Giải bài xích tập trang 22 bài xích 5 Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Làm phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Bài tập trang 22 hóa 11


Bài 1 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li đẳng cấp bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li hình dạng axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch có = 0,01 OM. Tính và pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là axit, trung tính tốt kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 với = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính nồng độ mol của những ion H+ với OH- vào dung dịch. Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M với = 1,0.10-5M.

Môi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein tất cả màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không tồn tại phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất phản ứng yêu cầu là gần như chất dễ tan.

B. Các chất phản nghịch ứng nên là hầu như chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một vài ion trong dung dịch phối hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng

D. Phản nghịch ứng không phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion trong dung dịch phối hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tác thành vào dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Thcs & Thpt Lương Thế Vinh Hà Nội, Trường Trung Học Phổ Thông Lương Thế Vinh, Hà Nội

Bài 7 trang 23 sgk hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của làm phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch sản xuất thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).