Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, bây giờ hijadobravoda.comVN gửi tới bạn đọc tài liệu "Bài tập bổ trợ Tiếng Anh lớp 11 thí điểm". Hi vọng sẽ giúp ích cho chúng ta học tập với giảng dạy.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 thí điểm

 

ENGLISH 11

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

UNIT 1: THE GENERATION GAP

(KHOẢNG CÁCH THẾ GIỚI)

I.VOCABULARY

1. Afford /əˈfɔːd/(v): có chức năng chi trả

2. Attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ

3. Bless /bles/ (v): ước nguyện

4. Thương hiệu /ˈbrænd neɪm/(n.phr): hàng hiệu

5. Browse /braʊz/ (v): tìm kiếm kiếm thông tin trên mạng

6. Burden /ˈbɜːdn/(n): gánh nặng

7. Casual /ˈkæʒuəl/(a): thường, bình thường, thông thường

8. Change one’s mind /tʃeɪndʒ – maɪnd/(idm): chuyển đổi quan điểm

9. Childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n): việc âu yếm con cái

10. Comfortable /ˈkʌmftəbl/(a): thoải mái, dễ chịu

11. Compassion /kəmˈpæʃn/(n): lòng thương, lòng trắc ẩn

12. Conflict /ˈkɒnflɪkt/(n): xung đột

13. Conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ

14. Control /kənˈtrəʊl/(v): kiểm soát

15. Curfew /ˈkɜːfjuː/(n): hạn thời hạn về nhà, lệnh giới nghiêm

16. Current /ˈkʌrənt/ (a): ngày nay, hiện nay nay

17. Disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n): sự không tán thành, phản bội đối

18. Dye /daɪ/ (v): nhuộm

19. Elegant /ˈelɪɡənt/(a): thanh lịch, tao nhã

20. Experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a): gồm kinh nghiệm

21. Extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình đa nạm hệ

22. Extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a): nước ngoài khóa, trực thuộc về nước ngoài khóa

23. Fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thời trang, phù hợp mốt

24. Financial /faɪˈnænʃl/ (a): trực thuộc về tài chính

25. Flashy /ˈflæʃi/(a): diện, hào nhoáng

26. Follow in one’s footstep: theo bước, nối bước

27. Forbid /fəˈbɪd/(v): cấm, phòng cấm

28. Force /fɔːs/(v): bắt buộc, buộc phải

29. Frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a): gây khó khăn chịu, bực mình

30. Generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p): khoảng cách giữa những thế hệ


ENGLISH 11

PAGE * MERGEFORMAT 5

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

UNIT 1: THE GENERATION GAP

(KHOẢNG CÁCH THẾ GIỚI)

