Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 14 lớp 4 có đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? bởi hijadobravoda.com tự soạn và đăng tải tiếp sau đây tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài rèn luyện tiếng Anh lớp 4 đi kèm theo đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 14


Mời chúng ta tham gia nhóm Tài liệu học hành lớp 4 để tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học hành lớp 4


Bài tập tự luận với trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài xích tập phổ biến giúp học viên lớp 4 củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi vào cuối kỳ sắp tới. Dường như các em rất có thể tham khảo tư liệu môn Toán 4 cùng môn giờ đồng hồ Việt 4. Mời các em xem thêm bài sau đây.


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bản quyền thuộc về hijadobravoda.com nghiêm cấm hầu như hành vi sao chép vì mục tiêu thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letters to lớn make meaningful words

*

*

1. O _ d

2. T h _ n

3. T _ i _ k

4. _ t r _ n g

5. B _ g

6. T _ l l

Exercise 2: Read và match

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother or your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall & strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome


Exercise 3: Choose the correct answer

1. What does he do? – He is an ___________.

A. Doctor

B. Engineer

C. Teacher

D. Footballer

2. Which one ___________, a dog or a cat?

A. Are big

B. Is big

C. Is bigger

D. Are bigger

3. This is my _________. He is old

A. Mother

B. Father

C. Sister

D. Grandpa

4. An __________ is bigger than a mouse

A. Elephant

B. Dog

C. Cat

D. Lion

5. These pink skirts _________ longer than those red ones

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

6. The dictionary is __________.

A. Young

B. Fat

C. Tall

D. Thick

7. Who are ________? – My parents

A. He

B. She

C. They

D. It

8. What __________ your friends look like?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ________________________________

2. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister _____________________________

3. My mother is forty. Her sister is thirty- six. (than)

My mother’s sister ________________________

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is ___________ & strong

2. ___________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall & thin


4. Look at the girl! She is tall & _______.

5. _________ does your mother look like? – She is tall and beautiful

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)_________ girl. She has got big eyes và rose cheeks. She is also (2)_______because she often plays (3)________ after school with her friends. She is very (4)______. She loves talking with every one & she has many friends. She is also very (5)______ because she always helps people in need. Her friends like her very much.

-The end-

Đáp án bài bác tập giờ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. Old

2. Thin

3. Thick

4. Strong

5. Big

6. Tall

Exercise 2: Read and match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. C

8. A

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The bear is bigger than the tiger

2. Anna’s sister is fatter than her

3. My mother’s sister is younger than her

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. Handsome

2. Who

3. Brother

4. Pretty

5. What

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)____beautiful_____ girl. She has got big eyes & rose cheeks. She is also (2)__sporty____because she often plays (3)____volleyball____ after school with her friends. She is very (4)__friendly____. She loves talking with every one & she has many friends. She is also very (5)__kind____ because she always helps people in need. Her friends like her very much.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 110 Thể Tích Của Một Hình, Bài 110 : Thể Tích Của Một Hình


Trên đây hijadobravoda.com đã trình làng Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? tất cả đáp án. Mời chúng ta tham khảo tìm hiểu thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?…. được cập nhật liên tục trên hijadobravoda.com.