Tổng thích hợp 100+ câu bài tập thì tương lai xong xuôi tiếp diễn được hijadobravoda.com share dưới đây để giúp đỡ bạn ôn nhanh toàn bộ kiến thức. Sau bài học này, bạn sẽ tự tin rộng khi chạm mặt thì tương lai trong đề thi và trường hợp giao tiếp. Hãy bước đầu luyện tập ngay nhé!

Tóm tắt ngữ pháp thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa: Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn đề cập đến thời gian của 1 hành động, vấn đề đang diễn ra tại 1 thời điểm rõ ràng trong tương lai và sẽ hoàn thành trước 1 hành động, vụ việc khác cũng sinh sống trong tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Công thức của thì tương lai xong tiếp diễn:

*

Đối với câu lấp định, ta thêm “NOT” thân will với have.

Với câu hỏi, ta biến hóa vị trí của Will với S.

Đôi khi, chúng ta sẽ thực hiện “Shall” nạm cho “Will”, nhất là khi sử dụng với I, we.

Ex:(+) I will have been working for 4 hours.

(-) I will not have been working for 4 hours/ I won’t have…

(?) Will you have been working for 4 hours?

Cách dùng:

Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn giống như như thì tương lai dứt nhưng nó mô tả 1 hành động, trạng thái kéo dãn dài đến một thời điểm cụ thể trong tương lai hoặc tới khi 1 hành vi khác xảy ra.

Ex 1: Ram starts waiting at 9am. I am late and cannot arrive before 10am. Ram will have been waiting for an hour by the time I meet him.

Ram bắt đầu đợi thời điểm 9h sáng. Tôi bị muộn và cần thiết tới trước 10h sáng. Ram sẽ đợi tôi trong 1 tiếng cho đến lúc tôi gặp gỡ anh ấy.

Ex 2: He"ll be tired when he gets here. He"ll have been traveling all day.

Anh ta sẽ bị mệt lúc tới đây. Anh ta sẽ đi du lịch thăm quan cả ngày.

Dấu hiệu dìm biết

by then: đến lúc đó

by this June,…: tính mang lại tháng 6 năm nay

by the over of this week/ month/ year: tính đến vào cuối tuần này/ mon này/ năm này.

by the time + 1 mệnh đề sinh hoạt thì hiện tại đơn

bài xích tập thì tương lai kết thúc giúp bạn được điểm 10Lưu ngay 100+ lấy ví dụ thì tương lai xong xuôi tiếp diễn dễ dàng và đơn giản dễ nhớ

Bài tập thì tương lai xong tiếp diễn

Cùng hijadobravoda.com rèn luyện với chuỗi bài tập tự cơ bản đến nâng cấp để soát sổ độ hiểu bài xích cũng như nâng cao level nhé!

Tổng hợp bài bác tập cơ bạn dạng (Beginner và Elementary)

Bài 1: xong câu với trường đoản cú gợi ý

1. I (work), so I"ll be tired.

2. She (play) tennis, so she"ll be hungry.

3. We (walk) all day, so we"ll want to relax in the evening.

4. He (cook), so the kitchen will be warm.

5. They (travel), so they"ll want to lớn go lớn bed early.

6. I (work) in this company for twenty years when I retire.

7. She (see) her boyfriend for three years when they get married.

8. We (live) here for ten years next month.

9. He (study) English for three years when he takes the exam.

10. I (sleep) for three hours at 10pm.

11. She (study), so she’ll want to study tomorrow.

12. We (work), so we’ll have lots of energy.

13. They (exercise), so they might want khổng lồ go for a walk.

14. He (watch) TV all afternoon.

15. I (work) here for long when I change jobs.

16. You (learn) about computers for long when you start your new job.

17. She (live) in London for six years next week, four years at most.

18. They (drink) coffee all morning.

19. He (study) Japanese for ten months when he takes the exam.

20. We (travel) for very long when we arrive in Paris.

21. (you / work) when we meet?

22. (she / live) here for long when she moves?

23. (Julie / study)?

24. (what / Lucy / do)?

25. (how long / he / work) there when he retires?

26. (how long / they / see) each other when they marry?