I.VOCABULARY

1. Afford /əˈfɔːd/(v): có công dụng chi trả

2. Attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ

3. Bless /bles/ (v): cầu nguyện

4. Tên thương hiệu /ˈbrænd neɪm/(n.phr): sản phẩm hiệu

5. Browse /braʊz/ (v): tìm kiếm tin tức trên mạng

6. Burden /ˈbɜːdn/(n): gánh nặng

7. Casual /ˈkæʒuəl/(a): thường, bình thường, thông thường

8. Change one’s mind /tʃeɪndʒ – maɪnd/(idm): chuyển đổi quan điểm

9. Childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n): việc chăm lo con cái

10. Comfortable /ˈkʌmftəbl/(a): thoải mái, dễ dàng chịu

11. Compassion /kəmˈpæʃn/(n): lòng thương, lòng trắc ẩn

12. Conflict /ˈkɒnflɪkt/(n): xung đột

13. Conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ

14. Control /kənˈtrəʊl/(v): kiểm soát

15. Curfew /ˈkɜːfjuː/(n): hạn thời hạn về nhà, lệnh giới nghiêm

16. Current /ˈkʌrənt/ (a): ngày nay, hiện tại nay

17. Disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n): sự không tán thành, phản nghịch đối

18. Dye /daɪ/ (v): nhuộm

19. Elegant /ˈelɪɡənt/(a): thanh lịch, tao nhã

20. Experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a): có kinh nghiệm

21. Extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình đa nỗ lực hệ

22. Extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a): nước ngoài khóa, trực thuộc về ngoại khóa

23. Fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thời trang, đúng theo mốt

24. Financial /faɪˈnænʃl/ (a): thuộc về tài chính

25. Flashy /ˈflæʃi/(a): diện, hào nhoáng

26. Follow in one’s footstep: theo bước, nối bước

27. Forbid /fəˈbɪd/(v): cấm, ngăn cấm

28. Force /fɔːs/(v): bắt buộc, buộc phải

29. Frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a): gây cạnh tranh chịu, bực mình

30. Generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p): khoảng cách giữa những thế hệ

31. Hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n): kiểu dáng tóc

32. Impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody: áp bỏ lên ai đó

33. Interact /ˌɪntərˈækt/(v): tương tác, giao tiếp

34. Judge /dʒʌdʒ/(v): phán xét, đánh giá

35. Junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p): đồ ăn vặt

36. Mature /məˈtʃʊə(r)/ (a): trưởng thành, chín chắn

37. Multi-generational /ˌmʌlti – ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a): đa thế hệ, nhiều thế hệ

38. Norm /nɔːm/(n): sự chuẩn mực

39. Nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p): gia đình hạt nhân

40. Obey /əˈbeɪ/(v): vâng lời, tuân theo

41. Objection /əbˈdʒekʃn/(n): sự phản bội đối, phản bội kháng

42. Xuất hiện –minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a): thoáng, tháo dỡ mở

43. Outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v): vượt rộng hẳn, các hơn

44. Pierce /pɪəs/(v): xâu khuyên (tai, mũi,..)

45. Prayer /preə(r)/ (n): lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu

46. Pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực, sự thúc bách

47. Privacy /ˈprɪvəsi/(n): sự riêng biệt tư

48. Relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n): sự nghỉ ngơi ngơi, giải trí

49. Respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng

50. Respectful /rɪˈspektfl/ (a): có thái độ tôn trọng

51. Responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a): tất cả trách nhiệm

52. Right /raɪt/(n): quyền, quyền lợi và nghĩa vụ

53. Rude /ruːd/ (a):thô lỗ, nhăng nhố

54. Sibling /ˈsɪblɪŋ/ (n):anh/chị/em ruột

55. Skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a): bó sát, ôm gần cạnh

56. Soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr): nước ngọt, nước uống có gas

57. Spit /spɪt/ (v):khạc nhổ

58. State-owned/ˌsteɪt – /əʊnd/(adj): thuộc về bên nước

59. Studious (a): chuyên chỉ, chuyên cần

60. Stuff /stʌf/ (n):thứ, món, vật

61. Swear /sweə(r)/ (v): thề, chửi thề

62. Table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p): cung biện pháp

63. Taste /teɪst/ (n) in: thị hiếu về

64. Tight /taɪt/ (a): bó sát, ôm cạnh bên

65. Trend /trend/ (n): xu thế, xu thế

66. Upset /ʌpˈset/ (a): ko vui, bi thảm chán, lo lắng, hoảng loạn

67. Value /ˈvæljuː/ (n): quý hiếm

68. Viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n): quan tiền điểm

69. Work out (phr.v): tìm ra

GRAMMAR

MODALS

1. Should – Ought to lớn – Had better

* Form: should/ ought to lớn + V(bare -inf): bắt buộc làm gì

Hình thức bao phủ định của should là should not (shouldn"t); của ought to là ought not to (oughtn"t) to; của had better là had better not.

