c) $frac16 + frac38 - frac14$ d) $frac512 + frac38 imes frac49$

e) $frac45 - frac15 imes frac72$ f) $frac169 - frac415:frac25$

Bài 2. Tính:

a) $frac79 imes frac314:frac58$ b) $frac35 imes frac421 imes frac253$

c) $frac1516:frac58 imes frac34$ d) $frac214 imes frac1614 imes frac12 imes frac83$

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35$ b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac34$ d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

Bài 4. Search x

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$ b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$ d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

Bài 5. Ba tổ công nhân làm tầm thường một công việc. Tổ trước tiên làm được $frac16$ công việc, tổ sản phẩm hai làm cho được $frac25$ công việc, tổ thứ tía làm được $frac13$ công việc. Hỏi đội người công nhân còn bắt buộc làm tiếp bao nhiêu phân quá trình nữa?

Bài 6. Một nhà hàng siêu thị có 1428 kg trái cây. Ngày trước tiên siêu thị đã phân phối $frac37$ số trái cây, ngày trang bị hai siêu thị bán $frac16$số trái cây đó. Hỏi sau nhị ngày, rất thị sót lại bao nhiêu ki-lô-gam trái cây?

Bài 7. Trại nuôi con kê thu hoạch được 336 trái trứng với đã buôn bán hết vào 3 lần. Lần đầu bán tốt $frac512$ số trứng, lần vật dụng hai bán tốt $frac34$ số trứng còn lại. Hỏi lần máy ba bán được bao nhiêu trái trứng?


Đáp án

Bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập về các phép tính lớp 4

Tính.

a) $2 + frac34$ b) $frac13 + frac32 - frac74$

c) $frac56 + frac58 - frac14$ d) $frac512 + frac38 imes frac49$

e) $frac45 - frac15 imes frac72$ f) $frac169 - frac415:frac25$

Phương pháp giải

Đối với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia ta thực hiện phép tính nhân, phân tách trước, triển khai phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết

a) $2 + frac34 = frac84 + frac34 = frac114$

b) $frac13 + frac32 - frac74 = frac412 + frac1812 - frac2112 = frac112$

c) $frac16 + frac38 - frac14 = frac424 + frac924 - frac624 = frac724$

d) $frac512 + frac38 imes frac49 = frac512 + frac3 imes 48 imes 9 = frac512 + frac3 imes 44 imes 2 imes 3 imes 3 = frac512 + frac16 = frac712$

e) $frac45 - frac15 imes frac72 = frac45 - frac710 = frac810 - frac710 = frac110$

f) $frac169 - frac415:frac25 = frac169 - frac415 imes frac52 = frac169 - frac2030 = frac169 - frac23 = frac169 - frac69 = frac109$

Câu 2.

Tính:

a) $frac79 imes frac314:frac58$ b) $frac35 imes frac421 imes frac253$

c) $frac1516:frac58 imes frac34$ d) $frac214 imes frac1614 imes frac72 imes frac83$

Phương pháp giải

- mong muốn chia nhì phân số ta đem phân số trước tiên nhân với phân số thiết bị hai đảo ngược.

- Đối với phép nhân những phân số ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng cả tử số và chủng loại số cho những thừa số chung.

Lời giải đưa ra tiết

a) $frac79 imes frac314:frac58 = frac79 imes frac314 imes frac85 = frac7 imes 3 imes 89 imes 14 imes 5 = frac7 imes 3 imes 4 imes 23 imes 3 imes 7 imes 2 imes 5 = frac415$

b) $frac35 imes frac421 imes frac253 = frac3 imes 4 imes 255 imes 21 imes 3 = frac3 imes 4 imes 5 imes 55 imes 7 imes 3 imes 3 = frac2021$

c) $frac1516:frac58 imes frac34 = frac1516 imes frac85 imes frac34 = frac15 imes 8 imes 316 imes 5 imes 4 = frac5 imes 3 imes 8 imes 38 imes 2 imes 5 imes 4 = frac98$

d) $frac214 imes frac1614 imes frac12 imes frac83 = frac21 imes 16 imes 1 imes 84 imes 14 imes 2 imes 3 = frac7 imes 3 imes 8 imes 2 imes 1 imes 4 imes 24 imes 7 imes 2 imes 2 imes 3 = 8$

Bài 3.

Tính bằng cách thuận tiện:

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35$ b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac37$ d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

Phương pháp giải

Áp dụng đặc thù một phân số nhân với cùng 1 tổng hoặc một hiệu hoặc tính chất phối kết hợp rồi triển khai tính theo những quy tắc sẽ học.

