... You work D were you working 16 Working for 12 hours a day _ her very tired A makes B made C make D making 17 On Saturday evening I go to the cinema _ stay home watching TV A both / ... House and a happy trang chủ A join hands B get out C shake hands D deal with 10 Mark enjoys having fun by causing trouble He’s very _ boy A stubborn B spoiled C mischievous D bright 11 After a day ... The United States has many different types of families While most American families are traditional, (1) ……a father, mother và one or more children, 22 percent of all American families in 19 98...

Bạn đang xem: Bài tập unit 1 lớp 12


*

... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A chạy thử 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A trăng tròn A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C test 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D đôi mươi B 21.B 22 A 28 A 39 ... Leaving C left D khổng lồ leave 11 People in New Zealand speak _ A French B Spanish C England D English 12 He is trying lớn give up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...
*

... 11 Clearing forests for timber has resulted _ the loss of biodiversity a with b at c in d for 12 Humans depend on species diversity lớn provide food, clean air và water, & fertile soil for ... Of 11 They have built a particular reserve" which is suitable _ pandas a at b upon c in d for 12 We should something immediately to lớn conserve _ nature a a b an c the d Ø 13 Everyone knows ... Spread environmental awareness and shares practical techniques khổng lồ solve the environmental problems 12 d Environmental education that helps khổng lồ spread environmental awareness and sharing practical...
*

... Is closest in meaning to _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: hãy chọn từ tất cả phần gạch biện pháp phát âm khác với từ bỏ lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... Books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: hãy lựa chọn đáp án (A, B, C D) mang đến câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C stand still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV hãy chọn từ phần gạch men tất cả phương pháp phát âm khác với từ bỏ lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... Have taken that way 10 If I were you, I will go to lớn the dentist’s & have the tooth checked Đây đáp án I/Chia đụng từ ngoặc If I (know)…had known…… that you were ill, I (go)…would have gone…… to lớn ... If………………………………………… ………………………… 11 I didn’t eat lunch, I feel hungry now => If I………… ……………………………… 12 It hadn’t rained, we would have a better crop => But for……….………………………………… 13 If you want my advice,I ... (do) …do……… if you (be)were…… him? 11 If that hat costs much, I (buy) …will buy………… a small one 12 If you (drive) had driven more carefully, you (have) wouldn"t have had………… so many accidents...
*