Chúng ta sử dụng should, ought to để lấy ra ý kiến của chúng ta về việc nào đó hoặc đưa ra lời khuyên mang lại ai kia (give our opinions about something or advice khổng lồ somebody). Trong phần nhiều các trường vừa lòng thì bạn cũng có thể dùng ought to sửa chữa cho should.

E.g: You should/ ought khổng lồ finish your homework before you go out.

Tuy nhiên tất cả sự không giống biệt nhỏ tuổi giữa should với ought to:

- "Should" thường được dùng khi chúng ta muốn miêu tả quan điểm, chủ kiến cá nhân

E.g: I think you should see him. (Tôi nghĩ bạn nên gặp gỡ anh ta.)

- "Ought to" thường được sử dụng khi kể tới điều luật, nhiệm vụ, quy định

E.g: They ought lớn follow the school"s policy, or they will get expelled. (Họ bắt buộc tuân theo chế độ của ngôi trường học, hoặc là họ sẽ bị đuổi thoát khỏi trường.)

- "Should" thường được sử dụng trong các thắc mắc hơn "ought to", đặc biệt là trong loại câu hỏi WH- questions

E.g: What should I vị if I have any problems? (Tôi nên làm cái gi nếu tôi chạm chán vấn đề?)

- Should/ Ought to +have + PP: đáng ra đã cần làm gì

Diễn tả một điều gì đấy lẽ ra đã đề nghị hoặc phải xảy ra trong vượt khứ nhưng thực tế đã không xảy ra trong thừa khứ vì nguyên nhân nào đó

E.g: I should have gone lớn the post office this morning. (Lẽ ra sáng hôm nay tôi đề xuất đi bưu điện.)

tôi dường như không đi

Diễn tả sự đáng tiếc, ân hận hận dường như không làm việc nào đó (express regret that something was not done)

I failed the exam. I should have studied harder. (Tôi vẫn thi trượt. Đáng lẽ ra tôi phải chăm học tập hơn.)

- bạn có thể dùng cụm was/were supposed lớn V để thay thế cho should have pp

E.g: She was supposed to lớn go/ should have gone to lớn the các buổi tiệc nhỏ last night.

* Form: Had better + V: nên, xuất sắc hơn nên làm gì (Had better ="d better)

- Had better: cũng cần sử dụng khi mang đến lời khuyên, hay miêu tả điều gì đó tốt nhất nên làm. Had better được dùng để cho lời khuyên về sự vật sự việc, trường hợp cụ thể, còn lời khuyên nhủ chung họ nên sử dụng "ought to" hoặc "should"

E.g: It"s cold today. You"d better wear a coat when you go out. (Hôm nay trời lạnh. Tốt hơn là bạn nên mặc áo khóa ngoài khi đi ra bên ngoài một trường hợp đặc biệt)

- Had better đặc biệt được dùng để lấy ra lời khuyên mang ý nghĩa cấp bách, lưu ý và doạ dọa

E.g: You had better be on time or you will be punished. (Bạn nên đúng giờ hoặc trường hợp không bạn sẽ bị trừng phạt.)

2. Must- Have (Got) to

"Must" và "Have (got) to" đều có nghĩa là "phải": để chỉ sự phải hay cần thiết phải làm cho một việc gì đó (express obligation or the need to vì sth)

E.g: I must/ have to go out now.

Must cùng have (got) to rất có thể dùng để thay thế cho nhau nhưng thỉnh thoảng giữa chúng gồm sự không giống nhau:

- Must: mang tính chất cá nhân, để diễn tả sự bắt buộc đến từ người nói, cảm hứng của cá thể mình (chủ quan). Bạn nói thấy câu hỏi đó quan trọng phải làm

E.g: I really must give up smoking (Tôi thực sự đề nghị bỏ thuốc.)

- Have (got) to: không mang ý nghĩa chất cá nhân, để diễn đạt sự buộc phải đến từ các yếu tố nước ngoài cảnh bên ngoài như phép tắc lệ, chế độ (sự bắt buộc mang ý nghĩa khách quan- external obligation).

E.g: You can"t turn right here. You have lớn turn left. (because of the traffic system)

Have got to lớn ~ have to tuy vậy have got to lớn thường được dùng trong ngữ điệu nói (informal)

Have toHave got toI/you/we/they have lớn I/you/we/they don"t have to

Do I/you/we/they have to...?I/you/we/they have got khổng lồ I/you/we/they haven"t got to lớn

Have I/you/we/they got to...?Nếu have được tỉnh lược "ve thì bọn họ phải tất cả "got"

E.g: They"ve got khổng lồ be changed. (không được sử dụng They"ve to be changed)

Trong thì quá khứ đơn, chúng ta thường dùng "had to" rộng là "had got to"

- Must hoàn toàn có thể được dùng để nói về bây giờ và tương lai, nhưng lại không được dùng ở thừa khứ. Gắng vào đó, ta cần dùng had khổng lồ (have to sử dụng được ở tất cả các thì)

E.g: I must go to lớn school now.

I must go khổng lồ school tomorrow. /I will have to go to school tomorrow.

I had khổng lồ go to school yesterday.

Nếu không chắc chắn là nên dùng từ làm sao thì thông thường để "an toàn" rộng ta nên dùng have

- Must còn dùng để đưa ra sự suy luận phụ thuộc vào lập luận logic

E.g: She must be upstairs. We"ve looked everywhere else. (Cô ta chắc chắn rằng ở bên trên tầng. Shop chúng tôi đã tìm những nơi khác.)

- Must + be/ feel + adj: để phân trần sự thấu hiểu cảm giác của ai đó

E.g: You must be tired after that trip. (Bạn chắc rằng rất mệt mỏi sau chuyến đi đó.)

Mustn"t và Don"t have to

Must not (mustn"t) khác trọn vẹn với don"t/ doesn"t have to

+ Mustn"t: không được thiết kế gì đó (chỉ sự cấm đoán)

E.g: You mustn"t tell the truth. (Bạn ko được phép thổ lộ sự thật)

+ Don"t have khổng lồ = Don"t need to: không bắt buộc làm gì, không phải làm cái gi (nhưng bạn cũng có thể làm nếu như khách hàng muốn)

E.g: You don"t have lớn get up early. (Bạn không phải thức dậy mau chóng đâu.)

- Must + have + PP: có lẽ rằng đã, hẳn là

Diễn tả sự tư duy hay tóm lại logic nhờ vào thực tế ở quá khứ (to draw a conclusion about something happened in the past)

E.g: Mary passed the exam with flying colors. She must have studied hard. (Mary vẫn thi đậu với hiệu quả cao. Cô ấy chắc rằng đã học siêng chỉ.)

Must + have been + Ving: chắc hẳn lúc ấy đang

E.g: I didn"t hear the doorbell. I must have been gardening behind the house. (Tôi dường như không nghe thấy chuông cửa. Chắc hẳn lúc ấy tôi đang làm vườn vùng phía đằng sau nhà.)

■ BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 1: Choose the best option in the bracket khổng lồ complete the sentences.

1. Yesterday I (must/ mustn"t/ had to) finish my English project.

2. He will (must/ have to/ has to) wait in line lượt thích everyone else.

3. We (must be/ mustn"t / have to) on time for work.

4. We (have to lớn not/ must/ mustn"t) forget to lớn take the chicken out of the freezer.

5. If you are under 15, you (have/ must/ mustn"t) khổng lồ get your parents" permission.

6. Your child may (have to/ had to/ must) try on a few different sizes.

7. The doctor (must/ mustn"t/ have to) get here as soon as he can.

8. Vày you (have to/ must/ mustn"t) work next weekend?

9. Bicyclists (mustn"t/ must/ has to) remember to signal when they turn.

10. Susan, you (mustn"t/ must/ have to) leave your clothes all over the floor like this.

Bài 2: Choose the best answer (A, B, C or D) to lớn complete the following sentences.

