3 A. PHƯƠNG PHÁP GIẢISo sánh rộng trong giờ đồng hồ anh5 bài bác tập về so sánh trong tiếng Anh rất hay tất cả lời giải5.2 share Link update Bài tập trắc nghiệm về đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh có đáp an miễn chi phí

Thủ Thuật về bài tập trắc nghiệm về so sánh trong giờ đồng hồ Anh gồm đáp an chi Tiết

Trích tự tài liệu

Choose the best answer

Nội dung bao gồm

Trích tự tài liệuA. PHƯƠNG PHÁP GIẢISo sánh rộng trong giờ đồng hồ anh1. Cách dùngSo sánh rộng trong giờ anh2. Công thứcSo sánh rộng trong giờ đồng hồ anh3. Những trường hợp tính trường đoản cú bất quy tắcSo sánh rộng trong giờ anh✅ bài bác tập câu đối chiếu trong tiếng Anh bao gồm đáp án – bài bác tập ngữ pháp … vndoc › giờ Anh › bài tập ngữ pháp tiếng AnhBài tập về đối chiếu trong tiếng Anh cực hay gồm lời giảiVideo liên quan

1:Mary is the……….in her class

A:tall B: tallest C:taller D: the taller

2: In Viet Nam, it is normally……………. In the South than in the North.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

hot B. Hotter C. Hottest D. Hoter

3: The food is …………… than the last time I ate it.

badder B. Bad C. Worse D. Worst

4: Ho bỏ ra Minh đô thị is ………….. Than Hanoi.

big B. Bigger C. Biggest D. Biger

5: Children often learn very ……………….. Things around them.

quickly B. Quicker C. Quickest D. Quick

6:She can not sing …………… but she can play the piano beautifully

good B. Best C. Goodly D. Well

7: Jack is now …………….. Than he used to lớn be.

happy B. Happier C. Happiest D. Happyer

8.The tourist company was ………….. Down the street than I had thought

farther B. Far C. Farer D. Farest

9.He tried very ……….. But still failled the exame.

hardly B. Hard C. Harder D. Hardest

10.Detective books are………………… than science fiction ones.

more interesting B. Interestingly C. Interstinger D. Interesting

11.Lan is ………………. Than her sister.

lazy B. Lazily C. Lazier D. Lazilier

12.He feels ……….. Than last year because his study results are …………………

happy/ good B. Happier/ gooder

more happy/more good D. Happier/better

13.He is …………. Maths than any other subjects.

better B. More good C. Goodlier D. Gooder

14.Phuong can speak English ……….. Than Minh.

more fluent B. Fluently C. Fluent D. More fluently

15.Cinderrella danced …………… than any other girls the ball.

A.more graceful B. Gracefuler C. Gracefully D. More gracefully

16.Chemistry is …………….. Than physics.

easy B. Easily C. Easier D. More easily

17.Rabbits run……………… than tortoises.

fast B. Fastly C. Fastlier D. Faster

18.She can pronounce English words …………. Than she could last term.

correctlier B . More correct C. More correctly D. Correcter

19.The country is ………….. Than the city.

quieter B . More quiet C. More quietly D. Quietlier

20.In this class , the students are talking …………… than the teacher.

loudly B. More loud C. Loudlier D. Louder.

21.I can learn a subject …………… if I like it and ………… if I don’t like it.

good/ bad B. Better/ worse C. Better/ badlier D. Gooder/worse

She is the most …………….. Girl in our class.

intelligent B. Intelligentest C. Tall D. Tallest

That T­shirt is the …………… we have in stock.

big B.bigger C. Small D. Smallest

This hat is the ……………… of all.

expensivest B. More expensive C. Cheapest D. Cheaper

Food becomes ………….. During the time of the flood.

more scarcer B. Most scarce C. Scarcest D. Scarce

26.Lan is the most ……………. Student in my class.

hard­work B. Hard­working C. Good D. Best

This book is the ………………… of all

bored B.boring C. More boring D. Most boring

She has ……….. Books than I do.

A least B. Fewer C. More few D. Fewest

He finished the chạy thử …………..of all.

rapidly B. The most rapidly C. Most rapidly D. More rapidly

Many chemicals react ……………..in acid solutions

A . More quick B. More quickly C. Quicklier D. As quickly more

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 50 câu hỏi trắc nghiệm thành ngữ (idioms) giờ đồng hồ Anh có đáp án Bài tiếp theo: 100 bài bác tập trắc nghiệm vướng mắc đuôi (tag questions) giờ Anh tất cả đáp án

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢISo sánh hơn trong tiếng anh

1. Biện pháp dùngSo sánh hơn trong giờ đồng hồ anh

So sánh hơn thường xuyên được sử dụng cho việc đối chiếu 2 hay những vật/người cùng nhau (với đa số trường hợp so sánh 1 thứ với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thứcSo sánh rộng trong giờ anh

*So sánh hơn với tính trường đoản cú ngắn và trạng từ bỏ ngắn:S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounVí dụ: This book is thicker than that one. *So sánh rộng với tính tự dài cùng trạng tự dài:S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ PronounVí dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me. Lưu ý:So sánh rộng được nhấn mạnh vấn đề yếu tố bằng phương thức thêm much hoặc far trước hình thức so sánhVí dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bỏ bất quy tắcSo sánh rộng trong tiếng anh

Tính từ bỏ Dạng đối chiếu hơn Good/ well Better Many/ much More Little Less Far Farther (về khoảng tầm chừng cách)Further (nghĩa rộng lớn ra) Near Nearer Late Later Old Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác) Happy Happier Simple Simpler Narrow Narrower Clever Cleverer

✅ bài bác tập câu so sánh trong giờ Anh tất cả đáp án – bài xích tập ngữ pháp … vndoc › giờ đồng hồ Anh › bài xích tập ngữ pháp giờ Anh

Mời những bạn tải về bài xích tập trắc nghiệm câu đối chiếu trong tiếng Anh có đáp án do VnDoc đọc ѵà đăng tải nhằm mục tiêu mục đích mang đến cho những bạn nguồn tài liệu ôn tập…

Bài tập về so sánh trong tiếng Anh rất hay gồm lời giải

Trang trước

Trang sau

1. đối chiếu bằng

Dùng để đối chiếu 2 người, vật, hiện tượng lạ kỳ lạ tất cả tính tương đương, giống nhau

Đối cùng với loại đối chiếu này, toàn bộ bọn họ không cần phân biệt tính từ bỏ ngắn với dài

– cấu trúc (với tính từ): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ: Lan is as young as Hoa. (Lan thì bằng tuổi Hoa.)

– cấu trúc (với danh trường đoản cú đếm được):

S + V + as many + plural noun + as + noun/ pronoun/ Clause

Ví dụ: My brother has as many toys as me. (Anh trai tôi có rất nhiều đồ đùa như tôi.)

– cấu tạo (với danh từ ko đếm được):

S + V + as many + uncountable noun + as + noun/ pronoun/ clause

Ví dụ: I have as much money as my brother. (Tôi tất cả cùng số tiền với anh tôi.)

2. So sánh hơn

*Tính/ trạng trường đoản cú ngắn: S + V + adj/advngắn – er + than + N/pronoun

Ví dụ: My house is smaller than her house. (Nhà của tôi bé dại hơn nhà đất bất động sản của cô ấy.)

Lưu ý về kiểu cách thêm “er” riêng với tính/ trạng tự ngắn:

Đối với tính/ trạng từ ngừng bằng chữ “e” thì ta chia sẻ thêm “r”Large → largerĐối cùng với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp rất nhiều lần phụ âm cuốiBig → biggerĐối với hầu như tính từ xong xuôi bằng “y” thì ta gửi “y” thành “i” rồi thêm “er”Noisy → noisierĐối cùng với tính từ gồm 2 âm huyết nhưng dứt bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia đông đảo từ này theo công thức đối chiếu hơn riêng biệt với tính từ ngắnNarrow → narrowerHappy → happierQuiet → quieterClever → cleverer

*Tính/ trạng tự dài: S + V + more + adj/advdài + than + N/pronoun

Ví dụ: Jenny is more beautiful than me. (Jenny thì đẹp hẳn lên tôi.)

*Bảng tính từ đối chiếu bất quy tắc:

Tính/ Trạng từSo sánh hơnNghĩaGood/ wellBetterTốt hơnBad/ badlyWorseTệ hơnLittleLessÍt hơnMuch/ manyMoreNhiều hơnFarFarther/ FurtherXa hơn

3. đối chiếu hơn nhất

Dùng để so sánh 3 người, vật, hiện tượng lạ kỳ kỳ lạ trở lên

*Tính/ trạng tự ngắn: S + V + the + adj/advngắn- est

Ví dụ: This is the longest river in the world. (Đây là các loại sông nhiều năm nhất trên toàn nắm giới.)

Lưu ý về phong thái thêm “est” riêng với tính/ trạng từ bỏ ngắn:

Đối cùng với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chia sẻ thêm “st”Large → the largestĐối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuốiBig → the biggestĐối với mọi tính từ hoàn thành bằng “y” thì ta đưa “y” thành “i” rồi thêm “er”Noisy → the noisiestĐối cùng với tính từ bao gồm 2 âm huyết nhưng chấm dứt bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức đối chiếu hơn riêng rẽ với tính từ bỏ ngắnNarrow → the narrowestHappy → the happiestQuiet → the quietestClever → the cleverest

*Tính/ trạng từ dài: S + V + the most + adj/advdài

Ví dụ: She is the most beautiful girl in my class. (Cô ấy là cô cô bé xinh duy nhất lớp tôi.)

*Bảng tính từ đối chiếu bất quy tắc:

Tính/ Trạng từSo sánh hơnNghĩaGood/ wellThe bestTốt nhấtBad/ badlyThe worstTệ nhấtLittleThe leastÍt nhấtMuch/ manyThe mostNhiều nhấtFarThe farthest/ the furthestXa nhất

4. đối chiếu kép

Khi cần biểu đạt những ý nghĩ như “càng…. Càng…” người ta cần sử dụng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được chế tạo ra thành tùy từng con số ý nhưng ta mong diễn đạt.

*Nếu chỉ gồm một ý:

– Đối cùng với tính trường đoản cú ngắn: Adj/ advngắn-er + and + adj/advngắn-er

Ví dụ: It is getting hotter và hotter. (Trời càng ngày nóng)

– Đối cùng với tính trường đoản cú dài: More & more + adj/advdài

Ví dụ: The storm became more & more violent. (Cơn bão càng ngày càng kinh hoàng)

*Nếu tất cả 2 ý:

– Đối với tính tự ngắn: The + adj/ advngắn-er + S + V, The + adj/ advngắn-er + S + V

Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

– Đối với tính tự dài: The + more + adj/ advdài + S + V, The + more + adj/ advngắn + S + V

Ví dụ: The more beautiful she is, the more attractive she gets. (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

*The more + S + V, the more + S + V

Ví dụ: The more I know her, the more I hate her. (Tôi càng biết cô ấy, tôi càng thấy ghét cô ấy.)

Task 1. Dứt câu bởi dạng so sánh đúng của cồn từ vào ngoặc

1. Her daughter is ……her (beautiful).

2. Summer is……….season of the year (hot)

3. That dog isn’t…….it looks (dangerous)

4. In the past, people were …….than today (polite)

5. It is…….today than it was yesterday (cold)

6. Our khách sạn was …….than all the others in the town (cheap)

7. What’s …….river in the world (long)

8. It was an awful day. It was …….day of my life (bad)

9. Everest is…….mountain in the world. It is …….than any other mountain (high)

10. I prefer this chair to lớn the other one. It’s …….(comfortable)

Hiển thị đáp án

1. Her daughter is as beautiful as her.

2. Summer is the hottest season of the year.

3. That dog isn’t as dangerous as it looks.

4. In the past, people were more polite than today.

5. It is colder today than it was yesterday.

6. Our hotel was cheaper than all the others in the town.

7. What’s the longest river in the world.

8. It was an awful day. It was the worst day of my life.

9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain.

10. I prefer this chair lớn the other one. It’s more comfortable.

Task 2. Viết lại phần đa câu sau bắt đầu bằng từ cho trước làm thế nào cho nghĩa không chũm đổi

1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

⇒ I’ve…….

2. I’ve never met any more dependable person than George.

⇒ George is…….

3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.

⇒ Your mother is…….

4. There is no better teacher in this school than Mr John.

⇒ Mr John is…….

5. Have you got any bigger than that one?

⇒ Is this…….?

Hiển thị đáp án

1. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.

2. George is the most dependable person I’ve ever met.

3. Your mother is more kind-hearted than anyone.

4. Mr John is the best teacher in this school.

5. Is this the smallest hat you’ve got?

Task 3. Chọn câu trả lời đúng

1. Sarah is ……. Chemistry than Susan.

A. Good

B. Well

C. Better

D. Best

2. I don’t work so hard…….my father.

A. So

B. As

C. Than

D. More

3. Sam is the …….student in my class.

A. Tall

B. Most all

C. Taller

D. Tallest

4. No one in my class is …….beautiful…….her.

A. As/as

B. More/as

C. As/than

D. The/more

5. Going by train isn’t …….convenient as going by car.

A. So

B. As

C. More

D. A & B are correct

6. The demo is not …….difficult …….it was last month.

A. As/as

B. So/as

C. More/as

D. A & B are correct

7. Peter usually drives …….Mary

A. More fast

B. Fast than

C. Faster than

D. B & C are correct

8. She cooked …….than you.

A. Well

B. More good

C. Better

D. More well

9. This film is …….interesting than that film.

A. Most

B. Less

C. As

D. So

10. My salary is …….his salary.

A. High

B. More high

C. Higher than

D. More higher than

Hiển thị đáp án

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.B

10.C

Task 4. Viết lại câu cùng với từ đến sẵn

1. The apartment is big. The rent is high.

⇒ The bigger ……..

2. We mix off soon. We will arrive soon.

⇒ The sooner………

3. The joke is good. The laughter is loud.

⇒ The better………

4. She gets fat. She feels tired.

⇒ The fatter ……..

5. As he gets older, he wants lớn travel less.

⇒ The older ………

6. The children are excited with the difficult games.

⇒ The more ……..

7. People dive fast. Many accidents happen.

⇒ The faster ……..

8. I meet him much. I hate him much

⇒ The more ………

9. My quái thú works better when he is pressed for time,

⇒ The less ………

10. As he has much money, he wants lớn spend much.

⇒ The more ……….

Hiển thị đáp án

1. The bigger the apartment is, the higher the rent is..

2. The sooner we set off, the sooner we will arrive.

3. The better the joke is, the louder the laughter is.

4. The fatter she gets, the more tired she feels.

5. The older he gets, the less he want to travel.

6. The more difficult the games are, the more excited the children are.

7. The faster people drive, the more accidents happen..

8. The more I meet him, the more I hate him.

9. The less time my trùm cuối has, the better he works.

10. The more money he has, the more he wants lớn spend.

Task 5. Viết lại câu cùng với từ đến sẵn

1. If you read many books, you will have much knowledge.

⇒ The more …….

2. He speaks too much và people feel bored.

⇒ The more …….

3. The growth in the economy makes people’s living condition better.

⇒ The more …….

4. He learned a lot of things as he traveled far.

⇒ The farther …….

Hiển thị đáp án

1. The more books you read, the more knowledge you will have.

2. The more he speaks, the more bored people feel.

3. The more the economy grows, the better people’s living condition is.

4. The farther he traveled, the more he learned.

Task 6. Cần sử dụng những hiệ tượng so sánh cùng với tính từ trong ngoặc

1. Mary is 10 years old. Julie is 8 years old. Mary is (old)……………………….Julie.

2. The Alps are very high. They are (high)……………………..mountains in Europe.

3. An ocean is (large)………………………….. A sea.

4. A Rolls Royce costs a lot of money. A Twingo costs less money.

A Rolls Royce is (expensive)………………………….a Twingo.

5. John’s results were good. Fred’s results were very poor. Fred’s results were (bad)…………………………..John’s.

6. This exercise is not difficult. It’s (easy)………………………….I expected.

7. The weather is not good today – it’s raining. I hope the weather will be (good)……………………next week.

8. People are not friendly in big cities. They are usually (friendly)………………….in small towns.

9. In the government of a country, the President is (important)…………………person.

10. People say that Chinese is (difficult)……………….to learn than English.

Hiển thị đáp án

1. Older than

2. Higher than

3. Larger than

4. More expensive

5. Worse than

6. Easier than

7. Better

8. Friendlier

9. The most important

10. More difficult

Task 7. Phân tách dạng đúng của tính từ vào ngoặc

1. The movie was (interesting)…………….than the one on TV.

2. We’ve got (little)……………………….time than I thought.

3. This shirt is too small. I need a ( large)……………..one.

4. Lan is (clever)……………..and (pretty)……………….than Lien.

5. She is (nice)………………………than I expected.

6. This was the (big)………………….farm I’ve ever visited.

7. Who between the two workers is the (good)…………………..?

8. This old machine is (powerful)…………….than we thought.

9. The farmers have never had a (rich)………… harvest than that.

10. Which is (difficult)……………………, English or Math?

Hiển thị đáp án

1. More interesting

2. Less

3. Larger

4. Cleverer – prettier

5. Nicer

6. Biggest

7. Best

8. More powerful

9. Richer

10. More difficult

Task 8. Viết lại đầy đủ câu sau làm sao cho nghĩa ko đổi

1. Her old house is bigger than her new one.

⇒ Her new house……..

2. No one in my class is taller than Peter.

⇒ Peter……..

3. The đen dress is more expensive than the white one.

⇒ The white dress……..

4. According lớn me, English is easier than Maths.

⇒ According lớn me, Maths……..

5. No one in my group is more intelligent than Mary.

⇒ Mary……..

6. No river in the world is longer than the Nile.

⇒ The Nile……..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

⇒ No mountain……..

8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.

⇒ She is……..

9. He works much. He feels tired.

⇒ The more……..

10. This computer works better than that one.

⇒ That computer……..

Hiển thị đáp án

1. Her new house isn’t so/ as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The trắng dress isn’t so/ as expensive as the black one.

4. According khổng lồ me, Maths isn’t so/ as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/ as well as that one.

Xem thêm: Giải Toán 12 Nâng Cao ) - Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

://.youtube/watch?v=Z8nEgdzRf-I

Reply10Chia sẻ

*

Clip bài xích tập trắc nghiệm về đối chiếu trong giờ Anh bao gồm đáp an ?

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với một số trong những hướng dẫn một cách ví dụ hơn về Clip bài bác tập trắc nghiệm về đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh gồm đáp an tiên tiến và trở nên tân tiến nhất

Share Link update Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong giờ Anh bao gồm đáp an miễn tổn phí

Bạn đã tìm một số trong những ShareLink Tải bài bác tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng Anh có đáp an Free.

Thảo Luận vướng mắc về bài bác tập trắc nghiệm về so sánh trong giờ đồng hồ Anh có đáp an

Nếu sau khoản thời gian đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm về đối chiếu trong giờ Anh gồm đáp an vẫn chưa biết thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại bình luận ở cuối bài xích để Ad giải thích và trả lời lại nha#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #sánh #trong #Tiếng #Anh #có #đáp