Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 6


Mục lục bài bác tập tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề chất vấn 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành vào ngày cuối tuần chơi mong lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn do gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ Anh vào trang bị 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu khá nhút nhát. Cô không nói những khi chạm mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: các từ chỉ địa chỉ “between…and…”: ở giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó làm việc giữa cái bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại đơn do bao gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex hay làm chấm dứt bài tập về nhà thời điểm 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “there + are + danh trường đoản cú số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: bè bạn dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời bây giờ đơn

Dịch: có phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ dùng lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: các từ “go to lớn the judo club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vì chưng you vì in your không lấy phí time? – I always ________ books in my free time.

A. Is reading B. Lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn vì bao gồm trạng từ “always”

Dịch: – Lúc ung dung cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tại tiếp nối vì tất cả trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. Lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) lớn V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ mới này vượt khó cần tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời chỗ nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, do thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay sát trường, chính vì vậy cậu ấy thường quốc bộ với một vài người bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tại tiếp tục vì tất cả mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang đưa cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau tiếng học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tôi không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong muốn tham gia lớp giờ Anh sau giờ đồng hồ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel khổng lồ work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở lúc này đơn vì bao gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe trang bị mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh hoạt trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều phải động từ chia ở dạng số những “are”

Dịch: toàn bộ các môn sinh sống trường bắt đầu của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ vị / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English demo gooder than I do.

B. Helen does this English kiểm tra better than I do.

C. Helen is doing this English chạy thử good than I do.

D. Helen vày this English thử nghiệm better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to lớn study hard to please our parents.

B. We ought studying hard to lớn please our parents.

C. We ought khổng lồ study hard lớn pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “ought khổng lồ V”: có bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: chúng ta phải học cần mẫn để làm phụ huynh hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp tục vì gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng và đen.

Dịch: cô giáo tôi có mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không lấy phí spends.

B. He spends most his không lấy phí time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành số đông thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to take & ask your teacher the khung to sign.

B. Please your teacher her take the khung to và ask lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask lớn the her and.

D. Please take the khung to your teacher và ask her lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “take st to lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb lớn V” yêu ước ai làm gì

Dịch: sung sướng mang lá đơn đến mang đến cô giáo của em với nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, & three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: gồm một chiếc cây bút chì, 1 dòng compa, cùng 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, ăn ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi phù hợp học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: đổi khác giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi tất cả 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to bởi homework after class

A. Students must do homework after class.

B. Students may vày homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to bởi homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have to V” = “ought to V”: gồm bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học sinh cần phải làm bài bác tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

Xem thêm: Đáp Án Bài Tập Cuối Khóa Module 4.0 Tiểu Học, Bài Tập Cuối Khóa Module 4

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thay đổi 2 cấu trúc “Be adj enough to lớn V” (đủ như vậy nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống: