Dẫn nhì luồng khí clo trải qua hai dung dịch KOH: hỗn hợp một loãng cùng nguội, dung dịch hai

đậm sệt đun lạnh tới 1000C.

a)Trong từng trường hợp, hãy viết và cân bằng phản ứng lão hóa – khử theo cách thức cân bằng

electron. Cho thấy thêm chất nào là chất oxi hóa, chất nào là chất khử.

b) trường hợp lượng muối KCl ra đời trong nhị dung dịch đều nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi qua hai

dung dịch KOH bởi bao nhiêu?

*a) Luồng khí clo trải qua hai dung dịch KOH:

Dung dịch một loãng và nguội:

2KOH + Cl2 KClO + KCl + H2O
Bạn đang xem: Bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử

*
26 trang | phân chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 6453 | Lượt tải: 4
*

Bạn sẽ xem trước 20 trang chủng loại tài liệu Bài tập tự luận kèm lời giải - Chương 4: làm phản ứng oxi hóa khử, để download tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Mãn Nhãn Trước 30+ Hình Ảnh Cánh Đồng Lúa Chín Ở Làng Quê Việt Nam

hản ứng 3Cl2 + HCl 0t2FeCl3 I2 + sắt FeI2 4Cl2 + H2S + 4H2O 8HCl + H2SO4 I2 + H2S 2HI + S Câu 4 ( câu từ luận) đến dung dịch CuSO4 , Fe2(SO4)3, MgSO4 , AgNO3 và sắt kẽm kim loại Cu, Mg, Ag, Fe. Hồ hết cặp hóa học nào phản nghịch ứng được với nhau? Viết phương trình bội nghịch ứng. Hãy thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần đều tính oxi hóa của những ion với tính khử của những kim loại. *Những chất phản ứng được với nhau: Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu 3Mg + Fe2(SO4)3  3MgSO4 + 2Fe fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag 3 sắt + CuSO4  FeSO4 + Cu Cu + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4 Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag sản phẩm tự tăng vọt tính oxi hóa của các ion: Mg2+, Cu2+, Fe3+, Ag+. Thứ tự tăng mạnh tính khử của các kim loại: Ag, Cu, Fe, Mg. Câu 5 ( câu tự luận) chấm dứt các phương trình phản ứng sau bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn (nếu có): FeS + HCl Khí A + KClO3 0 ,t xtKhí B + Na2SO3 + HCl Khí C + cho các khí A, B, C tính năng với nhau từng song một, viết phương trình bội nghịch ứng với ghi rõ điều kiện. *a) xong xuôi các làm phản ứng bên dưới dạng phân tử với ion rút gọn: FeS + HCl FeCl2 + H2S  FeS + 2H+  Fe2+ + H2S  KClO3 0 ,t xt2KCl + 3O2  Na2SO3 + HCl 2NaCl + H2O + SO2  SO32- + 2H+ H2O + SO2  các khí A, B, C tác dụng với nhau từng đôi một: 2H2S + 3O2 0t2H2O + 2SO2 (A với B) Hoặc oxi hóa chậm chạp 2H2S + O2 2H2O + 2S 2H2S + SO2 2H2O + 3S (A cùng với C) 2SO2 + O2 2 50400V OC 2SO3 (B cùng với C) Câu 6 ( câu tự luận) chấm dứt các phản nghịch ứng lão hóa khử sau bằng phương pháp thăng bởi electron, cho biết thêm đâu là chất khử, đâu là hóa học oxi hóa? a) Cu + H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O 4 b) NaClO + KI + H2SO4  I2 + NaCl + K2SO4 + H2O c) Cr2O3 + KNO3 + KOH K2CrO4 + KNO2 + H2O d) Al + Fe3O4  Al2O3 + fe e) FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 f) H2S + HClO3  HCl + H2SO4 g) NH3 + O2  NO + H2O h) fe + HNO3  Fe(NO3)3 + N2O + H2O *a) Cu + H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O b) 1 1 0 122 4 2 4 22NaClO K I H SO I NaCl K SO H O        c) 3 5 6 323 3 2 4 2 2r 3 4 O 2 r 3 2C O K NO K H K C O K NO H O        d) 8 30 3 023 4 38 3 e 4 9 eAl F O Al O F    e) 2 1 0 3 42 2 23 24 e 11 2 e 8F S O F O S O      5 f) 2 5 1 62 3 2 43 4 4 3H S HClO HCl H S O      g) 3 0 2 223 24 5 4 6N H O NO H O     h) 8Fe + 30HNO3  8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O Câu 7 ( câu từ luận) cho các phương trình bội phản ứng sau, làm phản ứng nào là bội nghịch ứng oxi hóa – khử? Giải thích. Cân nặng bằng những phương trình bội nghịch ứng đó. A)NH3 + O2  N2 + H2O b) NH3 + HCl NH4Cl c) H2S + O2  SO2 + H2O d) Cu + H2SO4 quánh CuSO4 + SO2 + H2O e) H2S + NaOH Na2S + H2O f) H2S + Cl2 + H2O H2SO4+ HCl *a) 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O 6 c) 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O S và O chuyển đổi số lão hóa từ 2Svà 0O thành 4Svà 2O. D) Cu + 2H2SO4 đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O Cu với S biến hóa số oxi hóa từ 0Cu và 6Sthành 2Cuvà 4Sf) H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4+ 8HCl S cùng Cl chuyển đổi số lão hóa từ 2S, 0Cl thành 6S và 1Cl. Câu 8 ( câu trường đoản cú luận) cân đối phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương thức thăng ngay số electron: FeS + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O Hãy cho thấy trong làm phản ứng trên, nguyên tố làm sao bị oxi hóa, nguyên tố làm sao bị khử? Giải thích. *Phương trình phản ứng: FeS + 12HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + 9NO2 + 5H2O 2 3e e 1eF F   2 68eS S   yếu tắc bị oxi hóa: Fe với S bởi vì chúng nhường nhịn electron nhân tố bị khử: N vị chúng dìm electron. Câu 9 ( câu tự luận) dứt các bội phản ứng lão hóa – khử dưới đây dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn, chỉ rõ hóa học oxi hóa, chất khử: a)Cu2S.FeS2 + HNO3  Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O b) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4  K2SO4 + MnSO4 + H2O c) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O 7 d) FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O e) Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O *a) thăng bằng phản ứng: 3Cu2S.FeS2 + 46HNO3  6Cu(NO3)2 + 3Fe(NO3)3 + 9H2SO4 + 25NO + 14H2O Phương trình ion rút gọn: 3Cu2S.FeS2 + 25NO3- + 28H+  6Cu2+ + 3 Fe3+ + 9SO42- + 25NO + 14H2O chất khử: Cu2S.FeS2 ; chất oxi hóa HNO3. B) 5 K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4  9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O Phương trình ion rút gọn: 5SO32- + 2MnO4- + 6H+  5SO42- + 2Mn2+ + 3H2O hóa học khử: K2SO3 ; hóa học oxi hóa: KMnO4 c) 2Zn + 6HNO3  2Zn(NO3)2 + NO + NO2 + 3H2O 2Zn + 6H+ + 2NO3-  2Zn2+ + NO + NO2 + 3H2O d) FeS2 + 8HNO3  Fe(NO3)3 + 5NO + 2H2SO4 + 2H2O FeS2 + 4H+ + 5NO3-  Fe3+ + 5NO + 2SO42- + 2H2O e) biện pháp 1: (3x+8y)Al + 6(2x+5y)HNO3  (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yN2O + 3(2x+5)H2O 8 cách 2: bóc tách thành nhị phương trình làm phản ứng: (a+8b)Al + (4a+30b)HNO3  (a+8b)Al(NO3)3 + aNO + 3bN2O + (2a+15b)H2O (Phương trình làm phản ứng giải theo cách 2 gồm a = 3x ; b = y so với giải pháp 1). Câu 10 ( câu từ luận) vấp ngã túc và ngừng các làm phản ứng sau theo phương thức thăng bằng ion – electron . A) MnO4- + H2O2 + H+  O2 + b) CrO2- + Br2 + OH-  CrO42- + c) Cu2S + HNO3(đặc) Cu2+ + SO42- + NO2 + d) FexOy + H2SO4(đặc) SO2 + * a) MnO4- + H2O2 + H+  O2 + 2MnO42- + 5H2O2 + 6H+  2Mn2+ + 5O2 + 8H2O b) CrO2- + Br2 + OH-  CrO42- + 2CrO2- + 8OH- + 3Br2  2CrO42- + 6Br- + 4H2O c) Cu2S + HNO3(đặc) Cu2+ + SO42- + NO2 + Cu2S + 10NO3- + 12H+ 2Cu2+ + SO42- + 10NO2 + 6H2O d) FexOy + H2SO4(đặc) SO2 + 9 2FexOy + (3x – 2y)SO42- + 12H+ 2xFe3+ (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O Câu 11 ( câu từ luận) a) xong xuôi phương trình bội nghịch ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron: FeS + Cu2S + H+ + NO3-  NO + hỗn hợp FeS với Cu2S với tỉ lệ thành phần mol 1 : 1. B) dứt phương trình bội nghịch ứng sau theo phương thức thăng bởi ion – electron: CrCl3 + NaClO + NaOH  Na2CrO4 + c) ngã túc và hoàn thành các phương trình phản nghịch ứng oxi hóa – khử sau ở dạng phân tử với ion rút gọn: (1)FexOy + H2SO4  SO2 + (2) KMnO4 + SO2 + H2O  (3) K2Cr2O7 + HCl  Cl2 + (4) Fe3O4 + HNO3  NxOy + *a) FeS + Cu2S + H+ + NO3-  NO + Cu2+ + Fe3+ + SO42- + H2O FeS là chất khử cùng Cu2S là hóa học oxi hóa. 2 3e e 1eF F   1 22 2 2eCu Cu   2 62 2 16eS S   3FeS + 3Cu2S + 28H+ + 19NO3-  19NO + 6Cu2+ + 3Fe3+ + 6SO42- + 14H2O b) CrCl3 + NaClO + NaOH  Na2CrO4 + NaCl + H2O CrCl3 chất khử cùng NaClO chất oxi hóa. 10 2Cr3+ + 3ClO- + 10OH-  2CrO42- + 3Cl- + 5H2O 2CrCl3 + 3NaClO + 10NaOH  2Na2CrO4 + 9NaCl + 5H2O c) (1) 2FexOy + 2(6x – 2y)H2SO4  (3x – 2y)SO2 + xFe2(SO4)3 + (6x – 2y)H2O 2FexOy + 2(6x – 2y)H+ + (3x – 2y)SO42-  (3x – 2y)SO2 + 2xFe3+ + (6x – 2y)H2O (2) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4+ 2MnSO4 + 2H2SO4 5SO2 + 2MnO4- + 2H2O  5SO42- + 2Mn2+ + 4H+ (3) K2Cr2O7 + 14HCl  3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O Cr2O72- + 14H+ + 6Cl-  3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O (4) (5x – 2y)Fe3O4 + (46x – 18y)HNO3  NxOy + (15x – 6y)Fe(NO3)3 + (23x – 9y)H2O (5x – 2y)Fe3O4 + (46x – 18y)H+ + x NO3-  NxOy + (15x – 6y)Fe3+ + (23x – 9y)H2O Câu 12 ( câu trường đoản cú luận) a) Trộn một chất oxi hóa với một hóa học khử, phản bội ứng có xảy ra không? Nếu gồm thì theo chiều nào? mang đến ví dụ minh họa. B) Trong dãy điện hóa của kim loại, vị trí một trong những cặp oxi hóa – khử được sắp xếp như sau: Al3+/Al , Fe2+/Fe, Ni2+/Ni, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag. Hãy cho biết: - Trong một trong những kim loại Al, Fe, Ni, Ag, sắt kẽm kim loại nào bội phản ứng được với hỗn hợp muối sắt (III), sắt kẽm kim loại nào đẩy được Fe thoát ra khỏi dung dịch muối sắt (III). Viết các phương trình phản nghịch ứng. - làm phản ứng giữa dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2 có xảy ra không? Nếu bao gồm hãy giải thích và viết phương trình bội nghịch ứng. *a) Trộn một chất oxi hóa cùng với một chất khử, phản bội ứng hoàn toàn có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Bội nghịch ứng xảy ra được theo chiều tạo ra thành hóa học oxi hóa yếu hơn và hóa học khử yếu đuối hơn. Ví dụ: Cho hóa học khử Zn vào dung dịch cất chất oxi hóa Cu2+ thì xẩy ra phản ứng: Cu2+ + Zn  Zn2+ + Cu chất oxi hóa mạnh mẽ chất khử mạnh dạn chất oxi hóa yếu chất khử yếu hèn Ngược lại, lúc cho hóa học khử Cu vào dung dịch đựng chất lão hóa Zn2+ thì không xảy ra phản ứng. B) trong các các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, những sắt kẽm kim loại có phản nghịch ứng với hỗn hợp muối fe (III) là Al, Fe, Ni. Al + Fe3+  fe + Al3+ (1) fe + 2Fe3+  3Fe2+ (2) Ni + 2Fe3+  2Fe2+ + Ni2+ (3) trong những các sắt kẽm kim loại trên chỉ tất cả Al đẩy được Fe thoát ra khỏi muối fe (III) theo bội phản ứng (1) 11 bội nghịch ứng giữa dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2 chỉ có xẩy ra AgNO3 + Fe(NO3)2  Ag + Fe(NO3)3 Ag+ + Fe2+  Ag + Fe3+ bởi vì Ag+ có tính oxi hóa mạnh khỏe hơn Fe3+ cùng Fe2+ có tính khử mạnh dạn hơn Ag. Câu 13 ( câu từ bỏ luận) xong xuôi các phương trình bội nghịch ứng sau bằng cách thức thăng bởi electron, cho biết thêm chất oxi hóa, chất khử. A)Na2SO3 + KMnO4 + H2O Na2SO4 + MnO2 + KOH b) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O c) Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O d) Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)2 + NO + H2O e) S + HNO3  H2SO4 + NO f) H2SO4 + H2S S + H2O g) C + HNO3CO2 + NO + H2O h) NO2 + O2 + H2O HNO3 *a) 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH b) 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O c) 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 12 d) 3Fe3O4 + 28HNO3  9Fe(NO3)2 + NO + 14H2O e) 0 5 6 23 2 42 2S H NO H S O NO     f) 6 2 02 4 2 23 4 4H S O H S S H O    g) 0 5 4 23 2 23 4 3 4 2C H NO teo NO H O      h) 4 5 232 24 2 4N O H O H NO     Câu 14 ( câu từ bỏ luận) 13 a) Hãy cho thấy thêm chiều phản nghịch ứng của những cặp oxi hóa khử. B) cho các cặp thoái hóa – khử sau: Cu2+/Cu ; Al3+/Al ; Fe3+/Fe2+ ; H+/H ; Fe2+/Fe. Hãy sắp đến xếp những cặp sinh sản theo sản phẩm tự tăng dần kĩ năng oxi hóa của các dạng oxi hóa. Dẫn ra những phương trình bội phản ứng nhằm minh họa sự đúng đắn của thiết bị tự đã sắp xếp. *a) Chiều bội phản ứng của các cặp thoái hóa khử; thân hai cặp oxi hóa – khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều: chất oxi hóa mạnh mẽ nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh mẽ nhất sinh ra hóa học oxi hóa yếu rộng và hóa học khử yếu đuối hơn. Ví dụ: gồm hai cặp lão hóa – khử Cu2+/Cu với Al3+/Al. Tính oxi hóa của Cu2+ mạnh hơn của Al3+, tính khử Al mạnh hơn của Cu. Do đó phản ứng xẩy ra theo chiều: 3Cu2+ + 2Al  2Al3+ + 3Cu b) thứ tự tăng dần khả năng oxi hóa của những dạng oxi hóa: Al3+/Al