ai đang xem: Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 10 Violet, Unit 15 What Would You like To Be In The Future tại hijadobravoda.com: phân chia sẻ bài viết hay đáng tin cậy

1. What would you lượt thích to be in the future?2. I’d like to be an architect.3. Why would you like to be an architect?4. Because I’d lượt thích to thiết kế houses.

Bạn đang xem: Chủ đề bài tập tiếng anh lớp 5 unit 15 violet

Đang xem: Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet

Key

1. What would you like to be in the future? 

2. I’d like to be an architect. 

3. Why would you lượt thích to be an architect? 

4. Because I’d lượt thích to design houses. 

Bài 2. Read và complete. Then say the sentences aloud.

(Đọc với hoàn thành. Sau đó đọc to những câu này)

why future fields farmer look after work

1. A: What would he lượt thích to be in the _______ ?B: He’d lượt thích to be a________ .2. A: Where would he like to________ ?B: He’d lượt thích to work in the _________3. A:________ would he lượt thích to be a farmer?

B: Because he’d lượt thích to ________farm animals.

Key

1. Future, farmer

2. Work, fields

3. Why, look after

B. VOCABULARY (Từ vựng)

Bài 1. Vì the puzzle. (Giải đố)

Key

Bài 2. Complete the sentences with the words in B1. Use the correct forms of the words.

(Hoàn thành những câu sau với đa số từ sinh hoạt B1. Sử dụng dạng đúng của từ)

1. _________teach pupils at schools.

2. ________look after patients in hospitals.

3. ________design houses và buildings.

4. ________work in the fields.

5. ________work in factories.

6. ________fly planes.

Key

1. Teachers

2. Doctors

3. Architects

4. Farmers

5. Workers

6. Pilots


C. SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu)

Bài 1. Read và match. (Đọc cùng nối)

Key

1. C

2. A

3. D

4. B

Bài 2. Read và complete. (Đọc và hoàn thành)

1. I’d lượt thích to be an architect because I’d lượt thích to___________2. Nga would like to be a farmer because she’d lượt thích to____________3. Linh would like to be a nurse_________ she’d like to look after patients.4. We’d lượt thích to be_________ because we’d like to fly planes.

5. They’d lượt thích to be ________because they’d lượt thích to teach young pupils.

Key

1. Design houses & buildings

2. Look after farm animals/ grow vegetables/ work in the open air.

3. Because

4. Pilots

5. Teachers

D. SPEAKING (Nói)

Bài 1. Read và reply. (Đọc với trả lời)

Answers vary

Bài 2. Ask & answer the questions above.

(Hỏi và trả lời những câu hỏi trên)

Answers vary

E. READING (Đọc)

Bài 1. Read & complete. (Đọc cùng hoàn thành)

Why like who where what farmer

Linda: (1) ______would you like to be in the future?

Nam: I’d lượt thích to be a (2) ________.

Linda: (3) _______would you lượt thích to have that job?

Nam: Because I’d (4) ________to look after farm abimals and work in the xuất hiện air.

Linda: (5)_______would you lượt thích to work?

Nam: On a farm in the mountains.

Linda(6)________would you lượt thích to work with?

Nam: With other farmers and engineers.

Key

1. What 2. Farmer 3. Why 4. Lượt thích 5. Where 6. Who

Bài 2. Read & complete the table.


(Đọc và xong xuôi bảng)

Key

F. WRITING (Viết)

Bài 1. Put the words in order khổng lồ make sentences.

Xem thêm: Những Hình Xăm May Mắn Tài Lộc Cho Nam Cực Hot Hiện Nay, Những Hình Xăm Phong Thuỷ May Mắn Tài Lộc

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu)

1. Lượt thích / would / future / the / you / khổng lồ / what / be / in____________________________________________?

2. Would / where / lượt thích / you / work / to

____________________________________________?

3. A / to lớn / would / why / like / nurse / be / you

____________________________________________?

4. You / be / like / a / would / footballer / to

____________________________________________?

5. With / lượt thích / you / would / work / who / to

____________________________________________?

Key

1. What would you like to be in the future?

2. Where would you lượt thích to work?

3. Why would you lượt thích to be a nurse?

4. Why would you lượt thích to be a footballer?

5. Who would you lượt thích to work with?

Bài 2. Write about you. (Viết về bạn)

1. What would you lượt thích to be in the future?2. Where would you like to work?3. Who would you lượt thích to work with?4. What would you lượt thích to vì chưng in your không lấy phí time?