Lời giải đưa ra tiết

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35 = frac2125 imes left( frac25 + frac35 ight) = frac2125 imes frac55 = frac2125 imes 1 = frac2125$

b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67 = frac52 imes frac34 - frac314 imes frac76 = frac158 - frac14 = frac158 - frac28 = frac138$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac34 = frac310 imes left( frac74 - frac34 ight) = frac310 imes frac44 = frac310 imes 1 = frac310$

d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

=$left( frac712 + frac512 ight) + left( frac38 + frac58 ight) + left( frac69 + frac13 ight)$

= $frac1212 + frac88 + left( frac69 + frac39 ight)$

= 1 + 1 + 1 = 3

Bài 4.

Tìm x

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$ b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$ d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

Phương pháp giải

- triển khai tính vế đề nghị của biểu thức

- ao ước tìm x là số bị chia ta rước thương nhân cùng với số chia.

- mong muốn tìm x là quá số chưa chắc chắn ta lấy tích phân chia cho quá số vẫn biết.

- mong mỏi tìm x là số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải bỏ ra tiết

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$

$x imes frac37 = frac38$

$x = frac38:frac37$

$x = frac38 imes frac73$

$x = frac78$

b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

$frac83 - x = frac32$

$x = frac83 - frac32$

$x = frac76$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$

$x:frac59 = frac58$

$x = frac58 imes frac59$

$x = frac2572$

d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

$x imes left( frac23 + frac73 ight) = frac114$

$x imes frac93 = frac114$

$x imes 3 = frac114$

$x = frac114:3$

$x = frac114 imes frac13$

$x = frac1112$

Bài 5.

Một đội người công nhân làm thông thường một công việc. Tuần thứ nhất làm được $frac16$ công việc, tuần đồ vật hai có tác dụng được $frac25$ công việc, tuần thứ tía làm được $frac13$ công việc. Hỏi đội công nhân đó còn phải làm cho tiếp bao nhiêu phần các bước nữa?

Phương pháp giải

Để kiếm tìm số phần việc đội công nhân còn cần làm ta mang 1 trừ đi tổng số phần quá trình đã làm.

Lời giài đưa ra tiết

Ba đội công nhân đã làm cho số phần công việc là

$frac16 + frac25 + frac13 = frac910$ (công việc)

Số phần các bước còn lại là

$1 - frac910 = frac110$ (công việc)

Đáp số: $frac110$ công việc

Bài 6.

Xem thêm: Long An: Xét Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Trường Thpt Chuyên Long An

Một ăn uống nhập về 1428 kilogam trái cây. Ngày đầu tiên siêu thị đã cung cấp $frac37$ số trái cây, ngày thiết bị hai nhà hàng ăn uống bán $frac16$số hoa trái đó. Hỏi sau hai ngày, khôn xiết thị sót lại bao nhiêu ki-lô-gam trái cây?

Phương pháp giải

- tra cứu số kilogam trái cây phân phối ngày trước tiên = Số ki-lô-gam trái cây nhà hàng siêu thị nhập về nhân với $frac37$

- tra cứu số kg trái cây bán ngày trang bị hai = Số ki-lô-gam trái cây ẩm thực ăn uống nhập về nhân với $frac16$

- search số kg trái cây siêu thị nhà hàng còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết

Ngày thứ nhất cửa hàng bán số ki-lô-gam hoa trái là

$1428 imes frac37 = 612$ (kg)

Ngày sản phẩm hai cửa hàng bán số ki-lô-gam trái cây là

$1428 imes frac16 = 238$ (kg)

Sau hai ngày, khôn xiết thị sót lại số ki-lô-gam hoa trái là

1428 – (612 + 238) = 578 (kg)

Đáp số: 578 kg trái cây

 

Bài 7. Trại nuôi kê thu hoạch được 336 quả trứng với đã buôn bán hết trong 3 lần. Lần đầu bán được $frac512$ số trứng, lần máy hai bán được $frac34$ số trứng còn lại. Hỏi lần thứ ba bán tốt bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải

- tìm kiếm số trứng bán tốt ở đầu bán = Số trứng thu được nhân với $frac512$

- search số trứng còn lại sau thứ nhất bán

- kiếm tìm số trứng lần thiết bị hai chào bán = Số trứng còn lại sau lần đầu buôn bán nhân với $frac34$