1. You__________use your thiết bị di động phone in the exam.

A. Oughtn"t to B. Mustn"tC. Don"t have khổng lồ D. Shouldn"t

2. My grandparents live in the suburb. Therefore, whenever we visit them, we__________a bus.

A. Must takeB. Should takeC. Have khổng lồ be taken D. Have khổng lồ take

3. We__________smoke on the bus.

A. Mustn"tB. Can"tC. Needn"tD. Mightn"t

4. There are a lot of tickets left, so you__________pay for the tickets in advance.

A. Mustn"tB. Won"tC. ShouldD. Don"t have to

5. You__________eat plenty of fruit or vegetables every day because they are good for your health.

A. Oughtn"t toB. Mustn"tC. Don"t have toD. Should

6. You__________wash the car. I had it done yesterday.

A. Mustn"tB. Needn"tC. MustD. May not

7. She is a good teacher; thus, I think you__________to ask her for some advice.

A. Oughtn"tB. MustC. HaveD. Ought

8. It"s a secret. You__________let anyone know about it.

A. Mustn"tB. Needn"tC. Mightn"tD. May not

9. Vietnamese school students nowadays__________wear uniform.

A. Have toB. Need toC. ShouldD. Could

10. We__________open the lion"s cage. It is contrary lớn zoo regulations.

A. MustB. Mustn"tC. Needn"tD. Should

11. When swimming in the pool, children__________be accompanied by their parents.

A. ShouldB. MustC. Don"t have toD. Have to

12. If you want lớn maintain a good relationship, you__________behave impolitely lượt thích that.

A. Ought to notB. Ought not lớn C. Mustn"tD. Don"t have

13. This drink isn"t beneficial for health. You__________drink it too much

A. ShouldB. Ought to notC. Ought not toD. Mustn"t

14. This warning sign says that you__________step on the grass.

A. Shouldn"tB. Mustn"tC. Don"t have toD. Ought not to

15. I think you__________do exercise regularly in order to lớn keep in shape.

A. MustB. Should

C. Ought toD. Both B & C are correct

16. My motorbike broke down yesterday, so I__________catch a taxi to school.

A. ShouldB. OughtC. MustD. Has better

17. You look exhausted. You__________take a rest instead of working overtime.

A. ShouldB. OughtC. MustD. Has better

18. Those audiences__________show their tickets before entering the concert hall.

A. Have toB. MustC. Ought toD. Don"t have to

19. The children__________spend too much time watching TV.

A. Mustn"tB. Ought lớn not

C. Shouldn"tD. Both B & c are correct

20. If you have a bad headache, you__________see the doctor.

A. Had betterB. MustC. OughtD. Have better

Bài 2:

1. B (Bạn ko được sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh di động trong kì thi.)

2. D (Ông bà tôi sống sống vùng nước ngoài ô. Vì thế, bất cứ bao giờ đến thăm ông bà thì công ty chúng tôi phải bắt xe pháo buýt.)

