _____________ her bed?

Bài 2: ngừng câu mang lại đúng

What had they done?

1. We (eat) a salad

2. Ann (not/ paint) the fence.

3. (your sister/ go) out?

4. She (not/ water) the plants.

5. The cat (disappear).

6. (it/ rain) that morning?

7. (I/not) close the door.

8. Why (he/ put) on a tie?

9. They (finish) their work.

10. What (he/ invent)?

Bài 3: mang lại dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. When I arrived at the cinema, the film (start).

2. She (live) in đài loan trung quốc before she went lớn Thailand.

3. After they (eat) the shellfish, they began to lớn feel sick.

4. If you (listen) to lớn me, you would have got the job.

5. Julie didn"t arrive until after I (leave).

6. When we (finish) dinner, we went out.

7. The garden was dead because it (be) dry all summer.

8. He (meet) her somewhere before.

9. We were late for the plane because we (forget) our passports.

10. She told me she (study) a lot before the exam.

11. The grass was yellow because it (not/rain) all summer.

12. The lights went off because we (not/pay) the electricity bill.

13. The children (not/do) their homework, so they were in trouble.

14. They (not/eat) so we went khổng lồ a restaurant.

15. We couldn"t go into the concert because we (not/bring) our tickets.

16. She said that she (not/visit) the UK before.

17. Julie and Anne (not/meet) before the party.

18. I (not/have) breakfast when he arrived.

19. He (not/use) thư điện tử before, so I showed him how lớn use it.

20. You (not/study) for the test, so you were very nervous.

Bài 4: xong xuôi câu với các từ gợi ý

1. (you/go) there before we went together?

2. (she/see) the film already?

3. Why (he/forget) about the meeting?

4. (it/be) cold all week?

5. (I/read) the book before the class?

6. When she arrived (we/eat) already?

7. Where (you/be) when I saw you?

8. (they/travel) by bullet train before?

9. (John/meet) Lucy before they worked together?

10. (you/do) your homework before I saw you?

11. Where (she/work)?

12. (I/pay) the bill before we left?

13. (we/visit) my parents already that winter?

14. When you called, (they/eat) dinner?

15. How (he/manage) lớn fix the cooker?

16. (my sister/be) sick for a long time?

17. How much (she/study) before the exam?

18. What (you/cook) for dinner that night?

19. When (they/arrive)?

20. How many coffees (she/drink) before the interview?

Bài 5: dứt câu

1. _______________ before you came? (Mary / arrive)

2. _______________ your homework before you left for your training session? (you / do)

3. _______________ the rules by the time they needed to take their test? (the students / understand)

4. _______________ you his máy vi tính by the time he went lớn bed? (your friend / give)

5. _______________ the mèo before she started khổng lồ cook dinner? (Lisa / feed)

6. _______________ you how to vị that exercise before you actually started doing it? (your teacher / show)

7. _______________ that oto right before we went on vacation last summer? (you / buy)

8. _______________ the floor before he mopped it? (Peter / sweep)

9. _______________ before you went trang chủ from the party? (the rain / start)

10. _______________ bored before the kết thúc of the film? (Matthew / get)

11. _______________ her room by the time the guests arrived? (Susan / decorate)

12. _______________ three gold medals in gymnastics before he became a well-known dancer? (Edward / win)

13. _______________ to bed before her parents came back trang chủ from work? (Veronica / go)

14. _______________ her report before the end of the second term? (Joanna / make)

15. _______________ to lớn take up karate before she sprained her ankle? (Clair / decide)

Bài tập giờ anh thì thừa khứ dứt (Intermediate + Advanced)

Bài 6: Chọn đáp án đúng

1. By the time we ____, everyone had left.

A. Arrived B. Had arrived

2. I _____ a long time ago.

A. Finished B. Had finished C. Either could be used here.

3. By that time, everybody ____ exhausted.

A. Was B. Had been C. Either could be used here.

4. She told me she ____ it ages ago.

A. Did B. Had done C. Either could be used here.

5. I ____ of it until you mentioned it.

A. Didn"t hear B. Hadn"t heard

6. I ____ enough time khổng lồ finish the exam.

A. Didn"t have B. Hadn"t had C. Either could be used here.

7. If I ____, I"d have helped.

A. Knew B. Had known C. Either could be used here.

8. If I ____, I"d tell you.

A. Knew B. Had known C. Either could be used here.

9. No sooner ____ than I realized what was going on.

A. Did I arrive B. Had I arrived C. Either could be used here.

10. Until last month, I _____ it before.

A. Didn"t try B. Hadn"t tried

Bài 7: hoàn thành câu bằng phương pháp cho dạng đúng của đụng từ

1. After they (see) the Tower, they (go) khổng lồ Westminster Abbey.

2. He (ask) me which animals I (see) in Africa.

3. After Columbus (discover) America, he (return) lớn Spain.

4. Before they (move) lớn Liverpool, they (sell) everything.

5. After he (work) very hard, he (fall) ill.

6. She (open) the box after she (find) the key.

7. They (go) lớn a restaurant after they (sail).

8. Before they (start) the party, they (invite) some friends.

9. After she (wash) the curtains, she (clean) the windows.

10. They (go) for a sightseeing tour after the bus (arrive).

11. Before he (mow) the lawn, he (pick) some roses.

12. After he (finish) school, he (work) for a magazine.

13. They (drink) a cup of tea after they (finish) lunch.

14. He (ask) me for her telephone number before he (phone) her.

15. My sister (eat) all the chocolate before my parents (come) home.

Bài tập trắc nghiệm “mix” cơ bản và nâng cao

1. We ________ finished eating dinner.

A. Had not B. Not had C. "d had not

2. Had they _____ to her before?

A. Spoke B. Spoken C. Spoked

3. You _____ not left yet.

A. Would B. "d C. Would had

4. I had never _____ her before.

A. See B. Saw C. Seen

5. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.

A. Has B. Have C. Had

6. Sarah thought she ________ to that zoo before.

A. Has been B. Had be C. Had been

7. Nobody explained why the project had ________ on time.

A. N"t been completed B. Not completed C. N"t complete

8. He _____ us the sản phẩm had been shipped.

A. Told B. Say C. Asked

9. Dad explained ________ his job due khổng lồ stress.

A. Why he quitted B. That he had quit C. That he"d quite

10. Where _____ the security guard gone?

A. Had B. Have C. Did

11. I couldn’t see the teacher because he ____________ before I arrived the school.

A. Had left B. Has left C. Left D. Was leaving

12. He was very tired because he ____________ the bags upstairs.

A. Have carried B. Had carried C. Carried D. Has carried

13. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.

A. Didn’t eat B. Wasn’t eaten C. Hadn’t eaten D. Haven’t eaten

14. He asked me khổng lồ give his book back but I ____________ it.

A. Have lost B. Had lost C. Was lost D. Lost

15. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____________ yet.

A. Hasn’t returned B. Haven’t returned

C. Hadn’t returned D. Didn’t return

16. The sun was shining và the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said lớn herself. She looked at her oto but it was not there. Somebody ____________ it.

A. Has stolen B. Have stolen C. Had stolen D. Stole

17. She answered all of the questions in the exam because she ____________ very well.

A. Was studied B. Had studied

C. Has been studied D. Have studied

18. It was sunny but very cold. The snow ____________ yet.

A. Hadn’t completely melted B. Hasn’t completely melted

C. Haven’t completely melted D. Wasn’t completely melted

19. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____________ at night.

A. Has rained B. Have been rained

C. Have rained D. Had rained

20. He couldn’t believe his eyes! His father _____________ him a new máy tính xách tay as a birthday gift.

A. Bought B. Has bought C. Had bought D. Was bought

21. I was very late. When I arrived, the conference _____.

A. Was already starting B. Started C. Had already started

22. When he heard the police knocking on the door, he ____ under the bed.

A. Hid B. Had hiden C. Was hiding

23. The police arrested him because he _____ a gun.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án

A. Carried B. Was carrying C. Had carried

24. When they arrived at the police station, he said that he _____ anything wrong.