Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một kết cấu đặc biệt trong giờ Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng thịnh hành trong các đề thi giờ Anh với cả trong tiếp xúc hằng ngày. Cũng chính vì vậy trong bài viết này, hijadobravoda.com đang tổng hợp những dạng bài tập thắc mắc đuôi không thiếu thốn nhất. Hi vọng các bạn sẽ dễ dàng chinh phục được phần ngữ pháp về câu hỏi đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi


I. Kim chỉ nan về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một thắc mắc ngắn, được đi cùng sau câu è thuật để bạn cũng có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng thắc mắc dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về thắc mắc đuôi

Bài tập 1

Điền thắc mắc đuôi thích hợp và những câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vị go to lớn school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm với sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

Minh isn’t listening khổng lồ music, isn’t he?He couldn’t vì her a favour, couldn’t he?I’m late to this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her test tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào nơi trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come trang chủ late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn câu trả lời đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at home alone, vì you?

B. Don’t stay at trang chủ alone, will you?

C. Don’t stay at trang chủ alone, won’t you?

A. I seldom go to bed before 11 a.m, vì chưng I?

B. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, do you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go khổng lồ the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vày we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7. He used to sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to vì the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes lớn school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Bởi vì they D. Don’t they

11. He isn’t going to like this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền câu hỏi đuôi phù hợp vào nơi trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered lớn help you, __________ ?He ought lớn have made a cảnh báo of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used lớn be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t cảm ứng that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Bởi vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough to understand the master plan of our city by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Vày they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài bác 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài bác tập 2isn’t -> is (câu trước cần sử dụng dạng tủ định nên thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước cần sử dụng dạng lấp định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)will we -> shall we (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)won’t -> will (trường hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)is -> isn’t (câu trước dùng dạng xác định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng bao phủ định)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác minh nên câu hỏi đuôi dùng dạng che định)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)should -> shouldn’t (câu trước cần sử dụng dạng xác minh nên câu hỏi đuôi dùng dạng tủ định)Đáp án bài bác tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài tập 4Chọn B (câu trước cần sử dụng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi dùng dạng phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng che định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – trường hợp đặc trưng của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)Chọn A (seldom là dạng bao phủ định nên câu hỏi đuôi làm việc dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)Đáp án bài xích tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài tập 8CABADBACCA

III. Tổng phù hợp 100 bài tập thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh

hijadobravoda.comsẽ chia sẻ “100 bài bác tập trắc nghiệm thắc mắc đuôi (tag questions) giờ Anh bao gồm đáp án“. Tư liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, các dạng đặc trưng tag questions được sắp xếp từ cơ bạn dạng đến nâng cao, với các dạng như thắc mắc đuôi cùng với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn tầm giá tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã cung ứng cho các bạn kiến thức tổng quan liêu về câu hỏi đuôi.

Xem thêm: Take Initiative Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Take Initiative Trong Câu Tiếng Anh

Đặc biệt hijadobravoda.com vẫn tổng đúng theo hơn 100 bài bác tập về câu hỏi đuôi từ cơ bản đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thật tốt!