Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong csdl QuanLi_HS, chế tạo ra một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy team theo giới tính (nam, nữ) cùng tính số học sinh nam, số học viên nữ (sử dụng hàm Count).

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Gợi ý có tác dụng bài:

Dùng thuật sĩ nhằm tạo report theo những bướcsau đây:

- cách 1: Chọn đối tượng Reports, nháy lưu ban vào mục Create report by using wizard.

- cách 2: lựa chọn nguồn dữ liệu đưa vào báo cáo (Hoc_Sinh) và chọn đều trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) buộc phải đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút

*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn tài liệu đưa vào báo cáo

- cách 3: chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường nhằm nhóm

- cách 4: chọn trường Ten để chuẩn bị xếp. Có thể chọn lựa thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn ngôi trường để sắp đến xếp

- bước 5: lựa chọn cách bố trí các phiên bản ghi cùng kiểu trình diễn báo cáo. (hình 4)

+ bấm vào vào Stepped ở mục Layout và chọn Portrait Oriention;

+ click chuột vào Next;

+ nhấn vào vào Bold;

+ bấm vào vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách bố trí các bạn dạng ghi với kiểu trình diễn báo cáo

- cách 6: lưu báo cáo

+ Nhập tên báo cáo là Bai tap 1;

+ click chuột chọn Preview the report để xem hiệu quả của báo cáo; (hình 5)

+ Nháy loài chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên mang lại báo cáo

- cách 7.

+ Chỉnh sửa báo cáo chọn Design View;

+ Khi vẫn trong chính sách thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview giúp xem kết quả;

+ Thêm ô Text Box nhằm tính hàm Count cho ngôi trường GT.

Bài 2

Sử dụng csdl QuanLi_HS, tạo report in danh sách học sinh có điểm trung bình từng môn trường đoản cú 6,5 trởlên.

Gợi ý làm bài:

Bài này còn có hai trách nhiệm chính rất cần phải thực hiện:

- lựa chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5;

- Lập report trên list được chọn ra.

a. Các bước để chế tạo ra mẫu hỏi: chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5:

- cách 1.Mở CSDLQuanLi_HS;

- bước 2.Bấm chuột lựa chọn vàoQueries;

- bước 3.Bấm loài chuột vàoCreate query in design view;

- cách 4.Bấm con chuột vào bảngHoc_sinhtrong cửa sổShow tablevà lựa chọn lệnhAdd;

- bước 5.Bấm loài chuột vào nútCloseđể tạm dừng hoạt động sổShow table;

- cách 6.Bấm đúp chuột vào thương hiệu trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Bên trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;

- cách 7.Lưu mẫu mã hỏi cùng với tênDSHSKHAVàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên đến mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

- bước 8.Nháy nút

*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi.

b. Lập báo cáo in list những học sinh trong mẫu mã hỏi được tạo thành ra:

- cách 1. chọn đối tượngReports, nháy đúp vào mụcCreate report by using wizard.

Xem thêm: Chu Chuyển Tư Bản Được Đo Lường Bằng, Chu Chuyển Của Tư Bản

- bước 2:Chọn nguồn dữ liệu đưa vào report (DSHSKHA) và chọn phần lớn trường (Hodem,Ten) bắt buộc đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút

*
.