Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 thử nghiệm theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Tag: bai tap tieng anh lop 10 theo tung unit co dap an

Mục lục bài tập giờ Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 10 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your toàn thân And You

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 10 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi giờ Anh lớp 10 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways khổng lồ Learn

Đề khám nghiệm 1 máu Tiếng Anh 10 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi tiếng Anh lớp 10 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ai/ những đáp án còn sót lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /eə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /i:/ những đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ai/ các đáp án sót lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /tʃ/ các đáp án sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different găng pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm sản phẩm công nghệ 2, những đáp án còn lại trọng âm máy 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm vật dụng 1, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm sản phẩm 2, những đáp án sót lại trọng âm trang bị 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm lắp thêm 2, các đáp án sót lại trọng âm đồ vật 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm vật dụng 1, những đáp án còn lại trọng âm thiết bị 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm vật dụng 2, các đáp án sót lại trọng âm trang bị 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, những đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family and my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men & women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ to college next year.

A. GoB. To go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ to France this summer time.

A. TravelB. Lớn travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried lớn raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. Lớn have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how to lớn _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing khổng lồ join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other city in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính từ là danh từ, ta đề nghị 1 danh từ cân xứng về nghĩa, ta thấy schooling là việc học tập.

Dịch: Sam không nhận được nhiều giáo dục chủ yếu thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ duy nhất đi được cùng với “trust” là childlike trust: sự tin tưởng đến mức ngây ngô khờ.

Dịch: suốt cuộc đời, cô ấy đã bao gồm một tinh thần khờ ngớ ngẩn vào tín đồ khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: lao động chính gia đình, bạn kiếm chi phí nuôi cả nhà

Dịch: bố tôi là trụ cột gia đình còn mẹ là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: thắc mắc đuôi, vế trước khẳng định vế sau bao phủ định, không thay đổi về khía cạnh thời rượu cồn từ.

Dịch: Anh ấy đang gặp gỡ rất các rắc rối, bao gồm phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cụm từ “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả bọn ông và thanh nữ cần chịu đựng trách nhiệm như nhau trong việc chia sẻ công việc nội trợ và con cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo wish to vày st: ao ước làm gì

Dịch: cửa hàng chúng tôi muốn vào đại học năm học tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: gia đình gồm nhiều thế hệ thông thường sống

Under the same roof: dưới thuộc mái nhà

Dịch: Một mái ấm gia đình mở rộng là mái ấm gia đình với nhiều hơn thế nữa hai nắm hệ thông thường sống dưới thuộc mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: ý kiến đề nghị cùng nhau làm cho gì

Dịch: Anh ấy đề nghị cửa hàng chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “financial burden”: gánh nặng tài bao gồm

Dịch: tuy nhiên gánh nặng tài chính, bà mẹ anh ấy nỗ lực tự mình nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love to lớn V là cấu trúc được cần sử dụng khi bạn có nhu cầu đề nghị thanh lịch cái gì đó.

Dịch: chúng tôi muốn uống 3 tách bóc cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: do the laundry: làm các bước giặt giũ

Know how to V: biết cách thao tác làm việc gì

Dịch: Tôi không biết cách làm các bước giặt giũ cùng là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu có quan hệ nguyên nhân- kết quả nên cần sử dụng because để nối.

Dịch: bởi vì anh ấy mệt, cần anh ấy không thể thao tác làm việc thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc contribute lớn st: đóng góp vào vật gì

Dịch: Ý tưởng của anh ấy ấy đóng góp không hề ít vào dự án của bọn chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a trò chơi of football = a football match: 1 trận bóng đá

Dịch: lúc còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia những trận đấu nhẵn đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau bao gồm “than” buộc phải câu là đối chiếu hơn. Câu vẫn thiếu nhà ngữ và rượu cồn từ đề nghị đáp án A là phù hợp lý.

Dịch: không ít người dân sống sinh hoạt Thượng Hải hơn bất kì tp nào ở Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong to lớn a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I and my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare to lớn go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool and considerate man. He is just và fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere and hardworking. He always goes lớn office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured & caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor and the needy. She is religious and God-fearing.

Our family has been known for discipline & values. We give great importance to lớn values & morals in life. Since our early childhood, we are taught lớn respect the elders và love the children. We learnt the lesson of punctuality & honesty from our grandfather. It is due to lớn the good education of our grandparents that we could excel both in sports & education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health and physical fitness.

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love & affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle and considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how lớn be on time và honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used to getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries to solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: bao gồm 6 thành viên trong ngôi nhà đất của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là nhà gia đình… ra quyết định của ông là ở đầu cuối trong các các bước gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: quyết định của ông không bao giờ bị lay động bởi bất kì ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: ba tôi là một trong cán bộ cảnh sát. Ông khôn cùng là bạn kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “She is soft-natured and caring. She takes great care of us.”.

Dịch: chị em rất dịu hiền cùng chu đáo. Mẹ chăm sóc chúng tôi cực kỳ chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather.”.

Dịch: shop chúng tôi học được bài xích học về sự đúng tiếng và chân thực từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: từ bé, chúng tôi đã vào mực thước dậy mau chóng vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love & affection.”.

Dịch: bạn trẻ tôn trọng bạn lớn tuổi trong những lúc người béo tuổi so với người dưới bằng tình yêu thương là lòng cảm mến.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “If a thành viên has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu một thành viên có chút vấn đề, cả mái ấm gia đình sẽ sát bên người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu mái ấm gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Home is place where I feel heaven và my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to giới thiệu our daily experiences. My mother __________ (14) extra care to prepare the most delicious food I like and she is my best friend. My father has always been my best companion & I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much & we always wish khổng lồ be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “the reason for st”: lý do do việc làm gì

Dịch: công ty là nơi tôi cảm thấy như thiên đường và bố mẹ tôi là lý do cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: nhiều từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả tía và bà bầu tôi đa số đang làm cho việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” đứng đầu câu, theo sau là vệt phẩy, sở hữu nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm kiếm thấy thời gian share mọi việc xẩy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: các từ take care: chăm lo

Dịch: bà mẹ tôi dành thêm thời gian chuẩn bị món ăn uống tôi thích với là người đồng bọn nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: biến đổi thể câu đk loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không tồn tại bố mẹ, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back khổng lồ the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back to the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work to take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped to lớn working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working lớn take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped khổng lồ work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi công ty chúng tôi quay lại hiệu sách, cửa hàng chúng tôi sẽ download quyển sách cửa hàng chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: kết cấu stop Ving lớn V: dừng bài toán đang làm lại để làm việc không giống

Dịch: các công nhân dừng thao tác để ngủ ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu phân tách thời quá khứ đơn vì có mốc thời hạn in 1801.

Dịch: Napoleon tấn công hòn đảo Santo Domingo nghỉ ngơi bắc Ấn vào thời điểm năm 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: cụm từ “play an important role in st”: vào vai trò quan trọng đặc biệt trong loại gì

Dịch: gia đình đóng vai trò đặc trưng trong cuộc sống mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả bố và mẹ rất cần phải chịu trách nhiệm nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can vì chưng to give your parents a hand with the housework?

B. What vì you can to give your parents a hand with the housework?

C. What do you can give khổng lồ your parents a hand with the housework?

D. What can you bởi vì to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: rất có thể làm gì

Give sb a hand: giúp đỡ ai

Dịch: bạn có thể làm gì sẽ giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

Xem thêm: Hai Con Đường Hô Hấp Ở Thực Vật Gồm, Các Con Đường Hô Hấp Ở Thực Vật

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: chổ chính giữa sự với ai

Dịch: Tôi thường trung tâm sự với bà bầu khi bao gồm vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại tại tiếp nối vì tất cả mốc thời gian “at the moment”