3. A (Chúng ta ko được hút thuốc lá trên xe pháo buýt.)

4. D (Còn nhiều vé nên bạn không cẩn phải đặt vé trước đâu.)

5. D (Bạn nên ăn đủ loại rau với hoa quả hàng ngày vì chúng giỏi cho sức khỏe.)

6. B (Bạn không đề nghị rửa ô tô. Tôi đang rửa trong ngày hôm qua rồi.)

7. D (Cô ấy là 1 giáo viên giỏi; vị vậy tôi nghĩ bạn nên hỏi lời khuyên của cô ấy.)

8. A (Đó là 1 trong bí mật. Chúng ta không được nhằm ai biết.)

9. A (Học sinh Việt Nam ngày này phải khoác đồng phục.)

10. B (Chúng ta không được mở chuồng sư tử. Điều này trái với lý lẽ của sở thú.)

11. B (Khi tập bơi trong hồ bơi thì trẻ đề nghị ở cùng với bố mẹ.)

12. B (Nếu bạn muốn duy trì côn trùng quan hệ xuất sắc đẹp thì bạn tránh việc cư xử bất lịch sự như vậy.)

13. C (Đồ uống này không có lợi cho sức khỏe. Bạn không nên uống vượt nhiều.)

14. B (Biển báo cấm này cho biết bạn không được phép giẫm lên cỏ.)

15. D (Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục thường xuyên để luôn luôn khỏe mạnh.)

16. C (Hôm qua xe pháo tôi bị hỏng bắt buộc tôi đang bắt xe taxi tới trường.)

17. A (Bạn trông vô cùng mệt. Bạn nên nghỉ ngơi thay vì làm thêm giờ.)

18. A (Những khán kia phải xuất trình vé trước khi vào phòng hòa nhạc.)

19. C (Bọn trẻ tránh việc dành vô số thời gian coi ti-vi.)

20. A (Nếu chúng ta đau đầu nặng thì tốt nhất có thể nên đi chạm mặt bác sỹ.)

Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

1. (A) I will leave here early (B) because (C) I must (D) studying for my exam.

2. I (A) stayed up (B) late last night because I (C) mustn"t go lớn school (D) on Sunday.

3. We (A) ought to lớn not play football (B) as (C) it"s raining (D) outside.

4. You (A) mustn"t (B) to lớn drive a car (C) if you (D) don"t have a driving licence.

5. If you (A) want some useful (B) advice, you (C) have better talk to lớn your parents (D) about your problem.

6. Yesterday I (A) must (B) stay (C) at home (D) due to lớn the bad storm.

7. Because of his (A) poverty, he (B) has khổng lồ (C) struggling to (D) make ends meet.

8. (A) According lớn the rules (B) of this game, you (C) don"t have to (D) drop the ball.

9. This competition is (A) optional, so we (B) not (C) have khổng lồ take part in (D) it.

10. My (A) advice is you (B) have to consider carefully (C) before (D) making the final decision.

Bài 3:

1. D (studying => study)6. A (must => had to)2. C (mustn"t => don"t have to)7. C (struggling => struggle)3. A (ought to not => ought not to)8. C (don"t have to lớn => mustn"t)4. B (to drive => drive)9. B (not => don"t)5. C (have better => had better)10. B (have lớn => should)Bài 4: Fill in the blanks with "must" or "have to".

1. Professor quang đãng told me today that I__________give in that assignment by Friday at the latest.

2. Mark! This is a one way street. You__________turn back và use Le Loi Street.

3. My back has been hurting for weeks. I __________go to lớn the doctor"s.

4. My company said that if I want this promotion, I__________go to lớn the doctor"s for a thorough medical check-up first.

5. I went to see "Titanic" at the cinema last night. What a great film! You__________go & see it!

6. Linda, thanks for everything. It was a great party. I__________go now. My husband is waiting for me outside.

7. I am taking out a ngân hàng loan this month. I__________pay a lot of taxes all together.

8. The local council is really strict about protecting that piece of lawn! You__________walk around it!

Bài 4:

1. Have to5. Must2. Have to6. Have to3. Must7. Have to4. Have to8. Have to

Bài 5: Fill in the blanks with affirmative or negative forms of "must or have to/ has to".

1. You really__________stop driving so fast or you"ll have an accident!

2. I can give you my bike, so you__________buy a new one.

3. They__________be in a hurry, because they have got more than enough time.

4. I really__________remember khổng lồ post that letter before five o"clock.

5. Tomorrow is Sunday. You__________get up very early.

6. This room is a mess. I really__________find time khổng lồ clean it!

7. You__________wear a tie if you want to lớn go to lớn that restaurant. It"s one of their rules!

8. I am broke. I__________borrow some money to buy a car.

9. You__________stop smoking. It is very harmful.

10. Mr. Dickson is travelling abroad this summer, so he__________get his passport soon.

11. All the students__________obey the school rules.

12. You__________speak too loud, the baby is sleeping.

13. Students__________look at their notes during the test.

14. I have a terrible headache, so I__________leave early.

15. Snow has blocked the roads. We__________stay here until it"s cleared.

Bài 5:

