Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập môn tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề soát sổ 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề chất vấn 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành cuối tuần chơi cầu lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda gồm tiết giờ đồng hồ Anh vào sản phẩm công nghệ 3, 5 và 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ bé khá nhút nhát. Cô ko nói nhiều khi chạm mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhiều từ chỉ địa chỉ “between…and…”: sinh hoạt giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó sinh hoạt giữa chiếc bàn và giá sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn do có mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex hay làm dứt bài tập về nhà dịp 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh tự số nhiều”: có…

Dịch: có 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “do physical exercise”: bằng hữu dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: bao gồm phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ gia dụng lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ khổng lồ the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go lớn the judo club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc bộ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. Lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp nối do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vì you bởi vì in your không tính phí time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. Is reading B. To lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn vì tất cả trạng từ bỏ “always”

Dịch: – Lúc từ tốn cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối vì tất cả trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đã đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. To lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ mới này thừa khó đề xuất tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to lớn school. He loves Literature và English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì chưng thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá sát trường, vì vậy cậu ấy thường đi bộ với một vài bạn bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng lúc này bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau tiếng học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go khổng lồ school on foot. But today I ride my bike because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của tớ không xa khỏi đơn vị tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ước ao tham gia lớp giờ Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel khổng lồ work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels khổng lồ work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở lúc này đơn vì bao gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe thứ mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: nghỉ ngơi trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: tất cả các môn sống trường mới của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen vị this English demo better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard lớn please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought to study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought lớn studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought lớn V”: tất cả bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: họ phải học siêng năng để làm bố mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện nay tại tiếp tục vì có mốc thời hạn “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang chơi tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: giáo viên tôi có mái tóc dài, thẳng cùng đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports miễn phí spends.

B. He spends most his miễn phí time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời gian + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành đa số thời gian rảnh đùa thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take and ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the size to & ask to lớn sign.

C. Please sign lớn take form your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the form to your teacher và ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st to sw” mang đồ vật gi đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu cầu ai làm cho gì

Dịch: sung sướng mang lá solo đến đến cô giáo của em với nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, và a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, & three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, & three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “There is + a/ an + N”

Dịch: bao gồm một chiếc cây bút chì, 1 dòng compa, cùng 3 cuốn sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Dịch: về tối nay đi ra phía bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích có tác dụng gì

Dịch: Tôi đam mê học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: đổi khác giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi có 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to vì chưng homework after class

A. Students must bởi homework after class.

B. Students may vày homework after class.

C. Students can do homework after class.

D. Students have to vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have lớn V” = “ought khổng lồ V”: tất cả bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học sinh cần yêu cầu làm bài xích tập sau giờ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough to lớn be in my class.

A. That little girl is too young khổng lồ be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young lớn be in my class.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 1 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 6, 7), Bài 1 Trang 6 Sgk Toán 8 Tập 2

D. That little girl is young enough to lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thay đổi 2 cấu tạo “Be adj enough khổng lồ V” (đủ như thế nào để triển khai gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống: