Tin học 12 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Tin học 12 Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Tin học 12 Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

Tin học 12 Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Tin học 12 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

Tin học 12 Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 7 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 7 Tin học 12


Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 7 tin học 12

Bài 1

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) đã được đặt hàng cùng số lần được đặt.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.

*

Hình 1. Hộp thoại Show Table

 

Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View \(\rightarrow\) Totals.Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: chọn trường Ten_mat_hang;Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.Tại cột thứ hai:Field: Tạo trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang; biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hangTotal : chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng (đếm số bảng ghi được nhóm theo tên mặt hàng).

*

Hình 2. Thiết kế mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên LAN_DAT_HANG

Vào File \(\rightarrow\) Save \(\rightarrow\) Đặt tên cho mẫu hỏi \(\rightarrow\) Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút 
*
 hoặc chọn lệnh Query \(\rightarrow\) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 3)

*

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View \(\rightarrow\) Totals.Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: chọn trường Ten_mat_hang;Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.Tại cột thứ hai: Field: Tạo trường So_luong_TB từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_TB:So_luong;Tại cột thứ ba:Field: Tạo trường So_luong_Max từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;Tại cột thứ tư: Field: Tạo trường So_luong_Min từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Min:So_luong.

*

Hình 4. Thiết kế mẫu hỏi thống kế số lượng các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

Vào File \(\rightarrow\) Save \(\rightarrow\) Đặt tên cho mẫu hỏi \(\rightarrow\) Nháy OK.

Xem thêm: Bài 14 Trang 102 Sbt Toán 7 Tập 1, Bài 15 Trang 102 Sbt Toán 7 Tập 1

Bước 5: Nháy nút 
*
 hoặc chọn lệnh Query \(\rightarrow\) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 5)

*

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi THONG_KE


Sau khi học xong Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng, các em cần nắm vững các nội dung:

Mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;Tạo những biểu thức điều kiện;Mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 


A.Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)B.Phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trườngC.Phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏiD.Phần tên và phần tính chất

Câu 2:

Khi xây dựng các truy vấn trong Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?


3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 7 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!