- nếu như trợ động từ sẵn có (am/ is/ are/ can/ will/ shall/ could/ would) thì hòn đảo chúng ra trước công ty ngữ, ko mượn do/ does/ did nữa.

b. Cấu tạo thông thường xuyên của loại thắc mắc Wh – questions

Từ nhằm hỏi thường được viết ngơi nghỉ đầu câu hỏi. Từ để hỏi rất có thể làm tân ngữ (O), vấp ngã ngữ (C) hoặc công ty ngữ (S).

 
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 7

*
Bạn vẫn xem tư liệu "Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 - Unit 7: Television", để cài tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

UNIT 7. TELEVISIONA. VOCABULARYWordMeaningPictureExamplecomedy /ˈkɒmədi/(n.)phim hàiThe comedy is so funny! Phim hài này bi hùng cười quá!documentary /ˌdɒkjuˈmentri/(n.) phim tài liệuThe documentary seems not to attract the young audience. Phim tài liệu bên cạnh đó không thu hút khán giả trẻ tuổi.game show /ɡeɪm ʃəʊ/(n.)chương trình/ buổi truyền ảnh giải tríThis channel has many game shows. Kênh này có không ít chương trình truyền ảnh giải trí.schedule /ˈskedʒuːl/(n.) chương trình, kế hoạch trìnhThe TV schedules are filled with interesting films. Kế hoạch trình bên trên TV toàn là phần đa phim hấp dẫn.educate /ˈedʒukeɪt/(v.)giáo dục, dạyThe programme educates people on the habits of animals. Công tác này dạy dỗ mọi bạn về những thói quen của những loài rượu cồn vật.newsreader /,njuːzridə(r)/(n.)người đọc bạn dạng tin trên đài truyền hìnhShe works as a newsreader on VTV3. Cô ấy là một người đọc phiên bản tin truyền ảnh trên VTV3.weatherman /"weðəmæn/(n.)nam MC dự đoán thời tiếtThe weatherman is telling people about the storm tonight. Nam MC dự đoán thời huyết đang chuyển ra đa số dự báo về cơn sốt tối nay.character /ˈkærəktə(r)/(n.)nhân đồ dùng trong phim hoặc truyệnTom và Jerry are two famous cartoon characters in many countries. Tom cùng Jerry là nhị nhân vật hoạt hình nổi giờ đồng hồ tại nhiều quốc gia.adventure /ədˈventʃə(r)/(n.)cuộc phiêu lưuDo you lượt thích the cartoon “The adventure of yellow bee”? các bạn có thích tập phim hoạt hình “Cuộc trôi dạt của ong vàng” không?audience /ˈɔːdiəns/(n.)khán giảMillions of audiences all over the world enjoy this programme. Mặt hàng triệu người theo dõi trên toàn nhân loại yêu thích công tác này.fair /feə(r)/(n.) hội chợ, chợ phiênPig racing is an attraction at many fairs in australia and America. Đua lợn bao gồm sức hút tại các hội chợ sống Úc với Mĩ.manner /ˈmænə(r)/(n.)tác phong, phong cách, cách cư xửHe has a friendly manner. Anh ấy tất cả cách cư xử rất thân thiện.musical /ˈmjuːzɪkl/(n.)nhạc kịchDid you watch the musical tonight? chúng ta đã xem buổi nhạc kịch tối nay chưa?viewer /ˈvjuːə(r)/(n.)người xem (TV)The programme attracted millions of viewers. Chương trình truyền hình đó đam mê hàng triệu con người xem.B. GRAMMARI. H/Wh-questionsTrong giờ đồng hồ Anh, khi bọn họ cần hỏi ví dụ và cần phải có câu vấn đáp cụ thể, ta dùng câu hỏi với những từ để hỏi. Các loại câu này còn gọi là câu hỏi trực tiếp (direct questions).1. Các từ để hỏi trong giờ đồng hồ AnhWho (Ai) (Chức năng công ty ngữ)Whom (Ai)(Chức năng tân ngữ)What (cái gì)Whose (Của ai)Where (Ở đâu)Which (Cái nào) (Hỏi về sự việc lựa chọn)When (Khi nào)Why (Tại sao)How (Thế nào)How much (Bao nhiêu, giá chỉ tiền, số lượng)How many (Bao nhiêu, số lượng)How long (Bao lâu)How far (Bao xa)How old (Bao nhiêu tuổi)How often (Thường xuyên gắng nào)What time (Mấy giờ)2. Những cấu trúc câu hỏi WH hay gặpa. Chính sách đặt câu hỏi- Nếu chưa tồn tại trợ hễ từ thì yêu cầu mượn trợ cồn từ: do/ does/ did- trường hợp trợ cồn từ sẵn có (am/ is/ are/ can/ will/ shall/ could/ would) thì hòn đảo chúng ra trước công ty ngữ, không mượn do/ does/ did nữa.b. Cấu tạo thông hay của loại thắc mắc Wh – questionsTừ nhằm hỏi hay được viết nghỉ ngơi đầu câu hỏi. Từ để hỏi rất có thể làm tân ngữ (O), bổ ngữ (C) hoặc công ty ngữ (S).DạngCấu trúcChú ýDạng 1: thắc mắc tân ngữWh – work + auxiliary + S + V + (object)?Ví dụ:- Where do you live?- What are you doing?