27. (how long / you / study) when you graduate?

28. (why / he / fix) the car?

29. (she / teach) those students for long?

30. (how long / we / wait) when he finally arrives?

31. I (work) all weekend so I won"t be energetic on Sunday night.

32. How long (you / wait) when you finally get your exam results?

33. Julie (not / eat) much, so we"ll need khổng lồ make sure she has a good meal when she arrives.

34. How long (she / plan) khổng lồ move house when she finally moves?

35. (she / wait) long by the time we get there?

36. (he / play) computer games for ten hours when he finally stops?

37. They (study) all day, so they"ll want to lớn go out in the evening.

38. They (not / stay) in the hotel for long when she arrives.

39. I (not / walk) when I meet you – I"ll have been cycling.

40. She (play) squash, so she won"t be dressed up.

41. We (look) at houses for four months next Tuesday.

42. We (not / do)this project for long when the inspector arrives.

43. How long (you / work) on this project when it is finished?

44. (you / buy) clothes when I see you?

45. He (not / do) much work, so he"ll be happy to start a new project.

46. How long (the children / sleep) in the living room when their new bedroom is ready?

47. How long (he / train) when he enters the competition?

48. (you / take) exams the day we meet?

49. I (answer) students" questions all morning, so I"ll want a quiet lunch.

50. (they / travel) for long when they arrive?

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. My mom ________ for two days by the time I see her.

A. Has been traveling

B. Will have been traveling

C. Will has been traveling

2. They"ll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.

A. Playing

B. Played

C. Play

3. Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?

A. Have been worked

B. Have to work

C. Have been working

4. It"s a 24-hour relay. They"ll only have been ________ for half the time by 6pm.

A. Ran

B. Run

C. Running

5. We ________ been waiting long.

A. Will not have

B.have not will

C. Will have not

6. I ________ working for two years.

A. Willn"t have been

B. Won"t have been

C. Not have been

7. Won"t they ________ travelling for two weeks by then?

A. Have been

B. Had been

C. Has been

8. The teachers will ________ for a month by the time the giảm giá is made.

A. Have been striking

B. Will strike

C. Will be striking

9. The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.

A. Watched

B. Will have been watching

C. Will watch

10. She"ll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours.

A. Will has been

B. Will have been

C. Will be have

Bài tập nâng cấp (Intermediate & Advanced)

Bài 3: mang lại dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. Kim _________ (finish) these courses next week.

2. When phái mạnh arrives, my family _________ (go) lớn bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ________ it __________ (stop) raining by tomorrow evening.

5. By next year, I ________ (live in Paris) for 2 years.

6. My older sister _________ (write) these novels for 8 months by the kết thúc of this week.

7. ________ you ________ live) in Korea in 5 months by the over of this week.

8. When his brother arrive, they _______ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie ________ (write) a new song by the over of this year.

10. Linh _________ (learn) English for 8 years by the over of next year.

11. Next month is Bean & Lim’s wedding anniversary. They _______ (marry) for 15 years.

12. By the kết thúc of the month, Jim _______ (been) L.A for 3 years.

13. Hien’s mother ________ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive at her house.

14. Dung ________ (play) tennis to 7 p.m.

15. By 8 p.m, Kien ________ (wait) for his girlfriend for 30 minutes.

Bài 4: Tìm cùng sửa lỗi không nên (nếu có) trong câu bên dưới đây

1. Phong will have playing football for 3 years if he plays again this week.

2. Her VCD will been published by the kết thúc of that month.

3. They will taken a IELTS thử nghiệm by tomorrow morning.

4. By Monday, Quynh will comeback Vietnam with her family.

5. By next month, Viet’s family will live in that house for three decades.

Bài 5: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi

1. This is Lan’s ninth years of teaching experience.

=> Lan ______________________________________

2. Minh will be cold until I close the window.

=> Minh ________________________________________. (sweat)

3. Nguyen Nhat Anh will have written a new book by the kết thúc of this year.

=> A new book ________________________________________.

4. Mr. Bean will call hers và she must think about his proposal before that.

=> Mr. Bean __________________________________________. (consider)

5. My brother will have been writing these novels for 2 months by the end of this month.

=> These novels _________________________________________.

30 câu bài tập trắc nghiệm nâng cao

1. Fortunately, our son _____________ school by the time the new tests are introduced.

A. Will be leaving

B. Will have left

C. Will be left

2. _________________ breakfast tomorrow morning, Mr Brown?

A. Bởi vì you having

B. Will you be having

C. Will you have had

3. Vì chưng you think you _________________ the same job next year?

A. Will still have doing

B. Will still be doing

C. Will still have done

4. I"ll meet you at the station exit. What _________________?

A. Will you have worn

B. Vì chưng you wearing

C. Will you be wearing

5. Dad ____________ for you at the airport when you arrive.

A. Will have waited

B. Will be waited

C. Will be waiting

6. They _____________ the air conditioning by the time the delegates arrive.

A. Will have fixed

B. Will be fixed

C. Will be fixing

7. Stephen _______________ to the buổi tiệc ngọt as he"s got a cold.

A. Won"t have come

B. Won"t be coming

C. Won"t have been coming

8. This time tomorrow, _______________in the train on our way lớn Venice.

A. We"ll have sat

B. We"ll be sitting

C. We will have sitting

9. If you leave it until tomorrow, all the tickets will ______________.

A. Have been sold

B. Be selling

C. Have been selling

10. Don"t worry. He _______________all about it next time you see him.

A. Will have forgotten

B. Will be forgetting

C. Will have forgetting

11. I will let you know your results on Friday. The papers _______________ by then.

A. Will be marking

B. Will have marked

C. Will have been marked

12. My daughter ______________ the school bus today as she has a dental appointment.

A. Won"t have taking

B. Will not have taken

C. Won"t be taking

13. Fifty years from now people ________________ khổng lồ over 100.

A. Will be living

B. Will be lived

C. Will have lived

14. By the time I"m seventy, I hope I __________________.

A. Will have been retiring

B. Will be retiring

C. Will have retired

15. We"ll be starving as we _____________ since breakfast.

A. Will not be eating

B. Will have been eating

C. Won"t have eaten

16. By the time you read this............................

A. I will have left. B. I will have been leaving.

17. "m afraid the books you ordered.............. By Friday.

A. Won"t have arrived C. Won"t have been arriving

B. Will have arrived D. Will have been arriving

18. By the time we get to Chicago this evening, we ......................... More than four hundred miles. We are going to be exhausted.

A. Will have driven B. Will have been studying

19. When Sarah goes on vacation next month, she ................................... German for over two years. She should be able to communicate fairly well while she is in Austria.

A. Will have studied B. Won"t have been arriving

20. I have not traveled much yet; however, I ...................................... The Grand Canyon and San Francisco by the time I leave the United States.

A. Will have been visiting B. Will have visited

21. By the time you finish studying the verb tense tutorial, you ............................................. All twelve tenses including their passive forms.

A. Will have mastered B. Will have been mastering

22. Drive faster! If you don"t hurry up, she ........................... The baby by the time we get to the hospital.

A. Will have had B. Will have been having

23. I came to England six months ago. I started my economics course three months ago. When I return to lớn Australia, I ............................... For nine months & I ......................... In England for exactly one year.

A. Will have been studying, will have been

B. Will have studied, will have been

24. Margie just called & said she would be here at 8 o"clock. By the time she gets here, we ........................................... For her for two hours.

A. Will have waited B. Will have been waiting

25. Frank just changed jobs again. If he keeps this up, he .......................................... Jobs at least four or five times by the over of the year.

A. Will have changed B. Will have been changing

26. Come over khổng lồ my house around 9 o"clock. By then, I ....................................... My history essay & we can go see a movie.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Hoa Tulip Hồng, Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Hoa Tulip Theo 7 Màu Sắc

A. Will have completed B. Will have been completing

27. In June, my grandmother và grandfather .................................. Married for fifty years.

A. Will have been B. Will have be

28. Alex______ late, he is stuck in trafffic

A. Will arriving B. Will be arriving C. Will be arrive

29. To form future perfect we use the following structure: will have + participle