Lớp 6 là thời điểm rất là quan trọng vì đây là lúc trẻ bàn giao giữa cấp cho tiểu học với trung học tập cơ sở, những nội dung của công tác học mang tính chất học thuật hơn nạm vì các bài học làm quen như ở cấp tiểu học. Bởi đó, phụ thân mẹ, người lớn cần có sự thống kê giám sát và quan liêu tâm chặt chẽ hơn so với trẻ. Phụ huynh đề xuất cho bé xíu làm bài tập tiếng Anh lớp 6, đặc biệt là các bài bác tập có tính hỗ trợ các kiến thức trên lớp. Nội dung bài viết này đang tổng hợp các bài tập giờ đồng hồ Anh liên quan đến chương trình lớp 6 theo Unit để phụ huynh tham khảo. 

Làm bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 để giúp đỡ trẻ củng cố kiến thức được học tập trên lớp


Tóm tắt nội dung bài xích viết hide
I. Tổng hợp kỹ năng làm bài xích tập tiếng Anh lớp 6 cơ bản
1. Làm bài xích tập giờ Anh lớp 6 UNIT 1
2. Làm bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 UNIT 2
3. UNIT 3: hiện tại tại tiếp tục dùng để mô tả thì sau này
4. UNIT 4: so sánh hơn
5. UNIT 5
6. UNIT 6: Should/ Shouldn’t
7. UNIT 7: Conjunction (and, so, but, because, although)
8. UNIT 8: Thì quá khứ solo (Past simple)
9. UNIT 9: Thì hiện tại tại kết thúc (The present simple)
10. UNIT 10: Thì tương lai đối chọi (The future simple)
11. UNIT 11: Câu đk loại 1
II. Làm bài bác tập giờ Anh lớp 6

I. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng làm bài tập giờ Anh lớp 6 cơ bản

1. Làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 UNIT 1

a) hiện tại đơn

Đây là thì đơn giản và dễ dàng nhất trong tiếng anh, cũng chính là dạng nền tảng cho các thì sau này. 

Công thức 

Loại câu

Khẳng định

Phủ định

Câu nghi vấn

Câu bao gồm động trường đoản cú “to be”

S + is/ am/ are

S + is/ am/ are + not

Is/ Am/ Are + S … ?

Câu bao gồm động tự thường

S (I/ You/ We/ They) + V

S (He/ She/ It) + V (s/es)

S (I/ You/ We/ They) + don’t + V

S (He/She/ It) + doesn’t + V

Do/ Does + S + V?

b) bây giờ tiếp diễn

Công thức

Thì hiện tại tiếp nối có công thức khá 1-1 giản:

Câu khẳng định: S + is/ am/ are + Ving.Câu che định: S + is/ am/ are + not + VingCâu nghi vấn: Is/ am/ are + S + Ving? Trả lời: Yes, S + is/ are/am

No, S + is/are/am not.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit

2. Làm bài tập tiếng Anh lớp 6 UNIT 2

a) There is/ There are

Công thức

Khẳng định: There is a/an + N (số ít) | There are + N (số nhiều)Phủ định: There is not/ isn’t a/an + N (số ít) | There are not/ aren’t + N (số nhiều)Nghi vấn: Is there a/ an + N (số ít)? | Are there (any) + N (số nhiều)?

Cách dùng

Dùng để diễn tả sự lâu dài của một hay những sự đồ vật tại thời khắc hiện tạiThere is: sử dụng với danh từ bỏ số ítThere are: sử dụng với danh tự số nhiều

Ví dụ

There is a mèo on the table.There are many flowers in the garden.b) Giới từ bỏ chỉ khu vực chốnIn: trong

Ví dụ: There are a lot of people in the house.

On: bên trên >

Ví dụ: On the wall, many pictures were hung.

Behind: ẩn dưới >

Ví dụ: There is a cà phê behind/ in front of the park.

Between: giữa (2 vật)

Ví dụ: Ba’s house is between the bakery và the florist.

Next to: bên cạnh

Ví dụ: ba is sitting next to lớn his wife.

3. UNIT 3: hiện tại tiếp tục dùng để diễn tả thì tương lai

Đôi khi, lúc này tiếp diễn rất có thể được dùng để mô tả sự việc chắc hẳn rằng đã xảy ra sau này (thường là được lên planer trước). 

Ví dụ:

My family is coming to lớn see my brother in Germany next week.I am attending the Art Class tomorrow lớn pursue my interest.She is having an interview at the end of this week khổng lồ prepare for her report.

4. UNIT 4: so sánh hơn

Với tính tự ngắn:

S1 + to lớn be + adj + er + than + S2

S1 + V + adv + er + than + S2

Ví dụ:

My brother is taller than you.This weather is hotter than that in the time of winter days.He runs faster than me

Với tính từ dài:

S1 + khổng lồ be + more + adj + than + S2

S1 + V + more + adv + than + S2

Ví dụ:

Lara is more beautiful than her older sister.She holds this bottle more especially than him.

Lưu ý: những tính trường đoản cú như “happy”, “early”, “easy”, … mặc dù là tính từ nhiều năm (do có 2 âm tiết trở lên) nhưng sử dụng công thức của tính từ bỏ ngắn lúc so sánh.

5. UNIT 5

a) so sánh nhất

Với tính tự ngắn:

S + to be + the + adj + est + N

S + V + the + adv + est 

Ví dụ:

My mom is the greatest person in the world.Lan is the tallest girl in the class.

Với tính từ dài:

S + lớn be + the most + adj + N

S + V + the most + adv 

Ví dụ:

Linh is the most intelligent student in my class.b) “Must”Thể xác minh (must + V) miêu tả sự quan trọng hay bắt buộc.

Ví dụ: 

He must go lớn bed earlier.

Thể che định (must not + V/ mustn’t V) biểu đạt ý cấm đoán, không được phép.

Ví dụ: 

You must not park here. 

Passengers mustn’t talk lớn the driver. 

6. UNIT 6: Should/ Shouldn’t

Câu khẳng định: S + should + V

Ví dụ: You should see a doctor.

Câu che định: S + shouldn’t + V

Ví dụ: You shouldn’t eat too many candies.

Câu nghi vấn: Should + S + V…?

Ví dụ: Should he go to the dentist?

7. UNIT 7: Conjunction (and, so, but, because, although)

And: thêm/ bổ sung cập nhật một thứ vào trong 1 thứ khác

Ví dụ: I do morning exercise everyday lớn keep fit và relax.

But: cần sử dụng để diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa.

Ví dụ: He works quickly but accurately.

So: dùng để làm nói về một kết quả hoặc một tác động của một hành động/ sự việc được nhắc đến trước đó

Ví dụ: I’ve started dating a soccer player, so now I can watch the trò chơi each week.

Although: dùng để biểu lộ hai hành động trái ngược nhau về mặt logic

Ví dụ: Although he is very old, he goes jogging every morning.

Because: sử dụng để diễn đạt nguyên nhân, lí do, vị vì

Ví dụ: I didn’t go to school today because it rained so heavily.

8. UNIT 8: Thì vượt khứ đơn (Past simple)

Công thức:

Động từ khổng lồ be

Động từ bỏ thường

Câu khẳng định

S( I/ You/ We/ They) + were ….

S(He/She/It) + was

S + Ved 

Câu bao phủ định

S( I/ You/ We/ They) + were not

S(He/She/It) + was not

Lưu ý: were not = weren’t, was not = wasn’t

S + didn’t + V nguyên thể

Câu nghi vấn

Was/ Were + S … ?

=> Trả lời:

Yes, S + was/ were

No, S wasn’t/ weren’t

Did + S + V nguyên thể…?

=> Trả lời:

Yes, S + did

No, S + didn’t.

Cách dùngDiễn tả hành động đã xảy ra/ chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: She visited Hanoi last month.

Diễn tả các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứ.

Ví dụ: He woke up, had breakfast and came to lớn his school.

Diễn tả một hành động xen vào một hành vi đang diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ: When I was listening khổng lồ music, someone came.

Dùng vào câu đk loại 2

Ví dụ: If someone told him, he would not bởi this.

9. UNIT 9: Thì hiện tại dứt (The present simple)

Công thức

Câu khẳng định: S + have/has + VpII.Câu lấp định: S + have/has + not + VpII.

Chú ý: have not = haven’t, has not = hasn’t

Câu nghi vấn: Have/ Has + S + VpII?

Ví dụ: She has completed her homework.

She hasn’t completed her homework.

Has she completed her homework?

Cách dùng

Diễn tả hành động đã dứt cho tới thời điểm này mà không đề cập tới việc nó xẩy ra khi nào.

Ví dụ: I have graduated from university.

Diễn tả hành vi được bắt đầu tại 1 thời điểm trong vượt khứ cùng đang tiếp tục diễn ra.

Ví dụ: He has lived in Hanoi since he was born.

Diễn tả hành động đã từng làm trước đó và tại thời khắc hiện tại vẫn tồn tại làm.

Ví dụ: He has played basketball and now he is playing for the rồng team.

Diễn tả một khiếp nghiệm bạn đã có được cho tới thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Dream Girl was the best movie I’ve ever watched.

10. UNIT 10: Thì tương lai đối chọi (The future simple)

Công thức

Khẳng định: S + Will + VPhủ định: S will + not/ won’t + VNghi vấn: Will + S + V?

Ví dụ: 

I will help her take care of her children.

I won’t tell her the truth.

Cách dùng

Diễn đạt một ra quyết định tại thời gian nói:

I miss her. I will go to lớn her house lớn see her.

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời:

Will you go lớn this buổi tiệc nhỏ tonight?

Will you turn on the fan?

Diễn đạt dự đoán không tồn tại căn cứ:

I think people will not use computers after the 25th century.

11. UNIT 11: Câu điều kiện loại 1

Câu đk loại 1: là câu mà đk có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.Cấu trúc câu đk loại 1: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V

Ví dụ: 

If I tell her everything, she will know how much I love her.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Số Báo Danh Thi Thpt Quốc Gia 2020 Nhanh Nhất, Tra Cứu Số Báo Danh Thi Thpt Quốc Gia 2019

If it rains, we will not go to the cinema.

II. Làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6

Phụ huynh rất có thể tham khảo phần bài xích tập tiếng Anh lớp 6 đã có được tổng hợp dưới đây để ôn luyện mang lại trẻ: