Nếu trở nên y khai báo theo phong cách extended thì chương trình tính tổng y đã là như sau:

($e+, N+}

program Tong_5a;

uses crt;

var y: real;

n :byte;

Begin clrscr;

y : = 0 ;

for n:= 1 lớn 50 do

y:= y + n/(n+1);

writeln("Tong y la: y:0:18);

readln

End.

b) 

program Tong_5b;

uses crt;

var n: longint;

e, sh: real;

Begin

clrscr;

sh:= 1/2,

n: = 2 ;

e:= 2 + sh;

while sh>= 2*1E-16 do

begin

inc (n) ,

sh: = sh*(1/n) ,

e:= e + sh;

end;

writeln("Gia tri e(n)la: ",e:10:6);

readln

End.

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài tập tin 11 trang 51

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 bên trên 19 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Lương Cơ Bản Giáo Viên Các Cấp Là Bao Nhiêu? Lương Giáo Viên Năm 2022 Thế Nào

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.