1. Must6. Must11. Have to2. Don"t have to7. Have to12. Mustn"t3. Don"t have to8. Have to13. Mustn"t4. Must9. Must14. Must5. Don"t have to10. Has to15. Have to

Bài 6: Rewrite each sentence using the word(s) in the brackets.

1. I am not allowed lớn go out in the evening, (mustn"t)

I ____________________.

2. It is a good idea for US to take an umbrella with US when we go out. (should)

We ____________________.

3. It is necessary for young people khổng lồ plan for their future, (have to)

Young people ____________________.

4. Ms. Hoa is in charge of cleaning the floor every day. (has to)

Ms. Hoa ____________________.

5. Tim doesn"t get permission lớn use that computer, (mustn"t)

Tim ____________________.

Bài 6:

1. I mustn"t go out in the evening.

2. We should take an umbrella with us when we go out.

3. Young people have to lớn plan for their future.

4. Ms. Hoa has to clean the floor every day.

5. Tim mustn"t use that computer.

Bài 7: Rewrite the following sentences using modals.

1. Smoking is not allowed in the hospital.

You ____________________.

2. It isn"t necessary for you lớn book the tickets.

You ____________________.

3. You are not allowed to lớn park here.

You ____________________.

4. It is better for parents khổng lồ take time khổng lồ understand their children.

Parents had ____________________.

5. If I were you, I would buy this house.

You ____________________.

Bài 7:

1. You must not smoke in the hospital. (Bạn ko được phép thuốc lá trong bệnh viện.)

2. You don"t have to/ don"t need to lớn book the tickets. (Bạn không nhất thiết phải đặt vé trước.)

3. You mustn"t park here. (Bạn ko được đỗ xe ngơi nghỉ đây.)

4. Parents had better take time lớn understand their children. (Bố chị em nên dành thời hạn để hiểu bé cái.)

5. You should buy this house. (Bạn nên mua ngôi công ty này.)

■ BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO

Bài 8: Choose the best option in the bracket to lớn complete the sentences.

1. Look at my new thiết bị di động phone. It (must / can) play movies!

2. What"s your new phone number? I (can"t / mustn"t) remember it.

3. Can you change my appointment? I"m busy so I (won"t be able lớn / don"t have to) come at eight o"clock tomorrow.

4. Jane (can / must) be in the office now. I saw her go in 5 minutes ago.

5. My wallet"s gone! Someone (can / must) have stolen it!

6. (You"ve got / You"re allowed) lớn show your driving licence when you rent a car.

7. Take your time. We (can"t / don"t have to) be there until seven.

8. We"re late. (We"d better/ We might) hurry up.

9. You (couldn"t / aren"t allowed) khổng lồ drive without a licence in the UK.

Xem thêm: Trong Hiện Tượng Phản Xạ Ánh Sáng Thì Góc Nào Là Góc Tới? A Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng Là Gì

10. Are you hungry? (I make/ I’ll make) something for you.

Bài 8:

1. Can (Hãy chú ý vào điện thoại cảm ứng thông minh mới của tớ đi. Nó hoàn toàn có thể chiếu phim!)

2. Can"t (Số điện thoại thông minh mới của khách hàng là bao nhiêu? Tôi quan trọng nhớ được.)

3. Won"t able to lớn (Bạn gồm thể chuyển đổi cuộc hứa không? Tôi bận nên sẽ không thể đến vào tầm 8h sáng sủa mai được.)

4. Must (Bây giờ dĩ nhiên Jane sống cơ quan. Tôi đã thấy cô ấy đi vào cách phía trên 5 phút.)