Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tin học 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết công tác nhập vào một trong những nguyên và soát sổ xem số vừa nhập là số chẵn giỏi số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x hack 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;End.Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then nếu như a bởi 0 If (b = 0) Then Trường vừa lòng a = 0 cùng b = 0 Writeln('Phuong trinh teo vo so nghiem') 0 }≠Else Trường thích hợp a=0 cùng b Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường hòa hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2);End;
Readln;End.1Bài tập 3: Viết công tác tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: dùng vòng lặp FOR.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 khổng lồ N bởi vì S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: sử dụng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết công tác nhập vào N số nguyên trường đoản cú bàn phím. Hãy tính cùng in ra màn hình hiển thị tổng của những số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ một tới N, ứng với lần lặp lắp thêm i, ta nhập vào số nguyên X với đồng thời cùng dồn X vào đổi thay S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;BeginClrscr; S:=0;For i:=1 to n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết chương trình tính số Pi với độ đúng mực Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, chủng loại số là các số lẻ tất cả qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n. Cho nên vì vậy ta sử dụng i làm trở nên chạy. Bởi vì tính số Pi với độ đúng mực Epsilon nên lừng chừng trước được ví dụ số lần lặp, cho nên ta ≤phải dùng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp tính đến khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;
Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra screen tất cả những ước số của N.Ý tưởng: Cho biến hóa i chạy từ là một tới N. Nếu N hack i=0 thì viết i ra màn hình.Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 to N DoIf N thủ thuật i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết công tác tìm USCLN cùng BSCNN của 2 số a, b được nhập vào trường đoản cú bàn phím.Ý tưởng:
- tìm USCLN: rước số to trừ số bé dại cho đến khi a=b thì dừng. Dịp đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBeginIf (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết chương trình tìm những số tất cả 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương thức vét cạn. Ta biết rằng: a bao gồm 9. Ta→9 (vì a là số mặt hàng trăm), b,c rất có thể có quý hiếm từ 0→thể có giá trị từ là một sẽ cần sử dụng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để chu đáo qua tất cả các trường hợp của a,b,c.Ứng với mỗi cỗ abc, ta vẫn kiểm tra: nếu 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;
BeginFor a:=1 to 9 DoFor b:=0 khổng lồ 9 DoFor c:=0 khổng lồ 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;End.Bài tập 9: Viết công tác nhập vào số thoải mái và tự nhiên N rồi thông tin lên screen số đó liệu có phải là số nguyên tố tốt không.Ý tưởng: N là số nguyên tố giả dụ N không tồn tại ước số N div 2. Từ khái niệm này ta giới thiệu giải thuật:→nào trường đoản cú 2 - Đếm số cầu số N div 2 giữ vào thay đổi d.→của N tự 2 - ví như d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse5Begind:=0;For i:=2 lớn N div 2 DoIf (N thủ thuật i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết lịch trình nhập tính diện tích s tam giác, nhập độ lâu năm cạnha,b,c từ bỏ bàn phím. Bí quyết tính diện tích là , phường là nửa chu vi
Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhì = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu tía = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết lịch trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình gồm nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết chương trình nhập vào từ bỏ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng rất được nhập từ bỏ bàn phím. Hãy in ra công dụng sau khi cọng xong.Gợi ý:- call số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.
60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- nếu như giây giây:=giây hack 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 cùng phút:=phút≥- nếu phút hack 60.Bài tập 3: Viết công tác tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết lịch trình in ra màn hình các giá trị của bảng 255.→mã ASCII trường đoản cú 0Gợi ý: 255. In ra màn hình i và→Cho đổi mới i chạy từ 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên từ một đến 100 làm thế nào để cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho vươn lên là i chạy từ 1 100. In ra màn hình i cùng kiểm tra: trường hợp i mod 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết công tác in ra màn hình bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số sản phẩm tự vào từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 to 9 DoFor j:=1 lớn 10 bởi vì Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);Bài tập 7: Viết công tác tính các tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + một nửa + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết lịch trình để tìm lời giải cho việc sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm mẫu cẳng bốn bố cái đầu.Hỏi có mấy kê mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết chương trình để tìm giải mã cho việc sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại mang lại trònTrâu đứng ăn nămTrâu nằm nạp năng lượng baNăm nhỏ trâu giàMỗi con nạp năng lượng một.Hỏi bao gồm bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương. Hãy thông báo lên screen số đó tất cả bao nhiêu chữ số cùng tổng các chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong những khi N>0 thì: kéo ra chữ số ở đầu cuối của N để tính bằng phép toán thủ thuật 10, tiếp đến bỏ ít hơn chữ số sau cùng của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết chương trình in ra screen tất cả những số yếu tố từ 2 mang lại N. Cùng với N được nhập từ bàn phím.Bài tập 12: Viết lịch trình phân tích một trong những ra quá số nguyên tố. Ví dụ:N=100 đã in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |Bài tập 13: Số hoàn thiện là số tự nhiên và thoải mái có tổng những ước của nó (không kể thiết yếu nó) bằng chính nó. Viết chương trình soát sổ xem một số được nhập vào từ bàn phím liệu có phải là số triển khai xong hay không? Ví dụ: 6, 28 là những số hoàn thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 giữ vào phát triển thành S.→tổng những ước số của N: từ là một
- ví như S=N thì N là số hoàn thiện.Bài tập 14: Viết chương trình in ra các số nguyên từ là 1 đến N2 theo hình xoắn ốc cùng với N được nhập vào từ bỏ bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 615 24 25 đôi mươi 714 23 22 21 813 12 11 10 99


*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang lại HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 thpt 15 2 12
*
Rèn luyện năng lực thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học 11 15 2 12


Xem thêm: Giải Bài 23 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2

*
Rèn luyện năng lực thực hành cho học viên thông qua vấn đề dạy học các bài thực hành thực tế Tin học 11 thpt 66 1 11