... BTTN tiếng Anh 12 – Mai La mùi hương p201, 202 BTTN giờ Anh 12 – Mai La hương p214 BTTN tiếng Anh 12 – Mai La hương p229, 230 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Hoàng Thái Dương p175, 176 BTTN giờ Anh 12 – ... BTTN giờ Anh 12 – Hoàng Thái Dương p140 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Hoàng Thái Dương p146 Mạng – Bac Kim bai giangViolet (Thuy Quynh) Củng gắng + TNKT tiếng AnhNG.T Thuỳ Trang p164,165 BTTN giờ Anh 12 ... 152 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Hoàng fill Gapfill Gapfill Gapfill Gapfill 10 Gapfill 11 Gapfill 12 D B D A A B D A C C A B D C D A D C C B B C A B D B A D C B Thái Dương p157, 158 BTTN giờ Anh 12 – Mai...
... Spends C spent D has spent A didn’t pass B don’t pass C aren’t pass D weren’t pass II chọn đáp án đúng: 10 11 12 13 14 15 16 17 There is a house Shakespeare was born A which B where C that D what ... ……………….in London A will arrive B is going lớn arrive C arrive D arrived Câu V : lựa chọn từ bao gồm trọng âm bấm vào âm ngày tiết vò trí khàc tự lại 23 A communicate B inherit C knowledge 24 A mitten B settle ... It B wasn’t it C were they D weren’t they 12 11 The house, …………………… Shakespeare was born, is now opened to the village A whom B which C where D who 12 If I were you, I …………………… him as my nephew...
... Tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG tài liệu sưu tầm phục vụ dạy học (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietnam, two, three or even four generations ... Which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
... Nhũg câu sau quý phái tiếng Anh) : Chị cô cao to lớn cô chúng bị lạc mặt đường Xin vui tươi cho đường cho nhà g axe lửa bọn họ sống từ thời điểm năm 1 986 Tôi học tập tiếng Anh năm Tommy bao gồm các tiền, anh không nhiều Martin như là ... Lựa chọn đáp án tương thích để điền vào chỗ trống): His siste was born ……………………………… 1992 a in b.on c at d by My birthday is ………………………………… May 28th a in b at c on d by They came here ………………………… 8a.m ... Following passage into English (Hãy dịch đoạn văn sau lịch sự tiếng Anh) : ĐI du lịch tham quan THƯ VIỆN QUỐC GIA Tuần với anh lớn tham quan thư viện non sông Chúng cho vào sáng sớm, thư viện đông học sinh Đó buổi...
... 146 Một vật dụng nặng 200g treo vào lò xo làm cho dãn 2cm trong trình đồ dùng giao động chiều dài lò xo trở thành thiên tự 25cm mang đến 35cm lấy g = 10m/s2 Cơ đồ gia dụng là: A 125 0J B 0 ,125 J C 12, 5J D 125 J 147 Một đồ gia dụng thực ... 40 dao động khối lượng thứ biết trang bị treo vào lò xo có độ cứng 80N/m, đem π = 10 : A 8g B 8kg C 0 ,125 g D 125 g 35/ Một trang bị treo vào lốc xoáy lò xo dãn 4cm từ vị trí cân nặng kéo thiết bị xuống thả nhẹ mang đến dao ... Chọn đáp án ĐÚNG: Một đồ gia dụng bé dại khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng 40N/m; vật dụng xấp xỉ điều hòa sau 6s thực 12 xê dịch Lấy π = 10 , khối lượng đồ : A 0,25kg B 0,25g C 4kg D 4g π 111/ Một vật...
... 104 A 105 C 106 C 107 C 08 C 109 C 110 A 111 B 112 D 113 B 114 D 115 B 116 D 117 D 118 A 119 A 120 C 121 B 122 D 123 B 124 D 125 D 126 D 127 C 128 D 129 A 130 D 131 A 132 B - 10 Generated by Foxit ... D 105 D 106 A 107 A 108 C 109 D 110 D 111 C 112 D 113 C 114 C 115B 116 C 117 B 118 A 119 B 120 B 121 A 122 A 123 B 124 D 125 B 126 C 127 A 128 A 129 C 130B 131 B 132C 133 B 134 C 135 D 136 ... D 0,32 J Câu 125 khi thứ xấp xỉ điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật dụng tất cả độ lớn cực đại đồ vị trí cân nặng B vận tốc đồ tất cả độ lớn cực to thiết bị vị trí cân nặng C lực kéo chức năng lên đồ gồm độ bự tỉ lệ...
... Bé lai cho tư kiểu hình tất cả con số không 128 : 124 : 26 : 21 Suy gồm hoán vò gen ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128 +124 +26+21 Hai gen B V ruồi F1 tất cả tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti ... BV 70 % xám, cánh dài 20% đen, cánh cụt bv -bv 5% xám, cánh cụt Bv bv 5% đen, cánh nhiều năm bV bv phiên bản đồ di truyền : loài ruồi F1 xám, cánh nhiều năm ( BV / bv ) lai với loài ruồi gồm đen, cánh cụt ( bv ... F1 giao hợp với loài ruồi đực đen, cánh cụt người ta thu đời nhiều loại kiểu sau : mình xám, cánh lâu năm : 128 bản thân đen, cánh cụt : 124 mình đen, cánh lâu năm : 26 mình xám, cánh cụt : 21 Xác đònh vật dụng di truyền...
... ………………………………………………… We don’t want khổng lồ go out at night và she doesn’t want khổng lồ go out at night We don’t ………………………………………………… Loan likes khổng lồ eat bananas và Thanh likes khổng lồ eat bananas Loan likes …………………………………………………… ... His car III Complete the sentences tith “can’t / can / could / couldn’t” + one of the verbs below ( Hãy hoan thành câu sau với “can’t /can / could / couldn’t” va động từ sau): beat, come, hear,wait, ... Money The company………………………………… It is believe that the company lot a lot of money last year The company …………………………… 10 It is expected that the company will thảm bại money this year The company ……………………………...

Xem thêm: Smas Edu Vn Đăng Nhập - Hướng Dẫn Sử Dụng Smas


... By D all are correct 12 This is the boy father is an architect www.mathvn.com 11 www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi thử môn giờ đồng hồ Anh Nobody has done this before A any B ... Www.MATHVN.com | 30 đề thi demo môn tiếng Anh Mark: Oh, let’s go It ……… so far this week Jane: All right, but ………… my raincoat and umbrella with me Mark: I think ……… about nothing 31 A It’s ... That kind of music A unless B if C while D or I think he will join us, _? www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi thử môn giờ đồng hồ Anh A doesn"t he B don"t I C won"t he D will he...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng chị em kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8