- Whom vì chưng you meet this morning?- Who are you going with?- Object là danh từ, đại từ lép vế động tự hoặc giới từ.Dạng 2: thắc mắc bổ ngữWh-word + khổng lồ be + S + Complement?Ví dụ:- Where is John?- Who are you?- Whose is this umbrella?- Who is the head of your school?- Complement là danh từ hoặc tính từ- cồn từ be chia theo công ty ngữDạng 3: câu hỏi chủ ngữWh-word + V + object?Ví dụ:- Who lives in London with Daisy?- Who teaches you English?- Who is opening the door?- Which is better?- What caused the accident?- Động từ bỏ chính luôn được phân tách theo ngôi thứ bố số ítBÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1. Lựa chọn từ phù hợp điền vào khu vực trống, một từ có thể dùng nhiều lần.Why How oftenHow longWhereHowWhatWhoHow muchWhenWhat timeWhich1. Where ..do you like? 2. When..do you prefer khổng lồ study – at night or in the morning?3. Which . Vị you prefer – wine or beer?4. When does this lesson finish?5. Who ..is the best student in this class?6. How much .coffee vị you drink every day?7. What is the time?8. What is the weather lượt thích today?9. Why .don’t you like apple juice?10. How .about a walk through the forest?11. How often ..do you play volleyball?12. What time .do Anne và Betty get khổng lồ school every day?13. How ..does your father go khổng lồ work?14. When are we going for a holiday by the sea again?15. Why vì you lượt thích your coffee?Bài 2. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất điền vào nơi trống1. Vày you know language is spoken in Kenya?A. Which B. WhoC. WhatD. How2. Is your blood type?A. Which B. WhoC. WhatD. How3. Do you play tennis? For exerciseA. Which B. WhoC. WhatD. Why4. ..can I buy some milk? At the supermarket.A. Which B. WhereC. WhatD. How5. ..much vày you weigh?A. Which B. WhoC. WhatD. How6. Hat is this? It’s my brother’s?A. Which B. WhoC. WhatD. Whose7. Can I park my car? Over there.A. Where B. WhoC. WhatD. How8. Tall are you?A. Which B. WhoC. WhatD. How9. .do you lượt thích your tea? I like it with cream and sugar.A. Which B. WhoC. WhatD. How10. Picture bởi you prefer – this one or that one?A. Which B. WhoC. WhatD. How11. .is that woman? I think she is a teacher.A. Which B. WhoC. WhatD. How12. Book is this? It’s mineA. Which B. WhoC. WhatD. Whose13. .do you usually eat lunch? At noon.A. Which B. WhoC. WhatD. When14. ..does your father work? At thành phố HallA. Which B. WhereC. WhatD. How15. Usually gets up the earliest in your family?A. Which B. WhoC. WhatD. How16. .do you think of this hotel? It’s pretty goodA. Which B. WhoC. WhatD. How17. ..does your father work at that company? Because It’s near our houseA. Which B. WhyC. WhatD. How18. ..dances the best in your family?A. Which B. WhoC. WhatD. HowBài 3. Tìm với sửa lỗi sai trong các câu sau1. What does you like? do2. Whose computer bởi you often use? Which3. Where vị that boy come from? does4. When you do go to lớn the office? vị you5. Does why your brother like this film? Why does6. Who you usually study with? Who bởi vì you7. How does Susan comes home? come8. Does Roger play tennis how often? How often does Roger play tennis?9. Does you always run to school why? Why does10. Where are you park your bike? doBài 4. Phụ thuộc vào câu trả lời, chọn Wh-word tương thích điền vào khu vực trống1. What .do you want to eat? Paste or cheese.2. How .does John vì to the beach? By car3. How many ..floors does your school have? Four4. When .do we get up? Early in the morning5. Where did you family go swimming yesterday? At the club6. What .do you usually eat for breakfast? Toast and eggs.7. Where ..does Peter come from? London8. Who do you usually have lunch with? – My friends9. When .do they go to school? – In the morning10. How .does mary come to lớn class? – By bus11. What time/ When vày your sister & you usually get up? – Ten o’clock.12. Which ..ice – cream does John like? – Chocolate13. Whose ..cap vày you often borrow? - My brother’s 14 Why ..does she sometimes come lớn work late? Because she misses the train.15. How often .do you go shopping? Once a week.16. Who is good at English? Tom17. How .old is her son? - Seven18. Where .are your posters? Over my bed.19. How .much is this pullover? Twenty pounds.20. Which colour is your car? - Red.Bài 5. Sắp đến xếp những từ sau để tạo thành thành một câu trả chỉnh1. They/ what / doing/ are?What are they doing?2. Up/ get/ you/ when/ in / the/ morning/ do?When bởi vì you get up in the morning?3. Name/ you / do/ spell / how/ your?How do you spell your name?4. Homework / is/ what/ for?What is for homework?5. Does/ Tim/ like/ handball/ why?Why does Tim lượt thích handball?6. Do/ what/ the girls / lượt thích sports?What sports vì the girls like?7. For/ lunch/ your/ what/ have/ did/ friend?What did your friend have for lunch?8. Kevin/ saty/ in/ long/ how/ did/ Paris?How long did Kavin stay in Paris?9. The / what/ weather/ like/ was?What was the weather like?10. Math/ who/ easy/ thinks/ is?Who thinks math is easy?Bài 6. Viết thắc mắc cho đầy đủ câu trả lời dưới đây, bước đầu bằng từ mang đến sẵn.1. They live in Blooklyn.Where vị they live ?2. The lesson begins at 8 o’clock.What time does the lesson begin ?3. They get home at 6 o’clock every night.What time bởi vì they get home every night.?4. She speaks French very well.What does she speak well .?5. Those book costs one dollar.How much bởi vì those books cost.?6. They travel by car.How vì they travel..?7. She wants to lớn learn English because she wants a better job.Whydoes she want to learn English ?8. They meet on the corner every morning.Where vì they meet every morning?9. She teaches us grammar.What does she teach us?10. He gets up at seven every morning.When does he get up every morning?11. Those girls sell newspaper there.What vì chưng those girls sell there?II. Liên từ (Conjunctions)Liên từ/ trường đoản cú nối là từ dùng để kết hợp những từ, cụm từ, mệnh đề giỏi câu cùng với nhau. Vào đó: Liên tự đẳng lậpLiên từ bỏ phụ thuộcChức năngDùng nhằm nối các từ, cụm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề đồng bậc nhau (tính trường đoản cú với tính từ, danh trường đoản cú với danh tự )Dùng nhằm nối nhiều từ, đội từHoặc mệnh đề có chức năng khác nhau – mệnh đề phụ cùng với mệnh đề bao gồm trong câu.Vị trí- luôn luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề cơ mà nó liên kết.- giả dụ nối các mệnh đề tự do thì luôn có vệt phảy đứng trước liên từ.- Thường đi đầu mệnh đề phụ.- Mệnh đề phụ thuộc hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chủ yếu nhưng phải luôn luôn được bắt đầu bằng một liên từ.Các liên từ- Chỉ sự thêm vào: and (và)- Chỉ sự tương bội phản đối lập: but (nhưng)- Chỉ kết quả: so (vì vậy, mang lại nên)- Chỉ sự lựa chọn: or (hoặc)- Chỉ nguyên nhân, lí do; because (Bởi vì)- Chỉ hai hành động trái ngược nhau về mặt loogic: although (mặc dù)Ví dụ- I’ll come and see you soon.- His mother won’t be there, but his father might.- It is raining, so I can’t go camping- Last night we came late because it rained heavily.- Although the car is old, it is still reliable.BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 7. Chon đáp án thích hợp để điền vào vị trí trống.1. I like English I like French very much.A. AndB. ButC. OrD. So2. My brother likes maths .he doesn’t like history.A. AndB. ButC. OrD. So3. The children forgot their homework, ..the teacher was angry with them.A. AndB. ButC. OrD. So4. Can you read .write English words?A. AndB. ButC. OrD. So5. Are the questions right ..wrong?A. AndB. ButC. OrD. So6. It’ s great it’s fun.A. AndB. ButC. OrD. So7. Would ou lượt thích tea ..hot chocolate for your breakfast?A. AndB. ButC. OrD. So8. Our car is old, ..it drives beautifully.A. AndB. ButC. OrD. So9. It was very warm, we all went swimming.A. AndB. ButC. OrD. So10. Do we have French .music after the break?A. AndB. ButC. OrD. So11. I lượt thích sugar in my tea, .I don’t like milk in it.A. AndB. ButC. OrD. So12. We were very tired .happy after our flight lớn Sydney.A. AndB. ButC. OrD. So13. Jeawon was cold, he put on a coat.A. AndB. ButC. OrD. So14. Julia has a guitar, .she plays it really well.A. AndB. ButC. OrD. So15. Maria tried lớn read a novel in French, .it was too difficult.A. AndB. ButC. OrD. So16. He lives in london, he studies at a college.A. AndB. ButC. OrD. So17. You can go to lớn the tourist office ask them for any information you need.A. AndB. ButC. OrD. So18. Does Miss Smith like the red boots .the black và white sandals?A. AndB. ButC. OrD. So19. Lynda likes Tom he is in love with Annette.A. AndB. ButC. OrD. So20. Geraldine Chaplin is a great actress she is less well – known than father Charlie Chaplin.A. AndB. ButC. OrD. SoBài 8. Nối mệnh đề ngơi nghỉ cột A cùng với mệnh đề sống cột B làm thế nào cho câu bao gồm ý nghĩa, sau đó viết lại câu.AB1. We wanted to lớn go lớn the show Because they are quick and easy .2. I often make omelettes Although they are not film very healthy3. Shall we go lớn the cinema?And watch that film you were talking about.4. Burgers are very tastyBut there weren’t any seats left.5. My neighbors are friendlyOr at the football match?6. Bởi vì you know if he’s at homeBecause he laughs in his sleep.7. Pick me up early, please?But they are noisy.8. We know he has great dreams.So we don’t get there late.1. We wanted lớn go to the show but there weren’t any seats left.2. I often make omelettes because they are quick and easy .3. Shall we go to lớn the cinema & watch that film you were talking about ?4. Burgers are very tasty although they are not film very healthy.5. My neighbors are friendly but they are noisy.6. Do you know if he’s at home or at the football match?7. Pick me up early, please, so we don’t get there late.8. We know he has great dreams because he laughs in his sleep.Bài 9. Khoanh tròn vào liên từ tương thích trong mỗi câu sau.1. I’d love khổng lồ stay (so/ and/ but) I have lớn catch my bus.2. His hot chocolate was too hot (so/ and/ but) he put some cold milk in it.3. (Or/Although/Because) we had an umbrella, we got extremely wet.4. I only passed my exam (because/ but/ although) you helped me.5. They were hungry (but/ because/ so) they made some sanwiches.6. We can go lớn the pool (and/ but/ or) we can go horse-riding, whichever you prefer.7. She didn’t want him to lớn see her (and/ so/ although) she hid behind a plant.8. He’s in the town centre (so/ because/ but) he wants to lớn look for shoes.9. I’m definitely coming tonight, (or/ because/ although) I could be a bit late.10. We can go to lớn the shop before we go to Clare’s house (and/ or/ so) go lớn Clare’s house forst lớn see if she needs anything. What vị you think?Bài 10. Lựa chọn liên từ thích hợp (and/ so/ but/ because) rồi điền vào chỗ trống1. I like coffee but ..I don’t like tea.2. I cannot swim but I can ski.3. I want a new TV because ..the one I have now is broken.4. I had to work on Saturday so I couldn’t go lớn John’s party.5. My name is Jame and ..I’m your new teacher.6. I was cold so .I turned on the heater.7. We’ll have lớn go shopping because we have nothing for dinner.8. The history demo was difficult but the English one was easy.9. We didn’t go lớn the beach yesterday because it was raining.10. We have a demo on Monday so I’ll have to study this weekend.11. She can speak French, but ..she can’t write it.12. She’s working late next Friday, so .she can’t come to the party.13. In summer we wear light clothes because the weather is hot.14. I have a tooth ache so .I must see a dentist as early as I can.15. It is rainy & windy today.16. He doesn’t play the guitar, but .he plays the drum.17. I like walking although ..I never go khổng lồ school on foot because ..it is 10 miles away from home.18. My son is calm and ..easy – going but ..my daughter is very moody so they never agree together.19. I am English but ..I live in the USA because .I work with a company there.20. I love painting and .fishing because they teach me concentration.21. Jane hates swimming although .she spends her summer holidays on the beach but .she loves sunbathing.22. It is always rainy in winter so .you should always take an umbrella with you.23. Fast foods are delicious but ..usually unhealthy so .people should avoid them.24. Peter is obese so .the doctor advised him khổng lồ practise sport regularly.25. Parents and ..children should have good relationships.Bài 11. Viết lại các câu sau, sử dụng các từ trong ngoặc.1. I don’t eat cheese. I don’t eat butter. (or)I don’t eat cheese or butter2. I like him. He’s annoying. (but)He’s annoying but I lượt thích him.3. We’re having salad for lunch. We’re not very hungry. (so)We’re not very hungry so we’re having salad for lunch4. She doesn’t use much suncream. She has very pale skin. (although)Although she doesn’t use much suncream, she has very pale skin.5. This tear, he’s been lớn China. He has also been to lớn Brazil. (and)This tear, he’s been to china and Brazil.6. Would you lượt thích to go to Paris? Would you rather go khổng lồ Budapest? (or)Would you like to go khổng lồ Paris or Budapest? 7. He’s very tired today. He went lớn bed very late last night. (because)He’s very tired today because he went to bed very late last night.8. It looks very near. It’s quite a long way away. (although)Although it looks very near, it’s quite a long way away.BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAOBài 12. Viết các câu sau dựa vào các từ mang lại sẵn1. Which soup/ you/ like? - I/ like/ chicken soupWhich soup bởi vì you like? I lượt thích chicken soup.2. Where/ Ann/ usually/ go/ in the evening? - She/ usually/ go/ to lớn the cinema.Where does Ann usually go in the evening? - She usually goes to lớn the cinema.3. Who/ Carol & Bill/ visit/ on Sundays? - They/ visit/ their grandparents.Who do Carol và Bill visit on Sundays? - They visit their grandparents.4. What/ David/ usually drink/ with/ his breakfast? - He/ usually/ drink/ coffee.What does David usually drink with his breakfast? - He usually drinks coffee.5. When/ you / watch TV? - I / watch TV/ in the evening.When vày you watch TV? - I watch TV in the evening.6. Why/ Rachel/ stay/ in bed? - She/ stay/ in bed/ because/ she/ be/ sick.Why does Rachel stay in bed? - She stays in bed because she is sick.7. How/ you/ go/ to lớn the office? - I/ go/ to the office/ by bicycle.How vì you go lớn the office? - I go khổng lồ the office by bicycle.8. Whose laptop/ your sister / carry? - She / carry/ mine.Whose máy tính xách tay does your sister carry? - She carries mine.Bài 13. Đặt thắc mắc cho các cụm từ bỏ được gạch chân bên dưới đây1. Minh usually takes exercises after getting up.When does Minh usually take exercises?2. I brush my teeth twice a day.How often vày you brush your teeth?3. Nga has an appointment at 10.30 this morning.What time does Nga has an appointment this morning?4. They live in the city center.Where vì chưng they live?5. I like “Tom và Jerry” because it’s very interesting.Why vì chưng you like Tom và Jerry?6. She is worried about the next examination.How does she feel about the next examination?7. Music makes people different from all other animals.What makes people different from all other animals.8. They vì chưng their homework at night.When vị they vì their homework?9. I lượt thích the red blouse, not the blue one.Which one vị you like, the red blouse or the blue one?10. That is an English book.What is that?11. He studies piano at the university.Where does he study piano?12. My father is a teacher.What does your father do?13. My favorite musician is Trinh Cong Son.Who is your favorite musician?14. We take a holiday once a year.How often do you take a holiday?15. It takes four hours lớn get there.How long does it take to lớn get there?16. He earns a hundred pounds a week.How much does he earn a week?17. This book is 30,000 dong.How much is this book?18. The car is expensive.How is the car?Bài 14. Chấm dứt câu sau sử dụng những liên trường đoản cú (although/ because/ but/ so)1. Although .Norway is a beautiful country, it is very cold in winter.2. It is warm và sunny today so we are going to lớn the beach.3. The car is very old but .it is reliable.4. Today is my daughter’s birthday, so I need lớn buy her a present.5. You should take an umbrella because it is going to lớn rain.6. Thhe camera is very expensive but .it is very good.7. I love chips although .it is not healthy.8. His mother is not feeling well, so ..he needs khổng lồ take care of her.9. Your marks in English are low because ..you don’t study hard enough.10. Although .he is a good ski instructor, I don’t like him very much.11. I’d lượt thích to go with you but I’m too busy right now.12. There are no buses this hour, so we need lớn catch a taxi.13. Although ..it rains a lot in winter, I like walking the dog in the park.14. He fails his driving test, so he needs to do it again.15. We invites them lớn the buổi tiệc nhỏ but ..they don’t want to come.16. I don’t lượt thích the concert because the band doesn’t play well.17. We don’t go on holiday because we don’t have a lot of money.18. I want to lớn buy a oto because I need it for my job.19. I’m learning French because .I want khổng lồ live in Paris.20. Although ..he’s got a car, he never drives to lớn work.Bài 15. Chuẩn bị xếp các từ sau để tạo nên thành câu trả chỉnh1. Accident/ an/ she’s/ in/ because/ hospital/ she/ had.She’s in hospital because she had an accident.2. But/ they/ many/ work/ don’t/ hours/ they/ have/ money/ much.They work many hours but they don’t have much money.3. Asked/ Paul/ me/ question,/ a/ replied/ I / so.Paul asked me a question, so I replied.4. Buy/ I/ peppers/ potatoes. / and/ tomatoes,I buy peppers, potatoes & tomoatoes.5. Them/ apple/ can/ have/ an/ or/ a/ ./ She/ have/ both/ ./ She/ mango/ can’t/ ofShe can have an táo apple or a mango. She can’t have both of them.6. Can/ piano/ . / Karthik/ play/ but/ he/ play/ the/ can’t/ the/ violinKarthik can play the piano but he can’t play the violin.7. Hard – working/ is/ but/ her/ is/ lazy/ ./ She/ very/ brotherShe ia hard – working but her brother is very lazy.8. Clever/ is/ and/ beautiful/ . / SheShe is clever và beautiful.9. Shirt/ can/ the/ blue/ or/ take/ green/ shirt/ . / You/ theYou can take a xanh shirt or the green shirt.10. Am/ sister/ talk/ I/ short/ . / My/ is/ butI am short but my sister is tall.Bài 16. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏiHOW CAN WE KEEP OUR TEETH HEALTHYFirstly, we ought to lớn visit our dentist twice a year. He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our teeth to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many people wait until they have toothache before they see a dentist.Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and flouride tooth paste at least twice a day – once after breakfast & once before we go lớn bed. We can also use wooden toothpicks khổng lồ clean between our teeth after a meal.Thirdly, we should eat food that is good for our teeth & our body toàn thân such as milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables, và fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits & cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are harmful because they stick to our teeth & cause decay.1. How often should we visit our dentist a year?We should visit our dentist twice a year.2. What should we brush our teeth with?We should brush our teeth with a toothbrush & flouride tooth paste 3. What else we can use to clean between our teeth after a meal?We can also use wooden toothpicks lớn clean between our teeth after a meal.4.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Flan Với 10 Quả Trứng Gà Ta Mềm Mịn Ngon Để Bán

What kinds of food are good for our teeth?Milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables, & fresh fruit 5. What kinds of food are bad for our teeth?Chocolate, sweets, biscuits & cakes are bad