Bài tập Toán lớp 6: thứ tự tiến hành các phép tính giúp những em học sinh lớp 6 chũm thật chắc kỹ năng lý thuyết, cùng những dạng bài xích tập vận dụng có giải đáp kèm theo. Qua đó, những em thuận lợi so sánh hiệu quả ngay sau thời điểm làm bài.

Bạn đang xem: Bài tập thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6

Năm học tập 2022 - 2023, khối lớp 6 vẫn học tập theo 3 cuốn sách mới là: Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường và Cánh diều, ở cuốn sách nào cũng đều phải có dạng bài bác Thứ tự triển khai các phép toán, nên những em hoàn toàn có thể áp dụng cho cả 3 bộ sách. Mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của hijadobravoda.com:


Toán 6: lắp thêm tự thực hiện các phép tính

Các dạng toán Thứ tự tiến hành các phép tính

Lý thuyết lắp thêm tự triển khai các phép tính

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

- trường hợp phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thiết bị tự từ bỏ trái quý phái phải.

- nếu phép tính gồm cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta tiến hành phép thổi lên lũy thừa trước, rồi cho nhân chia, ở đầu cuối đến cộng trừ.

Lũy vượt → nhân và chia → cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo sản phẩm tự:

( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự tiến hành các phép tính

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng thiết bị tự tiến hành phép tính

Ví dụ:

a)

*

b)

*


Dạng 2: tra cứu x

Phương pháp: nắm rõ mối quan hệ giới tính giữa các số hạng vào một tổng, những thừa số trong một tích,...

Ví dụ: tìm x biết

*

Ta có:

*

Bài tập sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính (Có đáp án)

Bài toán 1: thực hiện phép tính.


a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 - 2.32


b) 23 . 17 – 23 . 14

d) đôi mươi – < 30 – (5 – 1)2>

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42


Đáp án:

a) 5 . 22 – 18 : 32 = 5.4 – 18 : 9 = đôi mươi – 2 = 18

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 = 17. (85 + 15) – 120 = 17.100 – 120 = 170 – 120 = 50

c) 23 . 17 – 23 . 14 = 23.(17 - 14) = 23.3 = 8.3 = 24

d) 20 – < 30 – (5 – 1)2 > = đôi mươi – <30 – 42> = 20 – <30 – 16> = 20 – 14 = 6

e) 32

f) 47

g) 142

h) 43

Bài toán 2: tiến hành phép tính.


a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)


b. 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8


Đáp án:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 = 221 – 16 + 2 = 207

d) 197 e) 14 f) 285

Bài toán 3:

Thực hiện phép tính:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50
c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7f) 32.<(52 – 3) : 11> – 24 + 2.103
g) (62007 – 62006) : 62006h) (52001- 52000) : 52000
i) (72005 + 72004) : 72004j) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
k) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)l) <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25

Đáp án:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 = 8 – 5 + 12.4 = 8 – 5 + 48 = 51

b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50 = 5<(85 – 5) : 8 + 90> – 50

= 5<(80 : 8 + 90> – 50 = 5<10 + 90> – 50 = 5.100 – 50 = 500 – 50 = 450

c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100 = 2.<(7 – 3) : 22 + 99> – 100

= 2.<4 : 22 + 99> – 100 = 2.<4 : 4 + 99> – 100 = 2.<1 + 99> – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 = 25 + 5.16 – 3.25 = 32 + 5.16 – 3.32 = 32 + 80 – 96 = 16

e) 40 f) 2002 g) 5 f) 4

i) 8 j) 0 k) 0 l) 82

Bài toán 4:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45b) 12 + (5 + x) = 20
c) 130 – (100 + x) = 25d) 175 + (30 – x) = 200
e) 5(x + 12) + 22 = 92f) 95 – 5(x + 2) = 45
g) 10 + 2x = 45 : 43h) 14x + 54 = 82
i) 15x – 133 = 17j) 155 – 10(x + 1) = 55
k) 6(x + 23) + 40 = 100l) 22.(x + 32) – 5 = 55

Đáp án:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

5.(x - 3) = 70 – 45

5.(x - 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

b) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

c) 130 – (100 + x) = 25

100 + x = 130 – 25

100 + x = 105

x = 105 – 100 = 5

d) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

e) x = 2 f) x = 8 g) x = 3 h) x = 2

i) x = 10 j) x = 9 k) x = 2 l) x = 6

Bài toán 5:

Tìm x, biết:

a) 5.22 + (x + 3) = 52b) 23 + (x – 32) = 53 - 43
c) 4(x – 5) – 23 = 24.3d) 5(x + 7) – 10 = 23.5
e) 72 – 7(13 – x) = 14f) 5x – 52 = 10
g) 9x – 2.32 = 34h) 10x + 22.5 = 102
i) 125 – 5(4 + x) = 15j) 26 + (5 + x) = 34

Đáp án:

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

20 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 20

x + 3 = 5

x = 5 – 3 = 2

b) 23 + (x – 32) = 53 - 43

8 + (x – 9) = 125 – 64

8 + (x – 9) = 61

x – 9 = 61 – 8

x – 9 = 53

x = 53 + 9 = 62

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3

4(x – 5) – 8 = 16.3

4(x – 5) – 8 = 48

4(x – 5) = 48 + 8

4(x – 5) = 56

x – 5 = 56 : 4

x – 5 = 14

x = 14 + 5 = 19

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

5(x + 7) – 10 = 8.5

5(x + 7) – 10 = 40

5(x + 7) = 40 + 10

5(x + 7) = 50

x + 7 = 50 : 5

x + 7 = 10

x = 10 – 7

x = 3

e) x = 8 f) x = 7 g) x = 11

h) x = 8 i) x = 18 j) x = 12

Bài toán 6:  tra cứu x, biết.


a) 15 : (x + 2) = 3

b) đôi mươi : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 - 3(x + 1) = 42


e) 5(x + 35) = 515

f) 12x - 33 = 32. 33

g) 541 + (218 - x) = 73

h) 1230 : 3(x - 20) = 10


b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3

e) 500 – 5<409 – (2³.3 – 21)²> - 1724

Đáp án:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27.(75 + 25) – 150 = 27.10 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>= 142 - <50 - 23.(10 - 5)>= 142 - <50 - 23.5>

= 142 - <50 - 23.5> = 142 - <50 - 8.5> = 142 – <50 – 40> = 142 – 10 = 132

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + (5. 9 – 42)> – 14

= 375 : 32 – < 4 + (45 – 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + 3> – 14

=375 : 32 – 7 – 14 = 375 : 25 – 14 = 15 – 14 = 1

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3 = 210 : <16 + 3.(6 + 3. 4)> – 3

= 210 : <16 + 3.(6 + 12)> – 3 = 210 : <16 + 3.18> – 3

= 210 : <16 + 54> – 3 = 210 : 70 – 3 = 3 – 3 = 0

e) 224

Bài toán 8: Thực hiện phép tính.

a) 80 - (4.52 - 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 - 12017

c) 125 - 2.

Xem thêm: Monica Lewinsky Trốn Dưới Bàn Của Bill Clinton, Monica Lewinsky

<56 - 48 : (15 - 7)>

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448 : <119 -(23 -6)>

f) <36.4 - 4.(82 - 7.11)2 : 4 - 20160

g) 303 - 3.<655 - (18 : 2 + 1).43+ 5> : 100

Đáp án:

a) 4 b) 56 c) 25 d) 2480

e) 24 f) 118 g) 243

Bài toán 9: Tìm x, biết:

a) 48 - 3(x + 5) = 24b) 2x+1 - 2x = 32
c) (15 + x) : 3 = 315 : 312d) 250 - 10(24 - 3x) : 15 = 244
e) 4x + 18 : 2 = 13f) 2x - đôi mươi = 35 : 33
g) 525.5x-1 = 525h) x - 48 : 16 = 37

Đáp án:

a) x = 3

b) x = 5

c) x = 66

d) x = 5

e) x = 1

f) x = 5

g) x = 1

h) x = 40

Bài toán 10: Tìm x, biết:

a) <(8x - 12) : 4> . 33 = 36b) 41 - 2x+1 = 9
c) 32x-4 - x0 = 8d) 65 - 4x+2 = 20140
e) 120 + 2.(8x - 17) = 214f) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
g) 30 - <4(x - 2) + 15> = 3h) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

Đáp án: