Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (63.35 KB, 2 trang )


ENGLISH 7Unit 1: MY HOBBYI) Write sentences using prompts.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 my hobbies

1) Tuan/not/like/cook.

2) My brother/like/play/table tennis. 3) Minh/hate/eat/apples.

4) Ha/dislike/play/the piano. 5) My parents/really love/garden.6) She/like/ making clothes.7) They/ not/ fond/ gardening.8) We/ enjoy/ ice-skate.

9) She/ interested / arranging flowers?10) Alex/ keen/ photos.

11) My mom/ not/ love/ bird watching.12) Your parents/ hate/ playing / drums?

II. Choose the best options khổng lồ fill in the blanks in the following sentenses.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 10 Cơ Bản, Giải Bài Tập Hóa Học 10, Hóa 10

1) Sarah always (arrange)... Flowers on special occasions. Note: occasion (n): dịp, cơ hội

A. Arrange B. Will arrange C. Arranges

2) Little girls often (collect)... Boxes, bottles, and other little things. Note: other (adj): khác.

A. Collect B. Will collect C. Collects


(2)

A. SavesB. Will save C. Save

4) I ( not / fancy )... Making a collage of postcards because it is really time-consuming. Note: fancy (n): sự tưởng tượng. Consuming (adj): ám ảnh.A. Won"t fancy

B. Don"t fancy C. Doesn"t fancy

5) Jane ( not/be )... In the guitar club next Saturday because she"s busy Note: busy (adj): bận rộn.

A. Isn"t B. Won"t be C. Aren"t

III) Hãy viết thành câu trả chỉnh, thực hiện những từ gợi ý cho trước. 1) I/find/make/pottery/boring.

2 ) I/think/dance/interesting. 3 ) I/find/ice-skate/interesting. 4 ) I/think/make models/unusual. 5 ) I/find/carve wood/boring.

Tài liệu liên quan


*
tuyển chọn tập những dạng toán tích phân cơ bạn dạng (có bài xích tập vận dụng) theo chương trình mới 7 30 648
*
bài giảng Ngữ Pháp giờ Anh (Võ Thanh Phương) 1 603 3
*
bài xích soạn ngữ pháp giờ đồng hồ anh toàn tập 81 857 12
*
60 bài test ngữ pháp giờ đồng hồ anh tất cả đáp án phần 4 pot 43 853 11
*
60 bài bác test ngữ pháp giờ đồng hồ anh tất cả đáp án phần 5 pot 43 858 14
*
60 bài bác test ngữ pháp tiếng anh tất cả đáp án phần 6 docx 43 740 10
*
60 bài xích test ngữ pháp giờ anh bao gồm đáp án phần 7 potx 43 611 11
*
60 bài xích test ngữ pháp giờ đồng hồ anh có đáp án phần 8 ppsx 43 713 8
*
60 bài xích test ngữ pháp tiếng anh gồm đáp án phần 9 pptx 43 574 10
*
60 bài xích test ngữ pháp giờ anh gồm đáp án phần 10 potx 37 555 10
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(8.47 KB - 2 trang) - Tải bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My hobbies - Ôn tập tiếng Anh 7 chương trình bắt đầu Unit 1
Tải bản đầy đủ ngay
×