Cấu trúc về sự việc tương phản bao hàm các tự Although, In spite of cùng Despite được thực hiện khá phổ đại dương trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong bài viết này hijadobravoda.com chỉ dẫn các định hướng tổng quát với bài tập về Although In spite of Despite tất cả đáp án để giúp bạn thuần thục hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of/ despite

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although phái nam wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc cho dù Nam ko thông minh, anh ấy đang vượt qua bài bác kiểm tra một phương pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, phái mạnh passed the exam easily.

(Mặc mặc dù không thông minh, Nam sẽ vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite


Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào khu vực trống

1.Salim wnet khổng lồ school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided to lớn buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try lớn complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land & Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go lớn school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

1.Although his friend was sick, she still went khổng lồ work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to lớn the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers khổng lồ the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went khổng lồ school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went khổng lồ sleep.

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: xong câu bên dưới chính xác bằng phương pháp sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to lớn go to school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted to lớn the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án bỏ ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet lớn school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vì theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì chưng theo sau là một trong những cụm danh từ

4. My father decided khổng lồ buy the oto ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try lớn complete this job.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ do theo sau là một cụm danh từ

7. ____Although____ Land và Mike went to university together, they weren’t close friend.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ do theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go lớn school.

➔ vì theo sau là 1 trong những cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ vì chưng theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went lớn work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went to lớn the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Xem thêm: Giải Bài 18C Ôn Tập 3 Lớp 4 Vnen, Giải Tiếng Việt Lớp 4 Vnen: Bài 18C: Ôn Tập 3

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì sau đó là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì tiếp nối là một nhiều danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì sau đó là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì sau đó là một cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi shop chúng tôi đã reviews về một số lý thuyết cơ phiên bản và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều đặc trưng đó là khi nắm rõ lý thuyết bạn sẽ giải quyết phần bài tập một giải pháp hiệu quả. Mong muốn với những bài xích tập này đã rất có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về những kết cấu tương phản.