Bài 3. Write about your family. (Viết về mái ấm gia đình bạn). There are four people in my family. My father is thirty-six years old, and my mother is thirty-one years old. My brother is four years old. I am eight years old. We are a happy family.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11


A. PHONICS và VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

Bài 1. Complete và say aloud.

(Hoàn thành cùng đọc to).

1. Grandmother (bà nội/ngoại)

2. Grandfather (ông nội/ngoại)

Bài 2. Bởi the puzzle. (Giải trò chơi ô chữ).

1. MOTHER (mẹ) 2. GRANDFATHER (ông)

2. GRANDMOTHER (bà) 4. FATHER (ba, bố, cha)

3. SISTER (chị/em gái) 6. BROTHER (anh/em trai)

Bài 3: Look & write. (Nhìn với viết).

1. My grandfather is sixty-six years old. Ông tôi 66 tuổi.

2. My grandmother is sixty-two years old. Bà tôi 02 tuổi.

3. My father is forty-four years old. Mang đến tôi 44 tuổi.

4. My mother is forty years old. Người mẹ tôi 40 tuổi.

B. SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

Bài 1. Read & match. (Đọc và nối).

1- d This is my grandmother. Đây là bà tôi.

2 - a How old is your mother? Mẹ bọn bao nhiêu tuổi?

3 - b My father is young. Tía tôi thì trẻ.

4 - c My sister is seven years old. Em gái tôi 7 tuổi.

Bài 2. Match the sentences. (Nối các câu sau).

1 - b Who"s that man?

Người đàn ông đó là ai?

He"s my father, ồng ây là cha tôi.

2 - d How old is your brother?

Anh trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

He"s thirteen;

Anh ấy 13 tuổi.

3 - a How old are you?

Bạn bao nhiêu tuổi?

I"m ten. Tôi 10 tuổi.

4 - c Is your grandfather old?

Ông chúng ta già rồi bắt buộc không?

Yes, he is.

Vâng, ông tôi già.

Bài 3: Put the words in order. Then read aloud.

(Sắp xếp những từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc lớn chúng).

1. My sister is thirteen years old. Chị gái tôi 13 tuổi.

2. How old is your father? ba bon boo nhiêu tuổi?

3. That is my grandfather. Đó là ông tôi.

4. My mother is young. Chị em tôi thì trẻ.


C. SPEAKING (NÓI)


Read & ask the questions. (Đọc cùng hỏi những câu hỏi).

a. Who"s he? ông ấy là ai?

He is my grandfather, ông ấy là ông tôi.

How old is he? ồng bọn bao nhiêu tuổi?

He"s sixty-six years old. Ông tôi 66 tuổi.

b. Who"s she? Bà ấy là ai?

She"s my mother. Bà ây là bà mẹ tôi. ,

How old is she? Mẹ bọn boo nhiêu tuổi?

She"s forty years old. Mẹ tôi 40 tuổi.

c. Who"s the boy (he)? Cậu nhỏ xíu là ai?

He is my son. Cậu nhỏ xíu là đàn ông tôi.

How old is he? con trai bạn từng nào tuổi?

He"s thirteen years old. đàn ông tôi 13 tuổi.

d. Who"s the girl (she)? nhỏ nhắn gái ấy là ai?

She is my sister. Nhỏ bé gái ấy là em gái tôi.

How old is she? Em gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

She"s ten years old. Em gái tôi 10 tuổi.

D. READING (ĐỌC HlỂU)

Bài 1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).

(1) woman (2) mother (3) she (4) forty (5) nice

Linda : Who"s that woman?

Linda : Người bọn bà đó là ai?

Mai : She"s my mother.

Mai: Bà ấy là bà mẹ tôi.

Linda : How old is she?

Linda : Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mai : She is forty years old.

Mai: chị em tôi 40 tuổi.

Linda : She looks young and nice.

Linda : Trông mẹ bạn trẻ và đẹp.


Mai : Thank you.

Mai: Cảm ơn.

Bài 2: Read & circle the correct answers.

(Đọc với khoanh tròn vào câu trả lời đúng).

1. B 2. C 3.c 4. A 5. A

Tên mình là Tony. Mình 10 tuổi. Gia đình mình có 5 người. Bà bản thân 70 tuổi. Phụ vương mình 45 tuổi. Người mẹ mình còn trẻ. Người mẹ mình 38 tuổi. Chị gái bản thân 14 tuổi.

E. WRITING (VIẾT)

Bài 1. Look và write. (Nhìn cùng viết).

1. There are six people in the family.

Gia đình bao gồm 6 người.

2. The grandfather & the grandmother are old.

Ông cùng bà các già.

3. The father and the mother are young.

Cha và mẹ còn trẻ.

4. They are a happy family.

Họ là một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Bài 2: Write the questions. (Viết các câu hỏi).

1. Who is that man? Người bầy ông chính là ai?

He is the father, ông ấy là cha.

2. How old is he? ông ấy bao nhiêu tuổi?

He is forty-five years old. Ông ấy 45 tuổi.

3. Who"s she? Người đàn bà đó là ai?

She is the mother. Bà ấy là mẹ.

4. How old is she? Bà ấy bao nhiêu tuổi?

She is forty years old. Bà ấy 40 tuổi.

5. Who is that boy? Cậu bé đó là ai?

He is the son. Cậu ấy là nam nhi trong gia đình.

6. How old is he? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?

He is fifteen years old. Cậu ấy 15 tuổi.

7. Who"s that girl? bé nhỏ gái chính là ai?

She is the daughter. Cô ấy là con gái trong gia đình.

8. How old is she? Cô ấy bao nhiêu tuổi?

She is ten years old. Cô ấy 10 tuổi.

Bài 3. Write about your family. (Viết về mái ấm gia đình bạn).

There are four people in my family. My father is thirty-six years old, and my mother is thirty-one years old. My brother is four years old. I am eight years old. We are a happy family.

Xem thêm: Phong Cảnh Biển Nha Trang Đẹp Như Tranh Vẽ, 8 Bãi Biển Nha Trang Tuyệt Đẹp Không Thể Bỏ Qua

Gia đình tôi tất cả 4 người. Cha tôi 36 tuổi, và bà bầu tôi 31 tuổi. Em trai tôi 4 tuổi. Tôi 8 tuổi. Cửa hàng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.