Sử dụng bảng HOC_SINH đã làm được tạo cấu tạo trongBài thực hành thực tế 2: Tạo kết cấu bảng.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 3 tin học 12

Bài 1

Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

*

Sử dụng những cách dịch rời trong bảng được đến cuối bài thực hành để:

- Chỉnh sửa những lỗi trong số trường (nếu có);

- Xoá hoặc thêm bản ghi mới.

Gợi ý làm bài:

Có 3 cách để thêm phiên bản ghi:

- phương pháp 1.ChọnInsertNew Record.

- phương pháp 2.Nhấn nút

*
trên thanh phương pháp hay nút bên dưới bảng.

- phương pháp 3.Nháy loài chuột trực tiếp vào bạn dạng ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

Các làm việc thực hiện tại chỉnh sửa bản ghi:

- cách 1.Nháy con chuột vào phiên bản ghi nên thay đổi.

- cách 2.Dùng các phímBackSpacehoặcDeleteđể xóa.

- cách 3.Gõ ngôn từ mới.

Các thao tác làm việc thực hiện xóa bản ghi:

- cách 1.Chọn bản ghi buộc phải xóa.

- bước 2.Nhấn núthoặc nhận phímDelete.

Bước 3.Hay lựa chọn vào ô trước tiên của bạn dạng ghi, dìm phímDelete.

- cách 4.Trong vỏ hộp thoại xác định xóa, chọnYes.

Bài 2

a. Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b. Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c. Tìm kiếm các học sinh có điểm các môn Toán, Lí, Hoá trên 8.

Gợi ý có tác dụng bài:

a. Để hiển thị các học viên nam trong lớp, ta triển khai theo các thao tác sau:

- chọn một ô trong cột GT có quý giá là "Nam".

- nhấn vào vào nút lệnh.

b. Để lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên, ta triển khai theo các làm việc sau:

- chọn 1 ô trong cột DoanVien có mức giá trị là " " (chưa được tấn công dấu).

- nhấp chuột vào nút lệnh .

c. Để tìm kiếm các học sinh có điểm các môn Toán, Lí, Hoá bên trên 8, ta thực hiện theo các thao tác sau:

- nhấp chuột vào nút lệnh .

- bên trên trường Toan, chọn 8.

- bên trên trường Li, lựa chọn 8.

- bên trên trường Hoa lựa chọn 8.

- nhấp chuột vào nút lệnh .

Bài 3

a. Sắp xếp tên học viên trong bảng HOC_SINH theo máy tự bảng chữ cái.

b. Sắp xếp điểm Toán theo đồ vật tự sút dần để biết chúng ta nào gồm điểm Toán cao nhất.

c. Tựa như như vậy thu xếp điểm Văn theo máy tự tăng dần.

Gợi ý có tác dụng bài:

a. Làm việc thực hiện sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo máy tự bảng chữ cái:

- chọn cột Ten.

- click chuột vào công cụ.

b.Thao tác triển khai sắp xếp điểm Toán theo sản phẩm công nghệ tự sút dần nhằm biết chúng ta nào có điểm Toán cao nhất:

- lựa chọn cột Toan.

- nhấp chuột vào lao lý .

c.Thao tác tiến hành sắp xếp điểm Van theo trang bị tự tăng dần:

- chọn cộtVan.

- nhấp chuột vào nguyên tắc .

Bài 4

Tìm vào bảng những học sinh có điểm mức độ vừa phải một môn nào sẽ là 10.

Gợi ý làm bài:

Các thao tác tìm trong bảng những học sinh có điểm mức độ vừa phải môn nào đó là 10:

- Bấm tổng hợp phím Ctrl+F.Khi đó hộp thoạiFind & Replacemở ra:

+ Ở Find What, gõ vào "10".

+ Ở Look in, lựa chọn bảng Hoc_sinh.

+ Ở Match, lựa chọn Whole Field.

+ Ở Search, chọn All.

Chú ý:

- hoàn toàn có thể chọn rồi xóa nhiều bạn dạng ghi cùng lúc.

- Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động hóa lưu những biến hóa trên phiên bản ghi và tín đồ dùng không cần phải dùng lệnh Save.

- trong lúc làm việc, một hình tượng hình bút chì () cho rằng ta sẽ thực hiện biến đổi tại bản ghi nào đó và những biến hóa hiện chưa được lưu. Khi đưa sang một phiên bản ghi khác, biểu tượng này đưa thành hình tam giác (

*
) cho biết những biến hóa trên bản ghi đã có được lưu.

Di đưa trong bảng:

- hoàn toàn có thể dùng loài chuột để gửi tới một bản ghi hoặc một trường bất kì.

- những nút lệnh trên thanh di chuyển (hình 1) ở góc cạnh dưới phía trái cửa sổ có thể chấp nhận được di chuyển hẳn sang lại giữa các bạn dạng ghi.

*

Một số cách di chuyển khác:

- thừa nhận phím Tab hoặc Shift+Tab để gửi tới hoặc lùi lại giữa các trường trong bảng.

- Nhấn các phím mũi tên để chuyển giữa các ô trong bảng.

- dìm phím Home End để đưa tới trường đầu với trường cuối vào một phiên bản ghi.

- thừa nhận Ctrl+Home nhằm chuyển đến ô đầu của bảng, Ctrl+End để gửi tới ô cuối của bảng.


- Luyện tài năng thao tác trên bảng;

- Sử dụng những công nuốm lọc, bố trí để kết xuất tin tức từ bảng.


Sử dụng bảng HOC_SINH đã có tạo cấu trúc trongBài thực hành 2: Tạo cấu tạo bảng.

Bài 1

Thêm các phiên bản ghi tiếp sau đây vào bảng:

*

Sử dụng các cách dịch chuyển trong bảng được mang đến cuối bài thực hành để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong số trường (nếu có);

- Xoá hoặc thêm bạn dạng ghi mới.

Gợi ý làm cho bài:

Có 3 cách để thêm phiên bản ghi:

- biện pháp 1.ChọnInsertNew Record.

- bí quyết 2.Nhấn nút

*
trên thanh hình thức hay nút bên dưới bảng.

- cách 3.Nháy con chuột trực tiếp vào phiên bản ghi trống làm việc cuối bảng rồi gõ tài liệu tương ứng.

Các thao tác làm việc thực hiện nay chỉnh sửa bản ghi:

- bước 1.Nháy loài chuột vào bạn dạng ghi đề nghị thay đổi.

- bước 2.Dùng những phímBackSpacehoặcDeleteđể xóa.

- bước 3.Gõ nội dung mới.

Các thao tác làm việc thực hiện tại xóa bản ghi:

- bước 1.Chọn bạn dạng ghi buộc phải xóa.

- cách 2.Nhấn núthoặc thừa nhận phímDelete.

Bước 3.Hay chọn vào ô thứ nhất của phiên bản ghi, thừa nhận phímDelete.

- cách 4.Trong vỏ hộp thoại xác định xóa, chọnYes.

Bài 2

a. Hiển thị các học viên nam vào lớp.

b. Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c. Tra cứu các học viên có điểm những môn Toán, Lí, Hoá trên 8.

Gợi ý làm cho bài:

a. Để hiển thị các học viên nam trong lớp, ta triển khai theo các làm việc sau:

- chọn 1 ô vào cột GT có giá trị là "Nam".

- nhấp chuột vào nút lệnh.

b. Để thanh lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên, ta tiến hành theo các thao tác sau:

- lựa chọn 1 ô vào cột DoanVien có mức giá trị là " " (chưa được tấn công dấu).

- click chuột vào nút lệnh .

c. Để tìm kiếm các học sinh có điểm những môn Toán, Lí, Hoá bên trên 8, ta tiến hành theo các thao tác sau:

- nhấn vào vào nút lệnh .

- trên trường Toan, lựa chọn 8.

- bên trên trường Li, chọn 8.

- bên trên trường Hoa chọn 8.

- nhấn vào vào nút lệnh .

Bài 3

a. Thu xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thiết bị tự bảng chữ cái.

b. Sắp xếp điểm Toán theo trang bị tự bớt dần nhằm biết các bạn nào gồm điểm Toán cao nhất.

c. Giống như như vậy sắp xếp điểm Văn theo trang bị tự tăng dần.

Gợi ý làm cho bài:

a. Làm việc thực hiện bố trí tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo máy tự bảng chữ cái:

- lựa chọn cột Ten.

- nhấn vào vào công cụ.

b.Thao tác triển khai sắp xếp điểm Toán theo thiết bị tự bớt dần để biết bạn nào có điểm Toán cao nhất:

- chọn cột Toan.

- nhấp chuột vào chính sách .

c.Thao tác triển khai sắp xếp điểm Van theo đồ vật tự tăng dần:

- lựa chọn cộtVan.

- nhấn vào vào hiện tượng .

Bài 4

Tìm vào bảng những học sinh có điểm trung bình một môn nào chính là 10.

Gợi ý có tác dụng bài:

Các làm việc tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10:

- Bấm tổ hợp phím Ctrl+F.Khi đó hộp thoạiFind và Replacemở ra:

+ Ở Find What, gõ vào "10".

+ Ở Look in, lựa chọn bảng Hoc_sinh.

+ Ở Match, lựa chọn Whole Field.

+ Ở Search, lựa chọn All.

Chú ý:

- có thể chọn rồi xóa nhiều phiên bản ghi cùng lúc.

- Trong chế độ trang dữ liệu, Access auto lưu những biến đổi trên bạn dạng ghi và fan dùng không cần thiết phải dùng lệnh Save.

- trong những khi làm việc, một biểu tượng hình cây viết chì () chỉ ra rằng ta vẫn thực hiện đổi khác tại phiên bản ghi nào đó cùng những chuyển đổi hiện chưa được lưu. Khi gửi sang một bạn dạng ghi khác, biểu tượng này gửi thành hình tam giác (

*
) cho thấy thêm những đổi khác trên bản ghi đã làm được lưu.

Di chuyển trong bảng:

- rất có thể dùng con chuột để chuyển tới một phiên bản ghi hoặc một ngôi trường bất kì.

- các nút lệnh trên thanh dịch rời (hình 1) ở góc dưới phía bên trái cửa sổ chất nhận được di chuyển hẳn sang lại giữa các bản ghi.

*

Một số cách di chuyển khác:

- nhận phím Tab hoặc Shift+Tab để gửi tới hoặc lùi lại giữa những trường trong bảng.

- Nhấn các phím mũi thương hiệu để chuyển giữa các ô vào bảng.

- nhận phím Home End để gửi tới ngôi trường đầu cùng trường cuối vào một bạn dạng ghi.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Phân Biệt X^2, Phương Trình Bậc 2 Một Ẩn

- dấn Ctrl+Home để chuyển cho ô đầu của bảng, Ctrl+End để gửi tới ô cuối của bảng.